Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o zatrudnieniu

Data dodania: 2020-12-11

Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych

WÓJT GMINY BIAŁOBRZEGI
37-114 BIAŁOBRZEGI 4
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Gminy Białobrzegi

stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
w Referacie Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych

 1. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane kierunki prawo, administracja lub ekonomia,
 • Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
  z pełnych praw publicznych,
 • Kandydat nie powinien być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku,
  a w szczególności: ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych wraz
  z przepisami wykonawczymi,
 • bardzo dobra obsługa komputera: pakiet MS Office, obsługa baz danych.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z wyłączeniem podatku od środków transportowych,
  w tym w szczególności:
  1. przyjmowanie i weryfikacja informacji i deklaracji podatkowych,
  2. wzywanie do złożenia informacji podatkowych od osób fizycznych oraz deklaracji podatkowych od osób prawnych,
  3. prowadzenie postępowania dowodowego w sprawie wezwania do korekty deklaracji i informacji podatkowych
  4. wydawanie decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych
  5. prowadzenie spraw związanych z odwołaniem od decyzji wymiarowych
 2. Weryfikowanie posiadanych informacji podatkowych z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków.
 3. Aktualizowanie bazy danych podatników.
 4. Przeprowadzanie kontroli podatkowych.
 5. Wydawanie stosownych zaświadczeń i udzielanie pisemnych informacji na wniosek KRUS
  i innych podmiotów.
 6. Podejmowanie czynności sprawdzających, o których mowa w ustawie Ordynacja Podatkowa.
 7. Współpraca w zakresie opracowywania projektów uchwał Rady Gminy w zakresie ustalania stawek podatków i opłat lokalnych,
 8. Przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu, uchwały budżetowej
  i sprawozdań z wykonania budżetu w zakresie podatków i opłat lokalnych.
 9. Realizacja uchwal Rady Gminy oraz opracowywanie sprawozdań z ich wykonania w zakresie dotyczącym stanowiska,
 10. Udzielanie komisjom Rady Gminy i radnym informacji o realizacji zadań na stanowisku.
 11. Przygotowywanie materiałów będących tematem obrad Rady Gminy i jej komisji w zakresie dotyczącym stanowiska.
 12. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz wystąpienia komisji Rady Gminy, sołtysów i zebrań wiejskich w zakresie dotyczącym stanowiska.
 13. Współdziałanie w zakresie zadań stanowiska z jednostkami organizacyjnymi gminy.
 14. Udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków w zakresie dotyczącym stanowiska.
 15. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem  informacji publicznej w zakresie działalności stanowiska.
 16. Przestrzeganie procedury kontroli zarządczej w bieżącej działalności stanowiska.
 17. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w zakresie zadań realizowanych na stanowisku.
 18. Dokonywanie zamówień publicznych do 30 tys. euro w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy w tym:
  • przygotowanie i przedkładanie umów o wykonanie zamówień usług i dostaw
   w zakresie zadań realizowanych na stanowisku,
  • nadzór nad zamówieniami usług i dostawami w zakresie zadań realizowanych na stanowisku,
  • ewidencja i rozliczanie nakładów ponoszonych na zamówienia usług i dostaw
   w zakresie zadań realizowanych na stanowisku w tym opisywanie faktur,
  • sprawdzanie faktur składanych przez wykonawców i dostawców pod względem merytorycznym, ich opisywanie,
 19. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zadań realizowanych na stanowiska.
 20. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy.
 21. Wdrażanie przepisów wynikających z instrukcji kancelaryjnej w tym elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie zadań realizowanych na stanowisku.
 22. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
 23. W czasie nieobecności doraźne  zastępstwo na stanowiskach:
 • ds. podatków i opłat lokalnych w pełnym zakresie (księgowość)
 • w zakresie podatku od środków transportowych.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV)
  • list motywacyjny
  • kserokopia dyplomu studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczeń
   o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
  • kwestionariusz osobowy,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • oświadczenie o stanie zdrowia
  • oświadczenie o niekaralności,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
   i korzystaniu z pełni praw publicznych.
  • inne dodatkowe dokumenty np. referencje.
 2. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • miejsce pracy - Urząd Gminy Białobrzegi parter, budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych jedynie w platformę pozwalającą dostać się na parter budynku,
 • umowa na czas nieokreślony,
 • wymiar czasu pracy - pełen etat,
 • obowiązująca dobowa norma czasu - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 • wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu,
 • warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.
 1. Informacje dodatkowe :
 • Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o niekaralności
  z Centralnego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Klienta (parter budynku) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję  znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu Gminy, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych” w terminie do dnia 21 grudnia 2020 r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji/przyszłych rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), jest Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, adres e-mail: urzad@gmina-bialobrzegi.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:
 • listownie na adres Urzędu Gminy w Białobrzegach,
 • telefonicznie 17 224 03 52,
 • na adres e-mail k.kulka@gmina-bialobrzegi.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia – podanie tych danych osobowych jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jednocześnie informujemy, iż na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie przez Panią/Pana jakichkolwiek danych dodatkowych jest dobrowolne i w tym zakresie mogą Państwo wycofać zgodę na ich przetwarzanie, w każdym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. W przypadku wyboru Pani/Pana osoby na dane stanowisko pracy, dane dotyczące imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, zostaną podane do publicznej wiadomości.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które
  w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone
  w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres
  2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do  żądania ich sprostowania oraz prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była udzielona).
 5. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Białobrzegi, dnia 11-12-2020 roku

WÓJT
-

mgr inż. Franciszek Masłoń

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń 11.12.2020 15:00
Publikujący Piotr Chudzik -Sekretarz - pchudzik 11.12.2020 15:11
Modyfikacja Piotr Chudzik 11.12.2020 15:12

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Piotr Chudzik -Sekretarz 11.12.2020 15:12 Edycja 2
Piotr Chudzik -Sekretarz 11.12.2020 15:11 Publikacja 1