Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Organizacje pozarządowe

Data dodania: 2020-12-11

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Białobrzegi, 10-12-2020 r.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d, 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1057) oraz Regulaminu powoływania i pracy komisji konkursowej stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2020 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 10 grudnia 2020 r.,
  Wójt Gminy Białobrzegi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej, w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.
 2. Celem ogłoszenia jest wyłonienie dwóch kandydatów na członka Komisji Konkursowej.
 3. Szczegółowe wytyczne dotyczące prac komisji konkursowej w 2021 roku zostały określone w Regulaminie powoływania i pracy komisji konkursowej będącego Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2020 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 10 grudnia 2020 r.
 4. Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
 1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
  w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie,
 3. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256
  z późn. zm.),
 4. zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany
  i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata, którego wzór określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
 1. Zgłoszenie następuje na podstawie:
  1. formularza zgłoszeniowego kandydata do prac w komisji konkursowej powoływanej przez Wójta Gminy Białobrzegi lub osobę przez niego upoważnioną do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 77/2020 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 10 grudnia 2020 r.,
  2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert, stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 77/2020 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 10 grudnia 2020 r.
 2. Zgłoszenia należy składać z nieprzekraczalnym terminie do 28 grudnia 2020 r.
  poprzez złożenie podpisanych dokumentów wymienionych w pkt. 5:
 1. pocztą na adres Urzędu Gminy Białobrzegi , 37-114 Białobrzegi 4, lub
 2. osobiste złożenie na parterze w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Białobrzegi, lub
 3. do skrzynki na korespondencję znajdującej się przed budynkiem Urzędu Gminy Białobrzegi.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń- Wójt Gminy Białobrzegi 10.12.2020 15:00
Publikujący Alina Kud - Inspektor 11.12.2020 07:34

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 11.12.2020 07:34 Publikacja 1