Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Organizacje pozarządowe

Data dodania: 2018-12-12

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d, 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Regulaminu powoływania i pracy komisji konkursowej stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2018 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 6 grudnia 2018 r.,
  Wójt Gminy Białobrzegi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
  i podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej, w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
  w 2019 r.
 2. Celem ogłoszenia jest wyłonienie dwóch kandydatów na członka Komisji Konkursowej.
 3. Szczegółowe wytyczne dotyczące prac komisji konkursowej w 2019 roku zostały określone w Regulaminie powoływania i pracy komisji konkursowej będącego Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2018 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia
  6 grudnia 2018 r.
 4. Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
 1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
  w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie,
 3. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ),
 4. zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany
  i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata, którego wzór określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
 1. Zgłoszenie następuje na podstawie:
  1. formularza zgłoszeniowego kandydata do prac w komisji konkursowej powoływanej przez Wójta Gminy Białobrzegi lub osobę przez niego upoważnioną do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia
   Nr 76/2018 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 6 grudnia 2018 r.,
  2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert, stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 76/2018 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 6 grudnia 2018 r.
 2. Zgłoszenia należy składać z nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2018 r.
  poprzez złożenie podpisanych dokumentów wymienionych w pkt. 5:
 1. pocztą na adres Urzędu Gminy Białobrzegi , 37-114 Białobrzegi 4, lub
 2. osobiste złożenie na sekretariacie Urzędu Gminy Białobrzegi.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Słysz 12.12.2018 12:00
Publikujący Karolina Słysz Młodszy Referent ds. Rozwoju Lokalnego 12.12.2018 12:10

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Słysz Młodszy Referent ds. Rozwoju Lokalnego 12.12.2018 12:10 Publikacja 1