Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o zatrudnieniu

Data dodania: 2018-04-20

OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

37-114 BIAŁOBRZEGI 4

 

O G Ł A S Z A   N A B Ó R

 

    NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach

 

            1. Stanowisko ds. płac

            2. Wymagania niezbędne:

a) ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku administracja, prawo, kierunki ekonomiczne,

b) posiadanie co najmniej jednego roku okresu zatrudnienia na stanowisku urzędniczymw urzędach lub samorządowych jednostkach organizacyjnych,

c) posiadanie obywatelstwa polskiego,

d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) kandydat nie powinien być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

g) nieposzlakowana opinia.

            3. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawyo podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przepisów oświatowych,ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA,

b) biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, WordExcel,Internet), znajomość obsługi programu PŁATNIK, programu płace, aplikacji sprawozdawczej GUS,

c) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, punktualność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista,

d) mile widziane referencje z poprzednich zakładów pracy.

 4. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

a) naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku  pracy pracowników zatrudnionych w Centrum oraz jednostkach obsługiwanych w programie płacowym,

b) obliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego,

c) naliczanie i wypłacanie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli  zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych na poszczególnych stopniach awansu  zawodowego nauczycieli,

d) sporządzanie list płac i kart wynagrodzeń dla pracowników Centrum oraz pracowników jednostek obsługiwanych,

e) sporządzanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,

f) wykonywanie obowiązków pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatków,  w tym:

          - naliczanie i odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczanie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz podatków od osób fizycznych do urzędu skarbowego,

          - sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych  i rozliczeniowych,

          - sporządzanie deklaracji miesięcznych do ZUS oraz dokumentów korygujących,

          - sporządzanie deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

          - wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do celów emerytalno -  rentowych dla byłych i obecnych pracowników Centrum i jednostek  obsługiwanych,

g) prowadzenie ewidencji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym ewidencji  udzielonych pożyczek na budowę, remont lub modernizację dla pracowników Centrum oraz jednostek obsługiwanych,

h) rozliczanie ryczałtów dla dyrektorów szkół za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,

i) prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych Centrum,

j) prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych,

k) sporządzanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań GUS,

l) gromadzenie i przechowywanie i przygotowanie do archiwizacji dokumentacji płacowej.

    5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)  praca na charakter biurowy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych,

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 31 grudnia 2018r. w pełnym wymiarze czasu pracy,

c) miejsce świadczenia pracy – Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach,  37 – 114  Białobrzegi 4,

d) obowiązująca dobowa norma czasu - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,

e) wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu,

f) warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami  powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

    6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 0%.

             7. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e) kserokopie świadectw pracy, a w przypadku osób aktualnie zatrudnionych – zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające okres zatrudnienia,

f) oświadczenie o stanie zdrowia,

g) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

i) referencje.

            8. Informacje dodatkowe:

 

Przy zatrudnieniu, kandydat będzie musiał przedstawić zaświadczenie o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

 

Przewidywany termin zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem – 15 maja 2018r.

            9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4, pok. Nr 9 lub pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. płac w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach”  w terminie do dnia  02 maja 2018r. do godz. 1500 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gmina-bialobrzegi.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Białobrzegach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j. t.  - Dz. U z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (j. t. - Dz. U z 2016r. poz. 902 z późn. zm.)

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 20.04.2018 10:39
Modyfikacja Karolina Piekło 20.04.2018 10:39

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 20.04.2018 10:39 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 20.04.2018 10:39 Publikacja 1