Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o zatrudnieniu

Data dodania: 2024-06-07

Ogłoszenie o naborze

Wójt

Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

w Urzędzie Gminy Białobrzegi

stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego i pozyskiwania funduszy pomocowych

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe na kierunkach: administracja, ekonomia, na kierunkach związanych z funduszami europejskimi, lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku i studia podyplomowe na kierunkach: administracja, ekonomia, na kierunkach związanych z funduszami europejskimi;
 • obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
 • kandydat nie powinien być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich.

2Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień z zakresu rozwoju lokalnego oraz funkcjonowania administracji samorządowej,
 • znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy pomocowych z różnych źródeł,
 • biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer).
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej,
 • mile widziane doświadczenie z zakresu projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w okresie ostatnich 5 lat.

3. Preferowane umiejętności kandydata:

 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność komunikowania się;
 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 • samodzielność i kreatywność;
 • prawo jazdy kat. B.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Opracowywanie wniosków, programów i planów związanych z określeniem kierunków rozwoju lokalnego gminy.
 2. Poszukiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na finansowanie rozwoju lokalnego.
 3. Opracowywanie wniosków o dofinansowanie do funduszy pochodzących z Unii Europejskiej, oraz innych funduszy pomocowych.
 4. Nadzór nad realizacją wdrożonych projektów które otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz przygotowanie wniosków o płatność.
 5. Prowadzenie sprawozdawczości związanej ze zrealizowanymi projektami dofinansowanymi z różnych funduszy pomocowych.
 6. Realizacja zadań z zakresu promocji gminy, współpraca w tym zakresie z innymi stanowiskami i jednostkami organizacyjnymi.
 7. prowadzenie spraw związanych ze stroną www, profilami Gminy w mediach społecznościowych.
 8. Wdrażanie oraz nadzór nad realizacją programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców gminy.
 9. Doradztwo na rzecz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, oraz innych funduszy pomocowych, a także w zakresie sporządzania wniosków o płatność i prowadzenie sprawozdawczości związanej z funduszami pomocowymi.
 10. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym:
 • kontakty ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, wolontariatem,
 • ogłoszenie konkursów, przygotowanie umów o dofinansowanie, czuwanie nad prawidłowym rozliczaniem dotacji,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją inicjatyw lokalnych,
 • wspieranie działalności stowarzyszeń organizacji pozarządowych m.in. poprzez wskazywanie możliwości pozyskania środków finansowych na ich działalność,
 • wspieranie rozwoju działalności wolontariatu na terenie gminy.

5. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kserokopia dyplomu studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczeń
  o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,.,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o stanie zdrowia
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 • mile widziane referencje,
 • inne dodatkowe dokumenty.

6. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku

 • miejsce pracy - Urząd Gminy Białobrzegi parter, budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych jedynie w platformę pozwalającą dostać się na parter budynku.
 • dla osób zatrudnionych wcześniej na stanowisku urzędniczym umowa na czas nieokreślony – w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.)
 • wymiar czasu pracy - pełen etat
 • obowiązująca dobowa norma czasu - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
 • wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu
 • warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

7. Informacje dodatkowe :

 • Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Białobrzegi pok. nr 7, lub pocztą na adres Urzędu Gminy Białobrzegi 37-114 Białobrzegi 4
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds. rozwoju lokalnego i pozyskiwania funduszy pomocowych” w terminie do dnia 17.06.2024 r. do godz. 15.30.

Dopuszcza się składanie dokumentów  drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: , lub  za pomocą platformy ePUAP na adres skrzynki: /fk2554dnqr/SkrytkaESP.  Składane dokumenty winny być podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Za termin złożenia dokumentów uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Gminy po upływie wyżej określonego  terminu oraz nie podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji/przyszłych rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.

8. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), jest Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, adres e-mail: 
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:
 • listownie na adres Urzędu Gminy w Białobrzegach,
 • telefonicznie 17 224 03 52,
 • na adres e-mail 
  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia – podanie tych danych osobowych jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jednocześnie informujemy, iż na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie przez Panią/Pana jakichkolwiek danych dodatkowych jest dobrowolne i w tym zakresie mogą Państwo wycofać zgodę na ich przetwarzanie, w każdym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. W przypadku wyboru Pani/Pana osoby na dane stanowisko pracy, dane dotyczące imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, zostaną podane do publicznej wiadomości.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do  żądania ich sprostowania oraz prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była udzielona).
 5. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Białobrzegi, dnia 2024-06-07

WÓJT

mgr inż. Franciszek Masłoń

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 07.06.2024
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 07.06.2024 12:16

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 07.06.2024 12:16 Publikacja 1