Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Organizacje pozarządowe

Data dodania: 2021-07-02

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

W Ó J T   G M I N Y   B I A Ł O B R Z E G I

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w Gminie Białobrzegi w 2021 r. oraz zaprasza do składania ofert

 

I.Rodzaj zadań, wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, terminy
i warunki realizacji

 1. Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu
  i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych w 2021 r.
 2. Cel konkursu: Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna w 2021 r.
 3. Na realizację zadania przeznacza się kwotę 109 800,00 zł., w tym w poszczególnych miejscowościach:

 

-

Wola Dalsza

40 000, 00 zł

-

Białobrzegi

26 400, 00 zł

-

Budy Łańcuckie /lewa/

8 000, 00 zł

 

Budy Łańcuckie /prawa), Korniaktów Płd

15 000,00 zł

-

Korniaktów Płn.

20 400, 00 zł

 

 1. Zadanie mieści się w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).
 2. Realizacja zadania obejmuje okres:

 od 01 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

II.Zasady przyznawania dotacji

 1. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy
  o powierzenie z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia
  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 305).
 2. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Białobrzegi oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.
 3. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne
  z przyznaniem dotacji.
 4. Gmina zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty dotacji.

 

III.Terminy i sposób składania ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi oferty w zamkniętej kopercie
  z dopiskiem ,,Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych w 2021 r.
  (II półrocze) - miejscowość
  (należy wpisać dodatkowo miejscowość, w której zadanie ma być realizowane) oraz adresem zwrotnym oferenta.
 2. W przypadku, gdy dana organizacja składa ofertę na realizację zadania w kilku miejscowościach na każdą z nich wymagane jest złożenie odrębnej oferty w odrębnej kopercie i kompletem załączników
 3. Termin składania ofert upływa z dniem 23 lipca  2021 r. do godz. 1530
 4. Odrzuceniu podlegają oferty: złożone po terminie, złożone w niewłaściwy sposób tj. niezgodnie z ogłoszeniem konkursu tj. np. przesłane FAX-em, złożone na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie, złożone przez podmiot nieuprawniony bądź przez podmiot, który według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem albo błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione lub uzupełnione   w wyznaczonym terminie.
 5. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta

 

IV.Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru oferty

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Białobrzegach pok. nr 10 o godz. 900
 2. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).
 3. Oferta winna zawierać w szczególności:
 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 3. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 1. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna musi wskazać:

1) jakie działania w ramach realizacji tego zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

2) sposób reprezentacji organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wobec organu administracji publicznej.

Umowę zawartą pomiędzy organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załączą się do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1.

 1. Do oferty należy dołączyć:
 • kopię rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany, ważny 3 miesiące),
 • aktualny statut (w przypadku organizacji ubiegających się po raz pierwszy o dotację),
 • umowa partnerska  w przypadku wystąpienia partnera w wykonaniu zadania,
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru-dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
 • oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych,
 • oświadczenia oferenta,
 • regulamin korzystania z obiektu sportowego i prowadzenia zajęć.
  1. Złożone oferty będą weryfikowane przez komisję konkursową.
   pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja powołana zostanie przez Wójta Gminy Białobrzegi odrębnym zarządzeniem.
  2. Ocena ofert zgłoszonych do konkursu dokonana zostanie w oparciu  o następujące kryteria:

a)      formalne - ocena poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników,

b)      merytoryczne – ocena wg następujących kryteriów:

 • ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                i o wolontariacie,
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym                w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie będą realizować zadanie publiczne,
 • ocena planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenie wolontariuszy i pracy społecznej członków,
 • ocena realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. W przypadku, gdy oferta będzie niekompletna, błędnie wypełniona lub podpisana przez osoby nieupoważnione, oferent będzie miał możliwość uzupełnienia braków                      i poprawienia błędów w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia o ich wystąpieniu, ale tylko na etapie oceny formalnej oferty.
 2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Białobrzegi w drodze zarządzenia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Decyzja Wójta jest ostateczna.
 3. O wynikach otwartego konkursu ofert, podmioty składające oferty zostaną powiadomieni indywidualnie, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
 4. Wyniki konkursu publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Białobrzegi  oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy
  w Białobrzegach.
 5. Organizacja dotowana, po zakończeniu realizacji zadania zobowiązana jest do:

a)      wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,

b)      złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057) w ciągu 30 dni od jego zakończenia.

c)      dostarczenia na wezwanie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz innej dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

 1. Dodatkowych informacji na temat ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Białobrzegi w pokoju Nr 10 lub telefonicznie pod numerem telefonu 17-224-03-57.
 2. W przypadku przyznania kwoty dotacji niższej niż wnioskowana, Oferent zobowiązany jest do złożenia skorygowanej kalkulacji przewidywanych kosztów oraz planu
  i harmonogramu (uwzględniających wysokość przyznanych środków) na realizację zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057, z późn. zm.). Wyżej wymienione dokumenty mają być opieczętowane pieczęcią Oferenta oraz podpisane przez osoby upoważnione.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy wyłonionym Oferentem, a Gminą Białobrzegi zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).
 4. Koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe przed lub po terminie jego realizacji określonym w umowie nie będą pokrywane ze środków dotacji.
 5. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków

Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10 %. Naruszenie w/w postanowienia  uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

 

V Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego:

 

W latach ubiegłych na realizację zadania publicznego przeznaczono kwotę:

 

zakres zadania

organizacja

I półrocze 2019

II półrocze 2019

I półrocze 2020

II półrocze 2020

I półrocze 2021

w zakresie kultury fizycznej- piłka nożna

LKS  „Brzeg” Białobrzegi

 

20 900,00 zł

 

26 400,00 zł

26 400,00 zł

31 800,00 zł

26 400,00 zł

Stowarzyszenie LKS Wola Dalsza

 

26 400,00 zł

 

26 400,00 zł

26 400,00 zł

26 400,00 zł

26 400,00 zł

LKS ,,Sitowianka” Budy Łańcuckie

26 100,00 zł

 

15 000,00 zł

15 000,00 zł

15 000,00 zł

15 000,00 zł

Stowarzyszenie LKS „Budovia” Budy Łańcuckie

11 000,00 zł

 

12 600,00 zł

 

---------

-------------

---------

LKS „UNIA” Korniaktów Płn.

16 000,00 zł

15 000,00 zł

15 000,00 zł

20 400,00 zł

20 400,00 zł

 

VI.Szczegółowe wymagania

 1. Jeden oferent  w ramach jednego zadania, może złożyć tylko jedną ofertę,
 2. Oferta powinna zawierać informacje o posiadanych zasobach rzeczowych zapewniających wykonanie zadania. Informacje te należy zamieścić w Rozdziale IV. pkt. 2 oferty.

 

 1. Warunki realizacji zadania publicznego w przypadku ograniczeń biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej
  z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 :

 

 1. Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych odbywa się poprzez organizację treningów sportowych w formule zindywidualizowanej lub w małych grupach dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zachowaniem limitów i form organizacyjnych określonych obowiązującymi przepisami prawa odbywających się na obiektach sportowych dopuszczonych do realizacji zajęć.
 2. Oferent zobowiązany jest aby prowadzący zajęcia oraz ich uczestnicy wchodząc
  i opuszczając  obiekt dezynfekowali ręce, zasłaniali twarz podczas przemieszczania się po obiekcie oraz zachowywali  bezpieczny dystans pomiędzy sobą.
 3. Oferent, będący administratorem obiektu udostępnianego na zajęcia będzie zobowiązany do weryfikacji liczby osób korzystających z obiektu lub sprzętu sportowego, wyłączenia możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą), zapewnienia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, dezynfekowania urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie z nich korzystającej.
 4. W celu zapewniania bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu, oferent zobowiązany jest do 15- minutowych odstępów pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami lub
  w inny sposób celem ograniczenia kontaktów między grupami korzystającymi z obiektu.
 5. Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej
  z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, realizator zadania opracuje i wdroży regulamin korzystania z obiektu sportowego i prowadzenia zajęć oraz będzie go systematycznie aktualizował w celu zgodności z obowiązującym stanem prawnym
  w Polsce. Elementem Regulaminu będzie obowiązek uzyskania od rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży stosownych oświadczeń o wyrażeniu zgody na uczestnictwo
  w zajęciach oraz braku występowania przeciwskazań zdrowotnych dla uczestnictwa
  w realizowanych zajęciach sportowych.
 6. Realizowane zajęcia sportowe mogą obejmować organizowanie oraz uczestnictwo
  w zawodach/turniejach  oraz innych przedsięwzięć o charakterze współzawodnictwa sportowego, jeżeli pozwalają na to przepisy państwowe.
 7. Oferent wraz ze zmieniającymi się warunkami epidemii COVID -19 oraz łagodzeniem obostrzeń  będzie dostosowywał i systematycznie aktualizował regulamin korzystania
  z obiektu sportowego i prowadzenia zajęć.
 8. W przypadku całkowitego zniesienia ograniczeń prowadzenia działalności związanej ze sportem, istnieje możliwość realizacji zadania w formule organizacji cyklicznego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, programowych zajęć sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej oraz zagospodarowanie czasu wolnego poprzez uprawianie sportu, popularyzujących aktywność fizyczną i wpływających na rozwój sportu, organizację systematycznych aktywności i ćwiczeń ruchowych.
  W zależności od zakresu obowiązujących przepisów prawa w okresie realizacji zadania na tym etapie mogą być wdrażane elementy współzawodnictwa sportowego.

mgr inż. Franciszek Masłoń

Wójt Gminy Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył mgr inż. Franciszek Masłoń- Wójt Gminy Białobrzegi 02.07.2021 02:00
Publikujący Alina Kud - Inspektor - exacto (akud) 02.07.2021 13:09
Modyfikacja Alina Kud 02.07.2021 13:47

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 02.07.2021 13:47 Edycja 2
Alina Kud - Inspektor 02.07.2021 13:09 Publikacja 1