Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o zatrudnieniu

Data dodania: 2020-11-20

Ogłoszenie o naborze

WÓJT GMINY BIAŁOBRZEGI
37-114 BIAŁOBRZEGI 4
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Gminy Białobrzegi

stanowisko ds. obsługi budżetu
w Referacie Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych

1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub wyższe magisterskie
  i  studia podyplomowe ekonomiczne,
 • Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
  z pełnych praw publicznych,
 • Kandydat nie powinien być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość zasad rachunkowości budżetowej,
 • Biegła obsługa komputera, w tym MS Office, program finansowo-księgowy i płacowy (preferowany SOFTRES),
 • Mile widziana znajomość programu Płatnik.

3. Wymagana znajomość następujących aktów prawnych

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j.  
  z późniejszymi zmianami)
 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j.  z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych
 • Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j.
  z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342 t.j. )
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320
  z późn.zm.).
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.936).
 • Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2215, z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.266 z późn.zm.),
 • Ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.870 z późn. zm.),
 • Ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1205 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U.
  z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.).

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Sporządzanie list płac, prowadzenie dokumentacji płacowej, świadczeń
  z ubezpieczenia społecznego, podatków i innych potrąceń
 • Opłacanie składek  na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i inne fundusze,
 • Prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowo - rozliczeniowej ZUS pracowników
 • Prowadzenie całości spraw związanych z naliczeniem i opłaceniem  podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Wyliczanie i dokonywanie potrącenia składki na rzecz pracowniczych planów kapitałowych
 • Ustalenie zaangażowania wydatków na wynagrodzenia oraz bieżąca weryfikacja wykonania wydatków w zakresie wynagrodzeń, sporządzanie wniosków do budżetu
 • Prowadzenie całości dokumentacji i rozliczeń związanych z PFRON
 • Wydawanie i prowadzenie ewidencji zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia pracowników,
 • Sporządzanie sprawozdawczości o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Prowadzenie całości zadań w zakresie ewidencji, rejestrów, opracowania procedur, dokumentacji i rozliczeń związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT) na poziomie jednostki oraz centralizacji rozliczeń i raportowania schematów, w tym współpraca  z jednostkami organizacyjnymi
 • Prowadzenie rachunkowości w zakresie operacji  dowodów sprzedaży i zakupów zawierających podatek VAT podlegających odliczeniu
 • Prowadzenie rachunkowości w zakresie inwestycji, w tym projektów realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych w zakresie inwestycji, w tym części opisowej w zakresie realizacji budżetu i kształtowania się WPF
 • Prowadzenie korespondencji, w szczególności z ZUS, US, organami egzekucyjnymi
 • Pełnienie doraźnego zastępstwa na stanowisku do spraw obsługi budżetu w zakresie wydatków i kosztów

 

5. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kserokopia dyplomu studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczeń
  o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o stanie zdrowia
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • inne dodatkowe dokumenty np. referencje.

6. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy - Urząd Gminy Białobrzegi I piętro, budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych jedynie w platformę pozwalającą dostać się na parter budynku,
 • umowa na czas nieokreślony,
 • wymiar czasu pracy - pełen etat,
 • obowiązująca dobowa norma czasu - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 • wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu,
 • warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

7. Informacje dodatkowe :

 • Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o niekaralności
  z Centralnego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Klienta (parter budynku) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję  znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu Gminy, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds. obsługi budżetu” w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji/przyszłych rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), jest Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, adres e-mail: 
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:
 • listownie na adres Urzędu Gminy w Białobrzegach,
 • telefonicznie 17 224 03 52,
 • na adres e-mail 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia – podanie tych danych osobowych jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jednocześnie informujemy, iż na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie przez Panią/Pana jakichkolwiek danych dodatkowych jest dobrowolne i w tym zakresie mogą Państwo wycofać zgodę na ich przetwarzanie, w każdym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. W przypadku wyboru Pani/Pana osoby na dane stanowisko pracy, dane dotyczące imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, zostaną podane do publicznej wiadomości.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które
  w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone
  w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres
  2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do  żądania ich sprostowania oraz prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była udzielona).
 5. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Białobrzegi, dnia 20-11-2020 roku

   Wójt Gminy

mgr inż. Franciszek Masłoń

           

 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Wójt Gminy Białobrzegi - mgr inż. Franciszek Masłoń 20.11.2020 12:50
Publikujący Alina Kud - Inspektor 20.11.2020 13:43

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 20.11.2020 13:43 Publikacja 1