Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o zatrudnieniu

Data dodania: 2018-03-29

Ogłoszenie o naborze

WÓJT GMINY BIAŁOBRZEGI
37-114 BIAŁOBRZEGI 4

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ds. Rozwoju lokalnego w Urzędzie Gminy Białobrzegi

 

1.    Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, administracja, kierunki ekonomiczne,
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
 • kandydat powinien być niekarany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie powinno toczyć się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • znajomość: pakietu MS Office (Word, Excel), obsługi baz danych, obsługi poczty elektronicznej,
 • prawo jazdy kat. B.

2.    Wymagania dodatkowe:

·         Mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE potwierdzone referencjami.

·         Uregulowany stosunek do służby wojskowej.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·         Opracowywanie wniosków, programów i planów związanych z określeniem kierunków rozwoju lokalnego gminy.

·         Poszukiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na finansowanie rozwoju lokalnego.

·         Opracowywanie wniosków o dofinansowanie do funduszy pochodzących z Unii Europejskiej, oraz innych funduszy pomocowych.

·         Nadzór nad realizacją wdrożonych projektów które otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz przygotowanie wniosków o płatność.

·         Prowadzenie sprawozdawczości związanej ze zrealizowanymi projektami dofinansowanymi z różnych funduszy pomocowych.

·         Koordynacja na poziomie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych działań w zakresie opracowywania, realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

·         Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia przez gminę atrakcyjnej oferty inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów, opracowywanie programów rozwoju przedsiębiorczości w gminie.

·         Wspieranie podmiotów gospodarczych w zakresie ich rozwoju poprzez wskazywanie możliwości pozyskania środków pomocowych.

·         Wsparcie doradcze dla osób chcących założyć działalność gospodarczą.

·         Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia przez gminę atrakcyjnej oferty do osadnictwa na jej terenie.

·         Realizacja zadań z zakresu promocji gminy, współpraca w tym zakresie z innymi stanowiskami i jednostkami organizacyjnymi.

·         Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym:

o   kontakty ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, wolontariatem,

o   ogłoszenie konkursów, przygotowanie umów o dofinansowanie, czuwanie nad prawidłowym rozliczaniem dotacji,

o   prowadzenie spraw związanych z realizacją inicjatyw lokalnych.

·         Wspieranie działalności stowarzyszeń organizacji pozarządowych m.in. poprzez wskazywanie możliwości pozyskania środków finansowych na ich działalność.

·         Wspieranie rozwoju działalności wolontariatu na terenie gminy.

·         Wdrażanie oraz nadzór nad realizacją programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców gminy.

·         Koordynacja współpracy samorządu ze szkołami przy opracowywaniu, wdrażaniu programów edukacyjnych, rekreacyjnych, profilaktycznych dla uczniów.

·         Współpraca z GOKiCz w Białobrzegach i GOSiR w Białobrzegach w zakresie realizacji zadań własnych gminy z dziedziny edukacji, kultury, sportu i rekreacji.

 

4.    Wymagane dokumenty:

·         życiorys (CV)

·         list motywacyjny

·         dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów

·         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

·         inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

5.     Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy – Urząd Gminy Białobrzegi, budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych jedynie w platformę pozwalającą dostać się na parter budynku.
 • wymiar czasu pracy - pełen etat
 • obowiązująca dobowa norma czasu - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
 • wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu do 29 dnia każdego miesiąca
 • warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, Ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

 

6.    Informacje dodatkowe :

·         Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć oświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

·         Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Białobrzegi pok. nr 7, lub pocztą na adres Urzędu Gminy 37-114 Białobrzegi 4 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. Rozwoju lokalnego” w terminie do dnia 9.04.2018 r. do godz. 15.oo.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina-bialobrzegi.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz Ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń 29.03.2018 12:26
Publikujący Piotr Chudzik -Sekretarz 29.03.2018 15:32
Modyfikacja Piotr Chudzik 30.03.2018 08:38

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Piotr Chudzik -Sekretarz 30.03.2018 08:38 Edycja 2
Piotr Chudzik -Sekretarz 29.03.2018 15:32 Publikacja 1