Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o zatrudnieniu

Data dodania: 2024-01-08

Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych

Wójt

Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

w Urzędzie Gminy Białobrzegi

 

stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych

 

 

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ekonomicznym, prawo lub administracja;
  • obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
  • kandydat nie powinien być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe potwierdzone referencjami na stanowiskach związanych z realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań w zakresie zamówień publicznych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • znajomość zagadnień z zakresu prawa administracyjnego i samorządowego,  
  • biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer).
 3. Preferowane umiejętności kandydata:
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 • samodzielność i kreatywność;
 • prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Z zakresu rozwoju lokalnego:
 • Opracowywanie wniosków, programów i planów związanych z określeniem kierunków rozwoju lokalnego gminy.
 • Poszukiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na finansowanie rozwoju lokalnego.
 • Opracowywanie wniosków o dofinansowanie do funduszy pochodzących z Unii Europejskiej, oraz innych funduszy pomocowych.
 • Nadzór nad realizacją wdrożonych projektów które otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz przygotowanie wniosków o płatność.
 • Prowadzenie sprawozdawczości związanej ze zrealizowanymi projektami dofinansowanymi z różnych funduszy pomocowych.
 • Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia przez gminę atrakcyjnej oferty inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów.
 • Realizacja zadań z zakresu promocji gminy, współpraca w tym zakresie z innymi stanowiskami i jednostkami organizacyjnymi.
 • Wdrażanie oraz nadzór nad realizacją programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców gminy.
 • kontakty ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, wolontariatem,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją inicjatyw lokalnych.
 • wspieranie działalności stowarzyszeń organizacji pozarządowych m.in. poprzez wskazywanie możliwości pozyskania środków finansowych na ich działalność.
 • wspieranie rozwoju działalności wolontariatu na terenie gminy.
 1. Z zakresu zamówień publicznych:
 • Prowadzenie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 ze zm.) dalej „ustawa Pzp” oraz aktów wykonawczych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy, usługi na rzecz Gminy Białobrzegi, a w szczególności:
  1. sporządzanie, publikacja oraz aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o informacje uzyskane od pracowników merytorycznych,
  2. przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie powołania komisji przetargowej oraz  dokonywanie zmian w jej składzie,
  3. opracowywanie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej,
  4. wybór trybu udzielenia zamówienia,
  5.  przygotowywanie w oparciu o złożone przez stanowiska merytoryczne dokumenty postępowania oraz wybór trybu w jakim prowadzone będzie postępowanie,
  6. przygotowywanie oraz publikacja/przekazanie do publikacji ogłoszeń na portalu e-Zamówienia oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
  7. przygotowanie i publikowanie informacji z zakresu zamówień publicznych na stronie BIP,
  8. opracowywanie oraz publikowanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania odpowiedzi na pytania wykonawców zadane do treści SWZ oraz dokumentów zamówienia, zmian SWZ oraz wszelkich innych dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem,
  9. udział w pracach Komisji Przetargowej oraz administracyjna obsługa jej prac,
  10. weryfikacja prawidłowości złożonych/wpłaconych wadiów,
  11. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów, w tym występowanie z wnioskiem do Referatu Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych o zwrot wadium wpłaconego w gotówce (zgodnie z art. 98 ustawy Pzp),
  12. prowadzenie spraw związanych ze zwalnianiem zabezpieczenia należytego wykonania umowy (po otrzymaniu informacji dot. wykonania umowy od pracownika merytorycznego),
  13. sporządzanie protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  14. sporządzanie i przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania
   o udzielonych zamówieniach publicznych,
  15. przygotowywanie oraz przekazywanie Prezesowi UZP informacji o złożonych w postępowaniu wnioskach lub ofertach.
 • Prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy Pzp;
 • Koordynacja udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy (doradztwo w zakresie trybu, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu);
 • Występowanie przed organami kontroli;
 • Opracowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się.”
 1. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV)
  • list motywacyjny
  • kserokopia dyplomu studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczeń
   o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
  • kwestionariusz osobowy,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • oświadczenie o stanie zdrowia
  • oświadczenie o niekaralności,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
   z pełni praw publicznych,
  • referencje.
  • inne dodatkowe dokumenty.
 2. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • miejsce pracy - Urząd Gminy Białobrzegi parter, budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych jedynie w platformę pozwalającą dostać się na parter budynku.
 • dla osób zatrudnionych wcześniej na stanowisku urzędniczym umowa od 1 marca b.r. na czas nieokreślony – w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530)
 • wymiar czasu pracy - pełen etat
 • obowiązująca dobowa norma czasu - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
 • wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu
 • warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.
 1. Informacje dodatkowe :
  • Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o niekaralności
   z Centralnego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.
  • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Białobrzegi pok. nr 7, lub pocztą na adres Urzędu Gminy Białobrzegi 37-114 Białobrzegi 4
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds. rozwoju lokalnego i zamówień publicznych” w terminie do dnia 18.01.2024 r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji/przyszłych rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dan ych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1).

 

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), jest Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, adres e-mail: 
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:
 • listownie na adres Urzędu Gminy w Białobrzegach,
 • telefonicznie 17 224 03 52,
 • na adres e-mail 
  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia – podanie tych danych osobowych jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jednocześnie informujemy, iż na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie przez Panią/Pana jakichkolwiek danych dodatkowych jest dobrowolne i w tym zakresie mogą Państwo wycofać zgodę na ich przetwarzanie, w każdym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. W przypadku wyboru Pani/Pana osoby na dane stanowisko pracy, dane dotyczące imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, zostaną podane do publicznej wiadomości.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do  żądania ich sprostowania oraz prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była udzielona).
 5. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Piotr Chudzik 08.01.2024 14:45
Publikujący Piotr Chudzik -Sekretarz - pchudzik 08.01.2024 14:41
Modyfikacja Piotr Chudzik 09.01.2024 11:51

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Piotr Chudzik -Sekretarz 09.01.2024 11:51 Edycja 4
Piotr Chudzik -Sekretarz 08.01.2024 15:29 Edycja 3
Piotr Chudzik -Sekretarz 08.01.2024 14:42 Edycja 2
Piotr Chudzik -Sekretarz 08.01.2024 14:41 Publikacja 1