Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o zatrudnieniu

Data dodania: 2022-02-01

Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

WÓJT
GMINY BIAŁOBRZEGI
37-114 BIAŁOBRZEGI 4

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Gminy Białobrzegi 
stanowisko ds. Gospodarki odpadami komunalnymi

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie - kierunek prawo, administracja, gospodarka odpadami lub kierunki ekonomiczne;
 • obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
 • kandydat nie powinien być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku,
 • a w szczególności: ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz ustawy ordynacja podatkowa,
 • znajomość zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, samorządowego, oraz finansów publicznych,
 • biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer),
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Realizacja zadań gminy z zakresu gospodarki odpadami, a w szczególności:

 1. opracowanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 2. przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
 3. przygotowanie i przedkładanie umów związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami,
 4. objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
 5. przyjmowanie deklaracji dotyczących gospodarki odpadami od mieszkańców i ich weryfikacja,
 6. nadzór nad właściwym gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz selektywną zbiórką odpadów komunalnych,
 7. prowadzenie ewidencji analitycznej, finansowo – księgowej opłat związanych z gospodarką odpadami, a w szczególności:
 • prowadzenie spraw związanych z finansowaniem i rozliczaniem kosztów zbiórki i zagospodarowania odpadów – sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym i ich opisywanie,
 • dokonywanie naliczania opłat,
 • przygotowanie decyzji dotyczących opłat,
 • windykacja należnych opłat,
 • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych dla niezapłaconych opłat,
 • prowadzenie spraw związanych z umorzeniami zaległych opłat zaniechaniem poboru opłat, przesunięciem bądź odroczeniem terminu płatności opłat i innych spraw z zakresu opłat,
 • sprawozdawczość,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych w zakresie opłat,
 • przygotowanie informacji do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów poniesionych na gospodarkę odpadami wraz z objaśnieniami,
 • przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu i uchwały budżetowej w zakresie gospodarki odpadami,
 1. prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem PSZOK,
 2. inicjowanie i prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, oraz ograniczenia ilości odpadów,
 3. prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem prawa w zakresie gospodarki odpadami przez osoby fizyczne i prawne,
 4. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów na terenie gminy,
 5. realizacja uchwal Rady Gminy oraz opracowywanie sprawozdań z ich wykonania w zakresie dotyczącym stanowiska,
 6. udzielanie komisjom Rady Gminy i radnym informacji o realizacji zadań na stanowisku,
 7. przygotowywanie materiałów będących tematem obrad Rady Gminy i jej komisji w zakresie dotyczącym stanowiska,
 8. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz wystąpienia komisji Rady Gminy, sołtysów i zebrań wiejskich w zakresie dotyczącym stanowiska,
 9. współdziałanie w zakresie zadań stanowiska z jednostkami organizacyjnymi gminy,
 10. udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków w zakresie dotyczącym stanowiska,
 11. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem  informacji publicznej w zakresie działalności stanowiska,
 12. przestrzeganie procedury kontroli zarządczej w bieżącej działalności stanowiska,
 13. ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w zakresie zadań realizowanych na stanowisku,
 14. dokonywanie zamówień publicznych do kwoty niepodlegającej ustawie Prawo Zamówień Publicznych w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy w tym:
 • przygotowanie i przedkładanie umów o wykonanie zamówień usług i dostaw w zakresie zadań realizowanych na stanowisku,
 • nadzór nad zamówieniami usług i dostawami w zakresie zadań realizowanych na stanowisku,
 • ewidencja i rozliczanie nakładów ponoszonych na zamówienia usług i dostaw w zakresie zadań realizowanych na stanowisku w tym opisywanie faktur,
 • sprawdzanie faktur składanych przez wykonawców i dostawców pod względem merytorycznym, ich opisywanie,
 1. prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na majątek gminy środków trwałych, obiektów powstałych w wyniku realizacji umów będących pod nadzorem merytorycznym stanowiska,
 2. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zadań realizowanych na stanowisku,
 3. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy,
 4. wdrażanie przepisów wynikających z instrukcji kancelaryjnej w tym elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie zadań realizowanych na stanowisku,
 5. W czasie nieobecności pracownika pełnienie zastępstwo na stanowiskach:
 • ds. podatków i opłat lokalnych w zakresie podatku od środków transportowych,
 • ds. podatków i opłat lokalnych w zakresie całości spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pomocy publicznej w tym zakresie,                a w przypadku nieobecności pracownika zastępowanego, w pełnym zakresie.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kserokopia dyplomu studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczeń
 • o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o stanie zdrowia
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
 • z pełni praw publicznych.
 • inne dodatkowe dokumenty np. referencje.
 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • miejsce pracy - Urząd Gminy Białobrzegi parter, budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych jedynie w platformę pozwalającą dostać się na parter budynku.
 • umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy
 • wymiar czasu pracy - pełen etat
 • obowiązująca dobowa norma czasu - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
 • wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu
 • warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.
 1. Informacje dodatkowe :
 • Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Białobrzegi pok. nr 7, lub pocztą na adres Urzędu Gminy Białobrzegi 37-114 Białobrzegi 4
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi” w terminie do dnia 11.02.2022 r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji/przyszłych rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1).

 

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), jest Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, adres e-mail: 
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:
 • listownie na adres Urzędu Gminy w Białobrzegach,
 • telefonicznie 17 224 03 52,
 • na adres e-mail 
  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia – podanie tych danych osobowych jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jednocześnie informujemy, iż na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie przez Panią/Pana jakichkolwiek danych dodatkowych jest dobrowolne i w tym zakresie mogą Państwo wycofać zgodę na ich przetwarzanie, w każdym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. W przypadku wyboru Pani/Pana osoby na dane stanowisko pracy, dane dotyczące imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, zostaną podane do publicznej wiadomości.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do  żądania ich sprostowania oraz prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była udzielona).
 5. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wójt
-
mgr inż. Franciszek Masłoń

Białobrzegi, dnia 2022-02-01

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń 01.02.2022 13:00
Publikujący Piotr Chudzik -Sekretarz - pchudzik 01.02.2022 14:09
Modyfikacja Piotr Chudzik 01.02.2022 14:26

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Piotr Chudzik -Sekretarz 01.02.2022 14:26 Edycja 5
Piotr Chudzik -Sekretarz 01.02.2022 14:15 Edycja 4
Piotr Chudzik -Sekretarz 01.02.2022 14:14 Edycja 3
Piotr Chudzik -Sekretarz 01.02.2022 14:12 Edycja 2
Piotr Chudzik -Sekretarz 01.02.2022 14:09 Publikacja 1