Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Białobrzegi. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wniosek powinien zawierać:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 3.  numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada
 4.  określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis/zmianę dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Treść wymaganego w/w oświadczenia znajduje się poniżej w dokumentach do pobrania. Ponadto w przypadku występowania przez pełnomocnika należy przedstawić oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Wpis do rejestru jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze a dokonując wpisu wójt nadaje numer rejestrowy przedsiębiorcy.

Opłaty skarbowe:

 1. Za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł
 2. Za zmianę wpisu wynosi 25,00 zł.
 3. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii wynosi 17,00 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Białobrzegi (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego w Łańcucie. Numer konta: 66 9177 1021 2002 3000 0101 0001. Tytuł wpłaty: opłata skarbowa za dokonanie wpisu/zmiany do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów: wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 poz. 1628 z późn. zm.).

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy  z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wykreślenie z rejestru następuje także w przypadku gdy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
 • stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne lub odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;
 • przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Informacje o Rejestrze Działalności Regulowanej można uzyskać pod numerem tel. 17-224-03-51 lub w Urzędzie Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi pokój nr 2

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 26.07.2017 12:26
Modyfikacja Aleksandra Prajs 04.04.2024 14:19

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Aleksandra Prajs Młodszy referent 04.04.2024 14:19 Edycja 11
Lidia Stącel - Inspektor 29.09.2023 15:14 Edycja 10
Lidia Stącel - Inspektor 28.09.2023 13:11 Edycja 9
Joanna Kosior - Inspektor 03.07.2023 13:04 Edycja 8
Joanna Kosior - Inspektor 07.06.2023 08:36 Edycja 7
Joanna Kosior - Inspektor 05.06.2023 15:38 Edycja 6
Alina Kud - Inspektor 19.01.2022 11:36 Edycja 5
Lidia Stącel - Młodszy Referent 07.01.2019 13:50 Edycja 4
Lidia Stącel - Młodszy Referent 30.04.2018 15:07 Edycja 3
Lidia Stącel - Młodszy Referent 30.04.2018 15:05 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Ogólny schemat procedury kontroli przedsiebiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej

Ogólny schemat procedury kontroli przedsiebiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Białobrzegi 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 02.10.2023 10:45
Modyfikacja Lidia Stącel - 02.10.2023 10:45

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 02.10.2023 10:45 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 02.10.2023 10:45 Publikacja 1