Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027

Data dodania: 2023-06-01

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024 - 2027

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024 - 2027

W dniu 31 grudnia 2023 r. dobiega końca kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023. W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie zwrócił się do Rady Gminy Białobrzegi z prośbą o dokonanie wyboru 1 ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. Brak zapotrzebowania na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

1. Podstawa prawna rekrutacji i wyboru ławników

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2011 Nr 121, poz. 693)

2. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) ma nieskazitelny charakter,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania (w gminie Białobrzegi), co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

3. Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

4. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Białobrzegi.

5. Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

 

Kartę zgłoszenia można pobrać w:

 - Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 8;

 - Ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.

2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Uwaga! Dokumenty wym. w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

W przypadku, gdy kandydata na ławnika zgłasza co najmniej 50 obywateli, do zgłoszenia kandydata na ławnika należy również załączyć:

Listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (osoba, której nazwisko zostanie umieszczone jako pierwsze na liście, będzie osobą upoważnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika);

 

W przypadku, gdy kandydata na ławnika zgłasza stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa, do zgłoszenia kandydata na ławnika należy również załączyć:

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (można go znaleźć i pobrać bezpłatnie w wyszukiwarce KRS zamieszczonej na stronie ems.ms.gov.pl albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące organizacji zgłaszającej kandydata.

Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

6. Termin i miejsce zgłaszania kandydatów na ławników.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 usp, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz wymaganymi dokumentami można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Białobrzegi (37-114 Białobrzegi 4) w pok. 8 w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30.

Szczegółowe informacje związane z wyborem ławników udzielane są w Urzędzie Gminy Białobrzegi w pok. 8, tel.: 17 224 03 57.

7. Opłaty:

  • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa (art.162 §7 usp).

Uwaga! W punkcie 11 Zapytania o udzielenie informacji o osobie należy powołać się na wskazany wyżej artykuł. Do Zapytania należy również załączyć zaświadczenie lub oświadczenie od podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika (wpisanej w części C pkt.2 Karty zgłoszenia kandydata na ławnika) potwierdzające fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika,
a w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę 50 obywateli – od osoby umieszczonej jako pierwsza na liście (art. 162 §6 usp);

  • Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 §7a usp);
  • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art.162 §8 usp).

Rady gminy dokonują wyboru ławników najpóźniej w październiku 2023 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.06.2023
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 01.06.2023 13:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 01.06.2023 13:46 Publikacja 1