Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Organizacje pozarządowe

Data dodania: 2022-07-11

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

W Ó J T   G M I N Y   B I A Ł O B R Z E G I

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w Gminie Białobrzegi w 2022 r. oraz zaprasza do składania ofert

I.Rodzaj zadań, wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, terminy i warunki realizacji

 1. Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu
  i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych w 2022 r.
 2. Cel konkursu: Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna w 2022 r.
 3. Na realizację zadania przeznacza się kwotę 103 000,00 zł, w tym w poszczególnych miejscowościach:

 

-

Wola Dalsza

38 400, 00 zł

-

Białobrzegi

28 100, 00 zł

 

Korniaktów Płn.

21 500, 00 zł

-

Budy Łańcuckie /prawa/, Korniaktów Płd.

15 000, 00 zł

 

 1. Zadanie mieści się w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).
 2. Realizacja zadania obejmuje okres: od 03 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

II.Zasady przyznawania dotacji

 1. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy
  o powierzenie z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia
  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).
 2. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Białobrzegi oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.
 3. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne     z przyznaniem dotacji.
 4. Gmina zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty dotacji.

III.Terminy i sposób składania ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi oferty w zamkniętej kopercie
  z dopiskiem ,,Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych w 2022 r.
  (II półrocze) – miejscowość”
  (należy wpisać dodatkowo miejscowość, w której zadanie ma być realizowane) oraz adresem zwrotnym oferenta.
 2. W przypadku, gdy dana organizacja składa ofertę na realizację zadania w kilku miejscowościach na każdą z nich wymagane jest złożenie odrębnej oferty w odrębnej kopercie i kompletem załączników
 3. Termin składania ofert upływa z dniem 01.08.2022 r. do godz. 1530
 4. Odrzuceniu podlegają oferty: złożone po terminie, złożone w niewłaściwy sposób tj. niezgodnie z ogłoszeniem konkursu tj. np. przesłane FAX-em, złożone na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie, złożone przez podmiot nieuprawniony bądź przez podmiot, który według statutu nie prowadzi działalności  w dziedzinie objętej konkursem albo błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione lub uzupełnione   w wyznaczonym terminie.
 5. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta

IV.Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru oferty

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 02.08.2022 r. w Urzędzie Gminy w Białobrzegach pok. nr 10 o godz. 1000
 2. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).
 3. Oferta winna zawierać w szczególności:
 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 3. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 1. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna musi wskazać:

1) jakie działania w ramach realizacji tego zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

2) sposób reprezentacji organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wobec organu administracji publicznej.

Umowę zawartą pomiędzy organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załączą się do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1.

 1. Do oferty należy dołączyć:
 • kopię rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany, ważny 3 miesiące),
 • aktualny statut (w przypadku organizacji ubiegających się po raz pierwszy o dotację),
 • umowa partnerska  w przypadku wystąpienia partnera w wykonaniu zadania,
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru-dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
 • oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych,
 • oświadczenia oferenta,
 • regulamin korzystania z obiektu sportowego i prowadzenia zajęć.
  1. Złożone oferty będą weryfikowane przez komisję konkursową
   pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja powołana zostanie przez Wójta Gminy Białobrzegi odrębnym zarządzeniem.
  2. Ocena ofert zgłoszonych do konkursu dokonana zostanie w oparciu  o następujące kryteria:

a)      formalne - ocena poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników,

b)      merytoryczne – ocena wg następujących kryteriów:

 • ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                i o wolontariacie,
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym                w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie będą realizować zadanie publiczne,
 • ocena planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenie wolontariuszy i pracy społecznej członków,
 • ocena realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. W przypadku, gdy oferta będzie niekompletna, błędnie wypełniona lub podpisana przez osoby nieupoważnione, oferent będzie miał możliwość uzupełnienia braków  i poprawienia błędów w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia o ich wystąpieniu, ale tylko na etapie oceny formalnej oferty.
 2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Białobrzegi w drodze zarządzenia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Decyzja Wójta jest ostateczna.
 3. O wynikach otwartego konkursu ofert, podmioty składające oferty zostaną powiadomieni indywidualnie, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
 4. Wyniki konkursu publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Białobrzegi  oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy       w Białobrzegach.
 5. Organizacja dotowana, po zakończeniu realizacji zadania zobowiązana jest do:

a)      wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,

b)      złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057) w ciągu 30 dni od jego zakończenia.

c)      dostarczenia na wezwanie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz innej dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

 1. Dodatkowych informacji na temat ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Białobrzegi w pokoju Nr 10 lub telefonicznie pod numerem telefonu 17-224-03-57.
 2. W przypadku przyznania kwoty dotacji niższej niż wnioskowana, Oferent zobowiązany jest do złożenia skorygowanej kalkulacji przewidywanych kosztów oraz planu
  i harmonogramu (uwzględniających wysokość przyznanych środków) na realizację zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057, z późn. zm.). Wyżej wymienione dokumenty mają być opieczętowane pieczęcią Oferenta oraz podpisane przez osoby upoważnione.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy wyłonionym Oferentem, a Gminą Białobrzegi zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).
 4. Koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe przed lub po terminie jego realizacji określonym w umowie nie będą pokrywane ze środków dotacji.
 5. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków

Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10 %. Naruszenie w/w postanowienia  uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

 

V Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego:

 

W latach ubiegłych na realizację zadania publicznego przeznaczono kwotę w zł:

 

zakres zadania

organizacja

I półrocze 2020

II półrocze 2020

I półrocze 2021

II półrocze 2021

I półrocze 2022

w zakresie kultury fizycznej- piłka nożna

LKS  „Brzeg” Białobrzegi

 

26400,00

31800,00

26400,00

26400,00

29100,00

Stowarzyszenie LKS Wola Dalsza

26400,00

26400,00

26400,00

40000,00

39400,00

LKS ,,Sitowianka” Budy Łańcuckie

15000,00

15000,00

15000,00

---------

---------

Stowarzyszenie LKS „Budovia” Budy Łańcuckie

---------

---------

---------

15000,00

16 500,00

LKS „UNIA” Korniaktów Płn.

15000,00

20400,00

20400,00

20400,00

22 500,00

 

VI.Szczegółowe wymagania

 1. Jeden oferent  w ramach jednego zadania, może złożyć tylko jedną ofertę,
 2. Oferta powinna zawierać informacje o posiadanych zasobach rzeczowych zapewniających wykonanie zadania. Informacje te należy zamieścić w Rozdziale IV. pkt. 2 oferty.

 

VII. Warunki realizacji zadania publicznego w przypadku ograniczeń biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej
z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 :

 1. Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące stanu zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, realizator zadania, w razie ogłoszenia stanu epidemii, opracuje i wdroży regulamin korzystania z obiektu sportowego
  i prowadzenia zajęć
  oraz będzie go systematycznie aktualizował w celu zgodności
  z obowiązującym stanem prawnym w Polsce. Elementem Regulaminu będzie obowiązek uzyskania od rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży stosownych oświadczeń
  o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w zajęciach oraz braku występowania przeciwskazań zdrowotnych dla uczestnictwa w realizowanych zajęciach sportowych.
 2. Realizowane zajęcia sportowe mogą obejmować organizowanie oraz uczestnictwo
  w zawodach/turniejach  oraz innych przedsięwzięć o charakterze współzawodnictwa sportowego, jeżeli pozwalają na to przepisy państwowe.
 3. Oferent wraz ze zmieniającymi się warunkami stanu zagrożenia epidemiologicznego / stanu epidemii COVID -19 oraz łagodzeniem / zaostrzeniem obostrzeń  będzie dostosowywał
  i systematycznie aktualizował regulamin korzystania z obiektu sportowego i prowadzenia zajęć.

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 11.07.2022
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 11.07.2022 15:34

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 11.07.2022 15:34 Publikacja 1