Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna - ogólna

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy Białobrzegi

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), podaje się do wiadomości następujące informacje:

 

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Białobrzegi reprezentowana przez Wójta Gminy Białobrzegi.

Dane kontaktowe administratora:

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4

Tel.: 17 224 -52-27, 17 224-52-95, 17 224-52-20

Adres e-mail:

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:

  • listownie na adres Urzędu Gminy w Białobrzegach,
  • telefonicznie 17 224 03 52,
  • na adres e-mail

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także na podstawie szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych, na podstawie zawartych umów, oraz udzielonych zgód.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych powyżej, dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w sytuacji kiedy udostępnienie jest obowiązkiem wprost określonym w przepisach, na podstawie wniosku od podmiotu uprawnionego do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy z innym podmiotem, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do  żądania ich sprostowania oraz prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była udzielona).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W innych przypadkach jest dobrowolne, ale w celu obsługi spraw podmiotów danych jest niezbędne. Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić załatwienie sprawy.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Katarzyna Kulka 06.03.2019 13:22
Modyfikacja Alina Kud 02.06.2020 14:30

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 02.06.2020 14:30 Edycja 3
Katarzyna Kulka 31.05.2019 13:17 Edycja 2
Katarzyna Kulka 06.03.2019 13:22 Publikacja 1

Klauzula informacyjna - monitoring

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z systemu monitoringu wizyjnego.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Katarzyna Kulka 31.05.2019 12:35
Publikujący Katarzyna Kulka 31.05.2019 12:40
Modyfikacja Katarzyna 31.05.2019 12:41

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Katarzyna Kulka 31.05.2019 12:41 Edycja 2
Katarzyna Kulka 31.05.2019 12:40 Publikacja 1