Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Organizacje pozarządowe

Data dodania: 2022-09-28

Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy na 2023 rok

Ogłoszenie

o konsultacjach Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Zgodnie z art. 5a ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2022. 1327 z późn.zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

W związku z powyższym, na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/265/2010 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, Wójt Gminy Białobrzegi zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dot. projektu Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 29 września 2022 r. i zostaną zakończone w dniu 06 października 2022 r. Opinie (uwagi/propozycje zmian) należy przesłać na:

- adres Urzędu Gminy Białobrzegi , 37-114 Białobrzegi 4, lub

- adres e-mail

albo złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Białobrzegi w nieprzekraczalnym terminie do
06 października 2022 r. do godz. 15.30.

Treść Programu znajduję się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białobrzegi, a także w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi pokój nr 10.

(-)

Franciszek Masłoń

WÓJT GMINY BIAŁOBRZEGI

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 28.09.2022 17:52

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 28.09.2022 17:52 Publikacja 1