Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o zatrudnieniu

Data dodania: 2018-02-15

Nabór - Zastępca Kierownika USC – 1/8 etatu

WÓJT GMINY BIAŁOBRZEGI

37-114 BIAŁOBRZEGI 4

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Gminy Białobrzegi

Zastępcy Kierownika USC – 1/8 etatu

1.    Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe magisterskie – studia prawnicze lub administracyjne lub podyplomowe studia administracyjne;

·         obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

·         kandydat nie powinien być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

·         posiadanie łącznie co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

2.    Wymagania dodatkowe:

·         Uregulowany stosunek do służby wojskowej,

·         biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer).

·         mile widziana znajomość obsługi systemów dziedzinowych z zakresu USC, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • realizacja przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,
  • prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oraz sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu,
  • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń,
  • realizacja przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
  • prowadzenie postępowań w zakresie wydawania dowodów osobistych

4.    Wymagane dokumenty:

·         życiorys (CV)

·         list motywacyjny

·         kserokopia dyplomu studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczeń
o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

·         kwestionariusz osobowy,

·         kserokopie świadectw pracy,

·         oświadczenie o stanie zdrowia

·         oświadczenie o niekaralności,

·         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pełni praw publicznych.

·         inne dodatkowe dokumenty np. referencje.

5.    Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

·         miejsce pracy - Urząd Gminy Białobrzegi I piętro, budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych jedynie w platformę pozwalającą dostać się na parter budynku.

·         umowa na czas określony – nieobecności Kierownika USC.

·         wymiar czasu pracy - 1/8 pełnego czasu pracy

·         obowiązująca dobowa norma czasu - 5 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy

·         wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu

·         warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

6.    Informacje dodatkowe :

·         Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o niekaralności
z Centralnego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

·         Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Białobrzegi pok. nr 7, lub pocztą na adres Urzędu Gminy Białobrzegi 37-114 Białobrzegi 4
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika USC” w terminie do dnia 26.02.2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 902 z późn. zm.)”.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń 15.02.2018 16:00
Publikujący Piotr Chudzik -Sekretarz 15.02.2018 15:28
Modyfikacja Piotr Chudzik 16.02.2018 07:55

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Piotr Chudzik -Sekretarz 16.02.2018 07:55 Edycja 3
Piotr Chudzik -Sekretarz 15.02.2018 18:39 Edycja 2
Piotr Chudzik -Sekretarz 15.02.2018 15:28 Publikacja 1