Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o zatrudnieniu

Data dodania: 2024-01-08

Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. księgowości

WÓJT

GMINY BIAŁOBRZEGI

37-114 BIAŁOBRZEGI 4

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. księgowości

w Referacie Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych  Urzędu Gminy Białobrzegi

 

 1. Wymagania niezbędne – kandydat powinien:
  1. posiadać obywatelstwo polskie;
  2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni z praw publicznych;
  3. nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno - skarbowe;
  4. aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie sądowe o przestępstwa, o których mowa w pkt. 1c
  5. wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne, preferowana specjalność finanse i rachunkowość lub rachunkowość;
  6. doświadczenie, 3 lata stażu pracy w tym  co najmniej 1 rok pracy w księgowości,
  7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość  obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o rachunkowości,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ustawy o podatku od towarów i usług,
 • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy Prawo zamówień publicznych.
  1. Mile widziane doświadczenie w rozliczaniu podatku Vat
  2. Mile widziane referencje z poprzednich zakładów pracy.
  3. Biegła znajomość obsługi komputera (Windows XP lub nowsze, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer).
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Prowadzenie rachunkowości Urzędu Gminy w zakresie kosztów i zaangażowania wydatków, w tym w zakresie wyodrębnionych funduszy;
  2. Prowadzenie ewidencji finansowo księgowej w pełnym zakresie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej (grupy wydatków bieżące i mieszane);
  3. Prowadzenie rachunkowości w zakresie operacji i dowodów sprzedaży oraz zakupu w zakresie podatku VAT podlegającego odliczeniu;
  4. Prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatku VAT, a w szczególności sporządzanie rejestru sprzedaży i zakupu VAT, sporządzanie deklaracji VAT oraz weryfikacja deklaracji cząstkowych podległych jednostek organizacyjnych gminy;
  5. Prowadzenie całości zadań w zakresie opracowania i aktualizacji procedur i dokumentacji związanych z rozliczaniem podatku Vat i wystawianiem dowodów sprzedaży na poziomie urzędu i gminy oraz centralizacji rozliczeń, w tym współpraca  z jednostkami organizacyjnymi w zakresie rozliczeń i ewidencji VAT;
  6. Prowadzenie bankowych rachunków pomocniczych;
  7. Weryfikacja zgodności z planem finansowym, poprzez parafowanie przed kontrasygnatą skarbnika umów, zamówień i innych dokumentów powodujących zobowiązania finansowe;
  8. Prowadzenie całości spraw związanych z obowiązkiem rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych JST zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym;
  9. Realizacja uchwal Rady Gminy oraz opracowywanie sprawozdań z ich wykonania  w zakresie dotyczącym stanowiska;
  10. Udzielanie komisjom Rady Gminy i radnym informacji o realizacji zadań na stanowisku;
  11. Przygotowywanie materiałów będących tematem obrad Rady Gminy i jej komisji w zakresie dotyczącym stanowiska;
  12. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz wystąpienia komisji Rady Gminy, sołtysów i zebrań wiejskich w zakresie dotyczącym stanowiska;
  13. Współdziałanie w zakresie zadań stanowiska z jednostkami organizacyjnymi gminy;
  14. Udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków w zakresie dotyczącym stanowiska;
  15. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem  informacji publicznej w zakresie działalności stanowiska;
  16. Przestrzeganie procedury kontroli zarządczej w bieżącej działalności stanowiska;
  17. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w zakresie zadań realizowanych na stanowisku;
  18. Dokonywanie zamówień publicznych do kwoty nie podlegającej ustawie Prawo zamówień Publicznych w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy w tym:
   1. przygotowanie i przedkładanie umów o wykonanie zamówień usług i dostaw w zakresie zadań realizowanych na stanowisku,
   2. nadzór nad zamówieniami usług i dostawami w zakresie zadań realizowanych na stanowisku,
   3. ewidencja i rozliczanie nakładów ponoszonych na zamówienia usług i dostaw  w zakresie zadań realizowanych na stanowisku w tym opisywanie faktur,
   4. sprawdzanie faktur składanych przez wykonawców i dostawców pod względem merytorycznym, ich opisywanie
  19. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zadań realizowanych na stanowisku;
  20. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy,
  21. Wdrażanie przepisów wynikających z instrukcji kancelaryjnej w tym elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie zadań realizowanych na stanowisku.
 2. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV)
  2. list motywacyjny
  3. kserokopia dyplomu studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
  4. inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wymaganą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, referencje,
  5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  6. oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. miejsce pracy - Urząd Gminy Białobrzegi, budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych jedynie w platformę pozwalającą dostać się na parter budynku.
 2. wymiar czasu pracy - pełen etat
 3. umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. obowiązująca dobowa norma czasu - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
 5. wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu,
 6. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.
 2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Białobrzegi pok. nr 7, lub pocztą na adres Urzędu Gminy Białobrzegi 37-114 Białobrzegi 4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości” w terminie do dnia 18.01.2024 r do godz. 15.3o.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 530)”.

 

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), jest Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, adres e-mail: 
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:
 • listownie na adres Urzędu Gminy w Białobrzegach,
 • telefonicznie 17 224 03 52,
 • na adres e-mail 
  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia – podanie tych danych osobowych jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jednocześnie informujemy, iż na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie przez Panią/Pana jakichkolwiek danych dodatkowych jest dobrowolne i w tym zakresie mogą Państwo wycofać zgodę na ich przetwarzanie, w każdym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. W przypadku wyboru Pani/Pana osoby na dane stanowisko pracy, dane dotyczące imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, zostaną podane do publicznej wiadomości.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do  żądania ich sprostowania oraz prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była udzielona).
 5. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Piotr Chudzik 08.01.2024 13:57
Publikujący Piotr Chudzik -Sekretarz - pchudzik 08.01.2024 14:32
Modyfikacja Piotr Chudzik 08.01.2024 15:29

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Piotr Chudzik -Sekretarz 08.01.2024 15:29 Edycja 4
Piotr Chudzik -Sekretarz 08.01.2024 14:58 Edycja 3
Piotr Chudzik -Sekretarz 08.01.2024 14:41 Edycja 2
Piotr Chudzik -Sekretarz 08.01.2024 14:32 Publikacja 1