Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Samodzielne stanowiska i referaty

Stanowisko ds. Rozwoju lokalnego

Pracownik jednostki:

Alina Kud
Podinspektor
tel.: 17 224 03 57 wew.17

Zadania:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym:
 • kontakty ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, wolontariatem,
 • ogłoszenie konkursów, przygotowanie umów o dofinansowanie, czuwanie nad prawidłowym rozliczaniem dotacji,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją inicjatyw lokalnych.
 1. Wspieranie działalności stowarzyszeń organizacji pozarządowych m.in. poprzez wskazywanie możliwości pozyskania środków finansowych na ich działalność.
 2. Wspieranie rozwoju działalności wolontariatu na terenie gminy.
 3. Realizacja obowiązków wynikających z rozporządzeń do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne m.in.: wnoszenie podań w formie elektronicznej, elektroniczna skrzynka podawcza, urzędowe poświadczenie odbioru, repozytoria formularzy elektronicznych, podpis elektroniczny.
 4. Koordynacja i prowadzenie spraw związanych z obsługą informatyczną urzędu oraz PSeAP.
 5. Koordynacja i prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem Elektronicznego Obiegu Dokumentów.
 6. Administracja systemem PROTON stanowiącym element projektu PSeAP.
 7. Wsparcie użytkowników systemu PROTON.
 8. Koordynacja i prowadzenie spraw związanych ze stroną www gminy.
 9. Wdrażanie oraz nadzór nad realizacją programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców gminy.
 10. Poszukiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na finansowanie rozwoju lokalnego i opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów.
 11. Nadzór nad realizacją wdrożonych projektów, przygotowanie wniosków o płatność, oraz prowadzenie sprawozdawczości związanej z zrealizowanymi projektami.
 12. Współpraca ze stanowiskiem ds. Infrastruktury i Rozwoju lokalnego w zakresie rozwoju lokalnego i promocji gminy.
 13. Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków z funduszu sołeckiego w przypadku jego wyodrębnienia przez Radę Gminy.
 14. Koordynacja współpracy samorządu ze szkołami przy opracowywaniu, wdrażaniu programów edukacyjnych, rekreacyjnych, profilaktycznych dla uczniów.
 15. Prowadzenie rejestru instytucji kultury.
 16. Współpraca z GOKiCz w Białobrzegach w zakresie realizacji zadań własnych gminy z dziedziny edukacji, kultury i rekreacji.
 17. Koordynacja funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 31.03.2016
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 12.06.2017 15:25
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 19.06.2017 15:33

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Stanowisko ds. Infrastruktury Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego

Pracownik jednostki:

Świzdor Wiesław
Inspektor
telefon: 17 224-03-50 wew.18

Zadania:

 1. Z zakresu infrastruktury komunalnej: ewidencja gminnych dróg publicznych i wewnętrznych oraz obiektów mostowych, zarządzanie siecią dróg gminnych i lokalnych oraz ich budową modernizacją, remontami i bieżącym utrzymaniem, prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu na drogach gminnych, wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych po drogach będących w zarządzie gminy, zabezpieczenie przejezdności dróg w okresie zimowym, prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg na terenie gminy, opiniowanie lokalizacji budynków i budowli przy drogach gminnych, prowadzenie spraw związanych z opłatami za zajęcie pasa drogowego, współdziałanie z innymi zarządcami dróg położonych na terenie gminy w zakresie budowy, remontów, modernizacji i bieżącego utrzymania, współdziałanie z Referatem Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych w zakresie składania deklaracji podatkowych odnośnie dróg.
 2. Przygotowywanie i prowadzenie przetargów organizowanych przez Gminę Białobrzegi oraz gminne jednostki organizacyjne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 3. Ewidencja i rozliczanie nakładów ponoszonych w związku z realizacją umów na dostawy i roboty budowlane.
 4. Sprawdzanie faktur składanych przez wykonawców i dostawców  pod względem merytorycznym i ich opisywanie.
 5. Prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na majątek gminy środków trwałych, obiektów powstałych w wyniku realizacji umów.
 6. Współdziałanie z Referatem Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych w zakresie finansowania i rozliczania kosztów wykonanych dostaw i robót budowlanych.
 7. Ochrona zieleni na terenie gminy, w tym wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
 8. Organizacja zbierania zwłok padłych zwierząt.
 9. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne.
 10. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.
 11. Zadania pracownika  w zakresie obrony cywilnej:
  planowanie działalności w zakresie ratownictwa i obrony cywilnej; utrzymanie służb OC Gminy w stałej gotowości; aktualizacja dokumentów planistycznych OC; kierowanie organizacją i przygotowywaniem do działania formacji OC Gminy; nadzór nad organizacją oraz gotowością operacyjną pododdziałów ratowniczych i specjalistycznych w zakładach i instytucjach; kierowanie przedsięwzięciami związanymi z ewakuacją ludności; tworzenie i aktualizacja planu świadczeń osobistych i rzeczowych niezbędnych do realizacji zadań OC Gminy; planowanie zaopatrzenia formacji OC w sprzęt, umundurowanie i materiały – dystrybucja ww środków; sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem sprzętem w formacjach OC; nadzór nad funkcjonowaniem oraz stanem technicznym urządzeń gminnego systemu ostrzegania i alarmowania; wykonywanie innych zadań zleconych przez Szefa OC Gminy oraz Wojewódzki Inspektorat OC;
 12. Zadania pracownika  w zakresie zadań związanych z obronnością:
  prowadzenie zadań dotyczących akcji kurierskiej; prowadzenie spraw dotyczących nakładania i wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
 13. Zadania pracownika  w zakresie spraw wojskowych:
  prowadzenie rejestru przedpoborowych; organizowanie i przygotowanie poboru; wydawanie decyzji administracyjnych będących w kompetencji Wójta w zakresie spraw wojskowych;
 14. Zadania pracownika  w zakresie zarządzania kryzysowego:- obsługa Gminnego Zespołu Reagowania; - opracowanie i aktualizacja Planu Reagowania Kryzysowego; prowadzenie ćwiczeń Gminnego Zespołu Reagowania; koordynacja działań oraz monitorowanie przestrzegania przepisów o klęsce żywiołowej; współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za ratownictwo i bezpieczeństwo ludności; realizacja zadań dotyczących zapewnienia gotowości bojowych Ochotniczych Straży Pożarnych;
 15. Zadania pracownika  w zakresie ochrony przed powodzią:
  opracowanie i bieżąca aktualizacja planu operacyjnego przed powodzią; koordynacja prowadzenia bezpośredniej akcji przeciwpowodziowej oraz działań związanych z usuwaniem skutków powodzi; opracowanie informacji, meldunków i sprawozdań dla organów nadzorujących; wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 31.03.2016
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 22.06.2012 15:28
Modyfikacja Alina Kud -Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 13.07.2017 15:38

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Stanowisko ds. Administracyjnych i ochrony informacji

Pracownik jednostki:

Katarzyna Kulka
Inspektor
Tel.: 17 224 03 52 wew. 22

Zadania:
Do zakresu działania stanowiska należy w szczególności:

 1. Z zakresu prowadzenia archiwum gminnego:
 • przejmowanie i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej w archiwum gminnym,
 • zabezpieczania akt przed zniszczeniem,
 • przekazywanie dokumentacji archiwalnej do Archiwum Państwowego,
 • wypożyczania akt z archiwum pracownikom Urzędu,
 • opracowania instrukcji dot. pracy archiwum gminnego,
 • brakowania akt nie archiwalnych za zezwoleniem Archiwum Państwowego,
 • nadzór nad poprawnością stosowania klasyfikacji i kwalifikacji archiwalnej dokumentów wytwarzanych w Urzędzie.
 1. Realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą w Urzędzie Gminy,
 2. Zaopatrzenie urzędu w materiały biurowe i eksploatacyjne do urządzeń biurowych, oraz inne materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania urzędu,
 3. Z zakresu ochrony informacji niejawnych - pełnienie funkcji Kierownika Kancelarii Niejawnej a w szczególności:
 • prowadzenie kancelarii niejawnej Urzędu Gminy,
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie  tych informacji,
 • bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
 • udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom  posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,
 • egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
 • kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów z nadaną klauzulą,
 • prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi  informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom,
 • archiwizacja dokumentów z kancelarii niejawnej
 • bieżący nadzór nad terminami obowiązywania klauzul dokumentów w kancelarii niejawnej
 • inne zadania zlecone przez pełnomocnika ochrony dotyczące zapewnienia właściwej pracy pionu ochrony.
 1. Z zakresu ochrony danych osobowych:
 • pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI),
 • opracowywanie polityki bezpieczeństwa informacji w urzędzie,
 • weryfikacja i rejestracja zbiorów danych osobowych,
 • nadzór nad aktualizacją informacji w zbiorach danych osobowych,
 • opracowanie i aktualizacja instrukcji postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych,
 • pomoc przy określaniu indywidualnych zakresów obowiązków i odpowiedzialności osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych,
 • nadzór nad tworzeniem i składaniem kopii bezpieczeństwa systemów baz danych osobowych,
 • identyfikowanie i analiza zagrożeń i ryzyka, na które narażone są dane osobowe,
 • monitorowanie systemu zabezpieczeń danych osobowych,
 • przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe,
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia,
 • nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz nadzór nad kontrolą przebywających w nich osób,
 • nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których zapisane są dane osobowe,
 • zarządzanie hasłami użytkowników, systemami antywirusowymi i ich procedurami,
 • nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności,
 • nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe,
 • nadzór nad prawidłowością archiwizacji oraz usuwania danych osobowych,
 • monitorowanie funkcjonowania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych,
 • nadzór nad prowadzeniem wymaganej dokumentacji, wdrożenie szkoleń z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych przy przetwarzaniu danych w systemach informatycznych,
 • sygnalizowanie Wójtowi wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie przetwarzania i zabezpieczania zbiorów danych osobowych.
 1. Prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasadami zrównoważonego rozwoju.
 2. Ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami oraz zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego.
 3. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska.
 4. Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza.
 5. Prowadzenie spraw związanych z dochodami wynikającymi z realizacji ustawy Prawo ochrony środowiska.
 6. Ochrona wód powierzchniowych oraz gleby.
 7. Prowadzenie ewidencji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i spraw związanych z ich usuwaniem.
 8. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach a w szczególności:
 • prowadzenie ewidencji bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • kontrola zawartych umów oraz częstotliwości opróżniania zbiorników na nieczystości płynne i usuwania osadów z oczyszczalni przydomowych,
 • prowadzenie ewidencji oraz kontrola umów na odbiór ścieków z kanalizacji sanitarnej.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 12.06.2017 15:18
Modyfikacja Karolina Słysz 25.09.2019 13:06

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Słysz Młodszy Referent ds. Rozwoju Lokalnego 25.09.2019 13:06 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Stanowisko ds. Działalności gospodarczej

Pracownik jednostki:

Sabina Kiełb
Inspektor
tel.: 17 224 03 51 wew.19

Zadania:
1. W zakresie działalności gospodarczej:
1) prowadzenie spraw należących do Gminy związanych z CEiDG,
2) wykonywanie funkcji kontrolnych wynikających z Ustawy prawo o swobodzie działalności gospodarczej.
2. Prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz obiektów niebędących obiektami hotelarskimi.
3. Realizacja zadań zleconych Gminie dot. czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży w tym:
1) prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
2) przyjmowanie pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży,
3) naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przed wydaniem zezwolenia,
4) przyjmowanie wniosków i wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w przypadku wygaśnięcia zezwolenia i naliczanie opłaty za korzystanie z zezwolenia.
5. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wykorzystaniem środków finansowych w ramach Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
6. Ustalanie opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz określenie przystanków komunikacyjnych i warunków i zasad korzystania z przystanków i egzekwowania tych opłat.
7. Prowadzenie spraw związanych z organizacją transportu publicznego na terenie gminy i poza jej obszarem.
8. Uzgadnianie czasu pracy placówek handlowych i usługowych, oraz aptek.
9. Wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych i  zgromadzeń.
10. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i spraw z nim związanych.
11.W zakresie gospodarki odpadami:
- opracowanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
- objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
- przyjmowanie deklaracji dotyczących gospodarki odpadami od mieszkańców i ich weryfikacja,
- nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz selektywną zbiórką odpadów komunalnych,

- prowadzenie ewidencji analitycznej, finansowo – księgowej opłat związanych z gospodarką odpadami, a w szczególności: dokonywanie naliczania opłat, przygotowanie decyzji dotyczących opłat, windykacja należnych opłat, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych dla niezapłaconych opłat, prowadzenie spraw związanych z umorzeniem zaległych opłat, zaniechaniem poboru opłat, przesunięciem bądź odroczeniem terminu płatności opłat i innych spraw z zakresu opłat, sprawozdawczość, sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych z zakresu opłat, przygotowanie materiałów do opracowania projektu budżetu i uchwały budżetowej w zakresie gospodarki odpadami.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 31.03.2016
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 12.06.2017 15:32
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 19.07.2017 13:31

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Urząd Stanu Cywilnego

Pracownicy jednostki:

Urząd Stanu Cywilnego 

Kierownik urzędu:
Agnieszka Goń

Zastępca Kierownika USC:
Katarzyna Kulka
Telefon: 17 224-52-95 wew. 22

Zadania:

 1. Urzędem Stanu Cywilnego kieruje Kierownik USC.
 2. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1) z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego:

 • sporządzanie aktów urodzeń, aktów małżeństwa i aktów zgonu,
 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, wstąpieniu w związek małżeński o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa konkordatowego,
 • wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych przypiskach,
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, zaświadczeń o stanie cywilnym, zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
 • wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego,
 • nanoszenie wzmianek dodatkowych i przypisków do aktów stanu cywilnego,
 • sporządzanie aktów urodzeń na podstawie postanowień sądów dotyczących adopcji,
 • wydawanie decyzji odmownych z zakresu Prawo o aktach stanu cywilnego
 • uznawanie wyroków sądów zagranicznych
 • przyjmowanie oświadczeń o powrocie osoby rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska,
 • skrócenie miesięcznego terminu do zawarcia związku małżeńskiego,
 • sprostowanie w treści aktu stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu,
 • wpisanie do ksiąg krajowych zagranicznych aktów stanu cywilnego,
 • wpisanie do ksiąg krajowych aktów urodzeń, małżeństw lub zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
 • sporządzanie aktu urodzenia i zgonu na podstawie postanowień sądu o ustalenie treści,
 • sporządzanie aktu urodzenia dziecka nieznanych rodziców,
 • wydawanie decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk,
 • załatwienie korespondencji krajowej i konsularnej,
 • przekazywanie do Archiwum Państwowego ksiąg stanu cywilnego którym minął okres przechowywania,
 • przygotowywanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie i organizowanie jubileuszu „Złotych Godów",
 • przygotowywanie statystyk i sprawozdań do organów nadzoru,
 • aktualizowanie systemu SRP na wniosek innych urzędów poprzez migrację aktów stanu cywilnego lub korekty w rejestrze PESEL,
 • zaopatrzenie w formularze ścisłego zarachowania z PUW w Rzeszowie niezbędnych do wydawania dokumentów z zakresu stanu cywilnego,
 • obsługa Systemu Rejestrów Państwowych – Baza Usług Stanu Cywilnego,
 • wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,

2) z zakresu dowodów osobistych:

 • przyjmowanie wniosków oraz innych dokumentów stanowiących podstawę wydania dowodów osobistych,
 • wprowadzanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,
 • odbiór dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie przekazanych pocztą specjalną,
 • przyjmowanie dowodów osobistych na stan,
 • wydawanie dowodów osobistych i zakładanie kopert osobowych nowo wydanych dowodów osobistych,
 • unieważnianie poprzednio używanych dowodów osobistych,
 • prowadzenie rejestrów dowodów osobistych,
 • wydawanie zaświadczeń o utracie dowodów osobistych,
 • wnioskowanie o usunięcie niezgodności w rejestrach SRP w związku z wyrabianiem nowego dowodu osobistego
 • obsługa Systemu Rejestrów Państwowych – Rejestr Dowodów Osobistych, współpraca w zakresie usług serwisowych z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW,
 • wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o dowodach osobistych,

3) z zakresu ewidencji ludności:

 • prowadzenie Rejestru Mieszkańców,
 • prowadzenie postępowania w sprawach wymeldowania i zameldowania na wniosek i z urzędu w tym oględziny w toku postepowania i prowadzenie rozpraw administracyjnych,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych z zakresu ewidencji ludności dla potrzeb Urzędu Statystycznego,
 • prowadzenie rejestru wyborców w gminie i sporządzanie spisów wyborców,
 • wydawanie poświadczeń, zaświadczeń jak również udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców Gminy,
 • obsługa Systemu Rejestrów Państwowych – Rejestr PESEL
 • wykonywanie korekt w systemie SRP na wniosek innych organów.

4) z zakresu ochrony informacji niejawnych - pełnienie funkcji Pełnomocnika Informacji Niejawnych oraz kierowanie Pionem Ochrony o symbolu IN, który wykonuje zadania określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych dla Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 • ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Urzędzie,
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie oraz procedur postępowania z dokumentami niejawnymi i nadzorowanie jego realizacji,
 • zapewnienie ochrony fizycznej Pionu Ochrony,
 • przeprowadzanie postępowań sprawdzających wobec pracowników, którzy mają być dopuszczeni do informacji niejawnych „poufnych” i „zastrzeżonych”,
 • wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa osobom, które uzyskały pozytywny wynik po zakończeniu postępowania sprawdzającego,
 • nadzór nad prowadzeniem kancelarii niejawnej, do której zadań należy właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie uprawnionym osobom dokumentów zawierających informacje niejawne.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 11.07.2011 15:42
Modyfikacja Karolina Słysz 25.09.2019 13:05

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Słysz Młodszy Referent ds. Rozwoju Lokalnego 25.09.2019 13:05 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Stanowisko ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy

Pracownik jednostki:

Piekło Karolina
Inspektor
Telefon: 17 224-52-20, 224 52 27, 224-52-95

Zadania:
Obsługa organizacyjna Wójta i Sekretarza Gminy, w tym: organizowanie przyjmowania stron; przygotowywanie organizowanie i koordynowanie spotkań, kontaktów i narad; - prowadzenie rejestru skarg i wniosków; - obsługa kancelaryjna Urzędu tj. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji; - zaopatrywanie Urzędu w pieczecie urzędowe; - prenumerata czasopism i prowadzenie zbioru przepisów prawnych; - prowadzenie ewidencji urlopów, czasu pracy, obecności w pracy, wyjazdów służbowych; - prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodu Urzędu Gminy; W zakresie Obsługi Rady Gminy:- sporządzanie protokołów z sesji i posiedzeń komisji; - wykonywanie wszystkich czynności związanych z przekazaniem uchwał Rady Gminy organom nadzoru; - kompletowanie i prowadzenie zbioru przepisów gminnych; - opracowywanie informacji, analiz i sprawozdań z działalności Rady i jej komisji; - prowadzenie obsługi administracyjnej organów sołectw; - koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem  BIP Urzędu Gminy.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 11.07.2009
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 11.07.2011 15:41
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 19.06.2017 15:43

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Stanowisko ds. Ładu przestrzennego i mienia komunalnego

Pracownik jednostki:

Łuszczko Łukasz
Inspektor
Telefon: 17 224-52-95 wew.18

Zadania:
Do zadań stanowiska należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw  wynikających z przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawnych.
 2. Dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.
 3. Wydawanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z planu i studium zagospodarowania przestrzennego gminy.
 4. Przygotowywanie i prowadzenie przetargów organizowanych przez Urząd Gminy, oraz gminne jednostki organizacyjne zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
 5. Załatwianie i prowadzenie spraw dotyczących gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki lokalami użytkowymi (m.in. umowy najmu, użyczenia).
 6. Składanie deklaracji podatkowych dla nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych, rozliczanie kosztów dostawy mediów a także współdziałanie w tym zakresie z Referatem Finansów, Podatków i Opłat Lokalnych.
 7. Realizacja spraw związanych z urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków na mieniu komunalnym gminy.
 8. Sprawozdawczość i planowanie gospodarowania mieniem komunalnym.
 9. Prowadzenie ewidencji budynków.
 10. Załatwianie i prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych.
 11. Prowadzenie spraw o  środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oddziałujących lub mogących oddziaływać na środowisko.
 12. Prowadzenie spraw z zakresu  ustawy Prawo wodne w tym dotyczących regulacji stosunków wodnych na nieruchomościach.
 13. Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku.
 14. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz współpraca w zakresie ochrony zabytków znajdujących się na terenie gminy z Państwową Służbą Ochrony Zabytków w Rzeszowie.
 15. Prowadzenie nadzoru nad miejscami pamięci narodowej, w tym nad mogiłami wojennymi, pomnikami, obeliskami.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 11.07.2009
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 11.07.2011 14:39
Modyfikacja Alina Kud -Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 13.07.2017 15:23

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Stanowisko ds. Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej

Pracownik jednostki:

Damian Zając
Inspektor

Telefon: 17 224-52-95 wew.18

Zadania:
Do zakresu działania stanowiska należy w szczególności:

 1. Analizowanie potrzeb inwestycyjnych z zakresu budowy i rozbudowy infrastruktury komunalnej – przygotowywanie analiz, wniosków w tym zakresie.
 2. Przygotowywanie i prowadzenie przetargów organizowanych przez Urząd Gminy, oraz gminne jednostki organizacyjne zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
 3. Opracowywanie kosztorysów i przedmiarów robót dla robót budowlanych i dostaw,
 4. Przygotowanie i przedkładanie umów o wykonanie robót remontowych, modernizacyjnych, inwestycyjnych oraz dostaw.
 5. Nadzór nad stanem technicznym oraz przeglądami technicznymi budynków komunalnych.
 6. Nadzór ze strony Gminy nad pracami remontowymi, modernizacyjnymi i inwestycyjnymi oraz dostawami.
 7. Ewidencja i rozliczanie nakładów ponoszonych na działalność remontową, modernizacyjną i inwestycyjną.
 8. Sprawdzanie rachunków wykonawców remontów, modernizacji, inwestycji i dostaw pod względem merytorycznym i ich opisywanie.
 9. Prowadzenie spraw związanych z przyjęciem na majątek Gminy obiektów powstałych w wyniku zakończenia realizacji inwestycji gminnych i dostaw.
 10. Współdziałanie z Referatem Finansów, Podatków i Opłat Lokalnych w zakresie finansowania i rozliczania kosztów wykonywanych remontów i inwestycji.
 11. Prowadzenie spraw gminy związanych z rozwojem budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 11.07.2009
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 11.07.2011 14:33
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 19.06.2017 15:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Referat Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych

Skarbnik:

Fudali Maria - kierownik referatu
Telefon: (0-17) 224-52-95

Zadania:
Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności: koordynacja pracy referatu, opracowywanie sprawozdań projektów budżetu gminy, opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza, wstępna i bieżąca kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.


Pracownicy referatu:

Becla Halina
Inspektor ds. Obsługi Budżetu
Telefon: (0-17) 224-03-54 wew.15

Zadania:

 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu Gminy i  Urzędu Gminy
 • prowadzenie ewidencji wykonania budżetu Gminy i Urzędu Gminy, a w szczególności odnośnie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych Gminy i Urzędu Gminy;
 • sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym sprawozdań budżetowych Gminy i Urzędu Gminy, w tym inwestycji
 • prowadzenie ewidencji wpływów z pożyczek i kredytów oraz realizacja ich spłat;
 • windykacja należności budżetowych Gminy;

Bujak Krystyna
Inspektor ds. Obsługi Budżetu
Telefon: (0-17) 224-03-54 wew.15

Zadania:

 • sporządzanie list płac, prowadzenie dokumentacji płacowej, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, podatków i innych potrąceń
 • opłacanie składek  na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i PFRON terminowe i we właściwej wysokości
 • prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowo - rozliczeniowej ZUS pracowników
 • wydawanie i prowadzenie ewidencji zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia pracowników,
 • sporządzanie sprawozdawczości o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • opracowywanie planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej i rozliczeń ZFŚS
 • prowadzenie całości spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Gminy i Urzędu Gminy;

Panek Elżbieta
Podinspektor 
Telefon: (0-17) 224-03-54 wew.15

Zadania:

 • prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej w zakresie kosztów Urzędu Gminy Białobrzegi
 • prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków Urzędu Gminy
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji z planem finansowym Urzędu Gminy w zakresie określonym upoważnieniem Skarbnika
 • sporządzanie zbiorczych miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych Gminy
 •  sporządzanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych
 • sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych Gminy
 • kontrola zgodności planów finansowych jednostek organizacyjnych z przedłożoną sprawozdawczością w wersji papierowej i elektronicznej oraz z wprowadzanymi zmianami;
 • ewidencja syntetyczna i analityczna środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz materiałów Urzędu Gminy i Gminy Białobrzegi
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań dotyczących środków trwałych
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych i instrukcji w zakresie inwentaryzacji

Babiarz Agnieszka
Inspektor 
Telefon: (0-17) 224-03-54 wew.15

Zadania:

 • prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy w zakresie inwestycji, w tym projektów realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych,
 • prowadzenie rachunkowości w zakresie operacji i dowodów sprzedaży
 • prowadzenie bankowych rachunków pomocniczych,
 • opracowywanie materiałów do planowania budżetu,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji z planem finansowym w zakresie określonym upoważnieniem Skarbnika
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych w zakresie inwestycji, w tym części opisowej w zakresie realizacji budżetu i kształtowania się WPF,
 • sporządzanie sprawozdań opisowych z inwestycji i realizacji przedsięwzięć,
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie: dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, w tym w zakresie projektów realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych, instrukcji i kontroli obiegu dokumentów księgowych
 • prowadzenie całości zadań w zakresie dokumentacji i rozliczeń związanych  z rozliczaniem podatku Vat na poziomie jednostki oraz centralizacji rozliczeń, w tym współpraca  z jednostkami organizacyjnymi w zakresie rozliczeń i ewidencji VAT

Skiba-Szeliga Grażyna
Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych
Telefon: (0-17) 224-03-51 wew.19

Zadania:
- wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym w szczególności:
a) przyjmowanie i weryfikacja informacji i deklaracji podatkowych,
b) wzywanie do złożenia informacji podatkowych od osób fizycznych oraz deklaracji podatkowych od osób prawnych,
c) prowadzenie postępowania dowodowego w sprawie wezwania do korekty deklaracji  i informacji podatkowych
d)  wydawanie decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych
e) prowadzenie spraw związanych z odwołaniem od decyzji wymiarowych
-  Weryfikowanie posiadanych informacji podatkowych z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków.
- Aktualizowanie bazy danych podatników.
- Przeprowadzanie kontroli podatkowych.
- Wydawanie stosownych zaświadczeń i udzielanie pisemnych informacji na wniosek KRUS i innych podmiotów.
- Podejmowanie czynności sprawdzających, o których mowa w ustawie Ordynacja Podatkowa.


Wanowicz Anna
Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych
Telefon: (0-17) 224-03-51 wew.19

Zadania:
- Prowadzenie ewidencji księgowej podatków lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
- Windykacja należności z tytułu podatków lokalnych – wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, sporządzanie wniosków do sądu o wpis hipotek i stosowanie innych środków egzekucyjnych zgodnie z przepisami prawa.
- Prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości nadpłat z tytułu podatków lokalnych, przygotowanie decyzji stwierdzających nadpłatę, zwrot i rozliczanie nadpłat.
- Dokonywanie przypisów odsetek od zaległości.
- Dokonywanie odpisów aktualizacyjnych zaległości.
- Prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach dotyczących ulg wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa – odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia, w zakresie podatków lokalnych oraz podatku od spadku i darowizn.
- Dokonywanie rozliczeń i kontroli rachunkowej inkasentów w zakresie inkasa podatków.
- Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.
- Sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych w zakresie podatków i opłat lokalnych.
- Podejmowanie czynności sprawdzających, o których mowa w ustawie Ordynacja Podatkowa.
- Opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie ustalania stawek podatków i opłat lokalnych.
- Przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu, uchwały budżetowej i sprawozdań z wykonania budżetu w zakresie podatków i opłat lokalnych.
- Prowadzenie całości spraw związanych z pomocą publiczną
- Prowadzenie spraw związanych z należnymi zwrotami dla producentów rolnych.
- zastępstwo pracownika ds. gospodarki komunalnej z zakresu utrzymania czystości i porządku  w gminach, oraz ewidencji analitycznej finansowo-księgowej opłat związanych z gospodarką odpadami w szczególności, jak wynika z zakresu czynności pracownika, za którego pełnione jest zastępstwo.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 28.01.2009
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 28.01.2009 10:36
Modyfikacja Alina Kud -Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 13.07.2017 15:31

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1