Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Data dodania: 2020-09-08

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0-17) 224-52-27, 224-52-95
ogłasza
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Białobrzegi

położonych w Korniaktowie Południowym  objętych księgą wieczystą RZ1A/00015390/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie oznaczonych jako działki ewidencyjne:

  1. 534/20 o pow. 0,1250 ha  - cena wywoławcza  34 875,00 wadium – 3 500,00 zł
  2. 534/21 o pow. 0,1195 ha  - cena wywoławcza  33 341,00 wadium – 3 400,00 zł

Cena działek nie obejmuje stawki podatku od towarów i usług w wysokości 23%, która doliczona zostanie do ceny sprzedaży.

Opis nieruchomości: teren położony w miejscowości Korniaktów Południowy przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej, działki mają zabezpieczony dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Działki nie są obciążone, położone są w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na którym wystąpienie powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat.

Ustalenia planu miejscowego: Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2014 terenu zabudowy mieszkaniowej położonego w miejscowości Korniaktów Południowy oznaczony jako 2 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach w w/w wysokości najpóźniej do dnia 6 października 2020 r wskazując numer działki (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej poszczególnych działek z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2020 r. o godz. 10.oo w Sali Narad Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa w Białobrzegach II piętro.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT, musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi kupujący.

Szczegółowe informacje o działkach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7 lub tel. 17 224 52 20.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu w dniach od 8.09.2020 r.  do  9.10.2020 r. stronie internetowej Urzędu Gminy : www.gmina-bialobrzegi.pl oraz BIP.

Wójt
-

mgr inż. Franciszek Masłoń

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń 08.09.2020 10:00
Publikujący Piotr Chudzik -Sekretarz 08.09.2020 10:24

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Piotr Chudzik -Sekretarz 08.09.2020 10:24 Publikacja 1