Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Organizacje pozarządowe

Data dodania: 2019-01-08

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

 

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019

WÓJTA GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 8 stycznia 2019 r.

 

w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na realizację zadania publicznego Gminy Białobrzegi w roku 2019 pn. „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu
w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych 2019 r. (I półrocze) – w
miejscowościach”

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) , art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U  z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Uchwałą Nr II/14/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok oraz Zarządzeniem Nr 76/2018 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w roku 2019

 

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej z dnia 8 stycznia 2019  roku, powołanej Zarządzeniem Nr 80/2018 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 21 grudnia 2018 roku, dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu kultury fizycznej i sportu polegającego na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych w zakresie piłki nożnej, uczestnictwie w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych w 2019 r - powierzenie realizacji zadania publicznego w okresie
01 stycznia 2019 r . do dnia 30 czerwca 2019 r., w miejscowościach:

 • Białobrzegi,
 • Wola Dalsza,
 • Budy Łańcuckie/lewa/,
 • Budy Łańcuckie/prawa/, Korniaktów Płd.,
 • Korniaktów Płn.

ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Białobrzegi Nr 79/2018 z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Białobrzegi w 2019 r. (I półrocze).

 1. Realizację zadania pn:
 1. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie
  w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych 2019 r (I półrocze) – Białobrzegi, powierzam organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,BRZEG” z siedzibą w Białobrzegach i przyznaję dotację w kwocie 20 900,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych 00/100),
 2. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie
  w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych 2019 r (I półrocze) – Wola Dalsza, powierzam organizacji Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy w Woli Dalszej, z siedzibą w Woli Dalszej i przyznaję dotację w kwocie 26 400,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych 00/100),
 3. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie
  w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych 2019 r (I półrocze) – Budy Łańcuckie /lewa/, powierzam organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,SITOWIANKA”, z siedzibą  w Budach Łańcuckich i przyznaję dotację w kwocie 26 100,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto złotych 00/100),
 4. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie
  w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych 2019 r (I półrocze) – Budy Łańcuckie /prawa/, Korniaktów Płd., powierzam organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,BUDOVIA”, z siedzibą w Budach Łańcuckich i przyznaję dotację w kwocie 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100),
 5. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie
  w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych 2019 r (I półrocze) – Korniaktów Północny, powierzam organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,UNIA”, z siedzibą
  w Korniaktowie Północnym i przyznaję dotację w kwocie 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania, zgodnie ze wzorem określonym w  Załączniku 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 poz. 1300)

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Słysz 08.01.2019 15:00
Publikujący Karolina Słysz Młodszy Referent ds. Rozwoju Lokalnego 08.01.2019 15:30

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Słysz Młodszy Referent ds. Rozwoju Lokalnego 08.01.2019 15:30 Publikacja 1