Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Organizacje pozarządowe

Data dodania: 2024-02-01

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

W Ó J T   G M I N Y   B I A Ł O B R Z E G I

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w Gminie Białobrzegi w 2024 r. oraz zaprasza do składania ofert

 

I.Rodzaj zadań, wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, terminy i warunki realizacji

 1. Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na zwiększaniu oferty aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez wspieranie drużyn harcerskich w 2024 roku.
 2. Cel zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przez popularyzację metody harcerskiej jako działania alternatywne wobec uzależnień. Organizacja zbiórek harcerskich oraz rozwijanie pasji, tradycji lokalnych jako forma rozwoju i przeciwdziałanie negatywnym skutkom uzależnień.
 3. Odbiorcy zadań: dzieci i młodzież.
 4. Preferowane kryteria:

- jednodniowe akcje i obchody świąt harcerskich,

- organizacja obozów harcerskich i wyjazdów grupowych,

- organizacja zbiórek harcerskich,

- dostępność lokalu dla zrealizowania celów projektu,

- zadania prowadzone na terenie Gminy Białobrzegi oraz wyjazdy grupowe poza teren Gminy.

      5. Oczekiwane rezultaty zadania:

- liczba zorganizowanych jednodniowych akcji i obchodów świąt harcerskich,

- liczba zbiórek harcerskich,

- liczba zorganizowanych obozów harcerskich i wyjazdów grupowych,

- liczba odbiorców będących uczestnikami zadania,  

- liczba faktur za transport oraz zakup umundurowania, wyrobów medycznych
i artykułów biurowych na potrzeby uczestników będących odbiorcami zadania.

      6. Na realizację zadania przeznacza się kwotę 20 000,00 zł.

      7. Zadanie mieści się w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

      8. Realizacja zadania obejmuje okres:

 od  1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

II.Zasady przyznawania dotacji

 1. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy
  o powierzenie z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 2. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Białobrzegi oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.
 3. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 4. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne     z przyznaniem dotacji.
 5. Organ zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty dotacji.
 6. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do dokumentowania działań faktycznie podjętych i wskazania ich w sprawdzaniu; może to ująć poprzez np. listy uczestników, dokumenty księgowe lub inne narzędzia potrzebne do realizacji zadania.

III.Terminy i sposób składania ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi oferty w zamkniętej kopercie
  z dopiskiem ,,Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na zwiększaniu oferty aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez wspieranie drużyn harcerskich w 2024 roku” oraz adresem zwrotnym oferenta.
 2. Termin składania ofert upływa z dniem 22.02.2024 r. do godz. 1530
 3. Odrzuceniu podlegają oferty: złożone po terminie, złożone w niewłaściwy sposób tj. niezgodnie z ogłoszeniem konkursu tj. np. przesłane FAX-em, złożone na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie, złożone przez podmiot nieuprawniony bądź przez podmiot, który według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem albo błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione lub uzupełnione w wyznaczonym terminie.
 4. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta

IV.Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru oferty

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23.02.2024 r. w Urzędzie Gminy w Białobrzegach pok. nr 8 o godz. 900.
 2. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).
 3. Oferta winna zawierać w szczególności:1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

 

 1. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 2. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 3. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 4. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
 5. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna musi wskazać:

1) jakie działania w ramach realizacji tego zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

2) sposób reprezentacji organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wobec organu administracji publicznej.

Umowę zawartą pomiędzy organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1.

 1. Do oferty należy dołączyć:
 • kopię rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany, ważny 3 miesiące),
 • aktualny statut (w przypadku organizacji ubiegających się po raz pierwszy o dotację),
 • umowa partnerska  w przypadku wystąpienia partnera w wykonaniu zadania,
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru-dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
 • oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych,
 • oświadczenia oferenta,
  1. Złożone oferty będą weryfikowane przez komisję konkursową pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja powołana zostanie przez Wójta Gminy Białobrzegi odrębnym zarządzeniem.
  2. Ocena ofert zgłoszonych do konkursu dokonana zostanie w oparciu  o następujące kryteria:

a)      formalne - ocena poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników,

b)      merytoryczne – ocena wg następujących kryteriów:

 • ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie będą realizować zadanie publiczne,
 • ocena planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenie wolontariuszy i pracy społecznej członków,
 • ocena realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. W przypadku, gdy oferta będzie niekompletna, błędnie wypełniona lub podpisana przez osoby nieupoważnione, oferent będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia o ich wystąpieniu, ale tylko na etapie oceny formalnej oferty.
 2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Białobrzegi w drodze zarządzenia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Decyzja Wójta jest ostateczna.
 3. O wynikach otwartego konkursu ofert, podmioty składające oferty zostaną powiadomieni indywidualnie, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
 4. Wyniki konkursu publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Białobrzegi  oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Białobrzegach.
 5. Organizacja dotowana, po zakończeniu realizacji zadania zobowiązana jest do:

a)      wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,

b)      złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057) w ciągu 30 dni od jego zakończenia.

c)      dostarczenia na wezwanie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz innej dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

 1. Dodatkowych informacji na temat ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Białobrzegi w pokoju Nr 8 lub telefonicznie pod numerem telefonu 17-224-03-57.
 2. W przypadku przyznania kwoty dotacji niższej niż wnioskowana, Oferent zobowiązany jest do złożenia skorygowanej kalkulacji przewidywanych kosztów oraz planu
  i harmonogramu (uwzględniających wysokość przyznanych środków) na realizację zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057, z późn. zm.). Wyżej wymienione dokumenty mają być opieczętowane pieczęcią Oferenta oraz podpisane przez osoby upoważnione.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy wyłonionym Oferentem, a Gminą Białobrzegi zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).
 4. Koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe przed lub po terminie jego realizacji określonym w umowie nie będą pokrywane ze środków dotacji.
 5. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków

Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż
10 %.
Naruszenie w/w postanowienia  uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

V. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego:

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim Wójt Gminy Białobrzegi nie realizował zadań publicznych tego samego rodzaju, w związku z czym nie poniesiono kosztów.

VI.Szczegółowe wymagania

 1. Jeden oferent  w ramach jednego zadania, może złożyć tylko jedną ofertę,
 2. Oferta powinna zawierać informacje o posiadanych zasobach rzeczowych zapewniających wykonanie zadania. Informacje te należy zamieścić w Rozdziale IV pkt 2 oferty.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel 01.02.2024
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 01.02.2024 12:27

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 01.02.2024 12:27 Publikacja 1