Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o zatrudnieniu

Data dodania: 2020-07-22

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA W URZĘDZIE GMINY BIAŁOBRZEGI

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA

W URZĘDZIE GMINY BIAŁOBRZEGI

Urząd Gminy Białobrzegi zatrudni osobę na stanowisku Pomoc administracyjna w Referacie Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych

 1. Wymagania niezbędne:
 • ukończone studia wyższe ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe,
 • obywatelstwo polskie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Word, Excel, Internet),
 • mile widziana znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji  budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej i dyscypliny finansów publicznych.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • praca na charakter biurowy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych,
 • umowa o pracę zawierana na czas określony,
 • wymiar czasu pracy – pełny,
 • obowiązująca dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin  w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 • wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu,
 • miejsce świadczenia pracy – Urząd Gminy Białobrzegi, 37 – 114  Białobrzegi 4, 
 • warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny
 • kserokopia dyplomu studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 • kserokopie świadectw pracy.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia  28 lipca 2020 r.  do godz. 15.30 (decyduje data wpływu) w jednej z niżej wymienionych form:

 • w zamkniętej kopercie osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Białobrzegi z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisku Pomoc administracyjna”,
 • przesłać pocztą na adres: Urzędu Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4 z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisku Pomoc administracyjna”,
 • można włożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4 z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisku Pomoc administracyjna",
 • można przesłać skany dokumentów drogą elektroniczną na e-mail:  w temacie e-maila wpisując „Dotyczy zatrudnienia na stanowisku Pomoc administracyjna”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia  procesu rekrutacji  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1)

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), jest Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, adres e-mail: 
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:
 • listownie na adres Urzędu Gminy w Białobrzegach,
 • telefonicznie 17 224 03 52,
 • na adres e-mail 
 1. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia – podanie tych danych osobowych jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jednocześnie informujemy, iż na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie przez Panią/Pana jakichkolwiek danych dodatkowych jest dobrowolne i w tym zakresie mogą Państwo wycofać zgodę na ich przetwarzanie, w każdym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. W przypadku wyboru Pani/Pana osoby na dane stanowisko pracy, dane dotyczące imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, zostaną podane do publicznej wiadomości.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do  żądania ich sprostowania oraz prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była udzielona).
 5. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wójt
-
mgr inż. Franciszek Masłoń

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń 22.07.2020 12:22
Publikujący Piotr Chudzik -Sekretarz 22.07.2020 12:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Piotr Chudzik -Sekretarz 22.07.2020 12:50 Publikacja 1