Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o zatrudnieniu

Data dodania: 2022-05-02

Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. ładu przestrzennego

WÓJT GMINY BIAŁOBRZEGI
37-114 BIAŁOBRZEGI 4
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ds. Ładu przestrzennego
w Urzędzie Gminy Białobrzegi

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku budownictwo, gospodarka przestrzenna lub planowanie przestrzenne;
 • znajomość przepisów z zakresu planowania przestrzennego, prawa budowlanego,  oraz o  środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oddziałujących lub mogących oddziaływać na środowisko;
 • znajomość podstawowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość zakresu dokumentacji planistycznych, wymaganej zawartości planu miejscowego, oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w MPZP, umiejętność czytania materiałów kartograficznych i rysunków planów miejscowych
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
 • kandydat powinien być niekarany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie powinno toczyć się przeciwko niemu postępowanie karne.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętności interpersonalne w kontaktach z interesantami.
 • Znajomość: pakietu MS Office (Word, Excel), obsługi poczty elektronicznej, faxu, ksero.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz ich zmian.
 • Dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.
 • Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym),
 • Wydawanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • Opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości.
 • Prowadzenie ewidencji budynków.
 • Prowadzenie spraw o  środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oddziałujących lub mogących oddziaływać na środowisko.
 • Prowadzenie spraw z zakresu  ustawy Prawo wodne w tym dotyczących regulacji stosunków wodnych na nieruchomościach.
 • Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku.
 • Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz współpraca w zakresie ochrony zabytków znajdujących się na terenie gminy z Państwową Służbą Ochrony Zabytków w Rzeszowie.
 • Prowadzenie nadzoru nad miejscami pamięci narodowej, w tym nad mogiłami wojennymi, pomnikami, obeliskami.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kserokopia dyplomu studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o stanie zdrowia
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • inne dodatkowe dokumenty np. referencje.

 

 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • miejsce pracy - Urząd Gminy Białobrzegi parter, budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych jedynie w platformę pozwalającą dostać się na parter budynku.
 • umowa od dnia 1 sierpnia 2022 r. na czas nieokreślony - w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
 • wymiar czasu pracy - pełen etat
 • obowiązująca dobowa norma czasu - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
 • wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu
 • warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.
 • Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Białobrzegi pok. nr 7, lub pocztą na adres Urzędu Gminy Białobrzegi 37-114 Białobrzegi 4
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds. Ładu przestrzennego” w terminie do dnia 12.05.2022 r. do godz. 15.30  (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji/przyszłych rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1).

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), jest Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, adres e-mail: 
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:
 • listownie na adres Urzędu Gminy w Białobrzegach,
 • telefonicznie 17 224 03 52,
 • na adres e-mail 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia – podanie tych danych osobowych jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jednocześnie informujemy, iż na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie przez Panią/Pana jakichkolwiek danych dodatkowych jest dobrowolne i w tym zakresie mogą Państwo wycofać zgodę na ich przetwarzanie, w każdym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. W przypadku wyboru Pani/Pana osoby na dane stanowisko pracy, dane dotyczące imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, zostaną podane do publicznej wiadomości.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do  żądania ich sprostowania oraz prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była udzielona).
 5. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wójt
-
mgr inż. Franciszek Masłoń

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Piotr Chudzik 02.05.2022 11:44
Publikujący Piotr Chudzik -Sekretarz 02.05.2022 12:03
Modyfikacja Piotr Chudzik 02.05.2022 12:06

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Piotr Chudzik -Sekretarz 02.05.2022 12:06 Edycja 2
Piotr Chudzik -Sekretarz 02.05.2022 12:03 Publikacja 1