Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Data dodania: 2024-06-14

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0 – 17) 224-52-27, 224-52-95
ogłasza
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiących własność Gminy Białobrzegi
znaczonej jako działka ewidencyjna:

Nr działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

1811/15

0,4745 ha

555 972,00

56 000,00

objętej księgą wieczystą RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie.

Opis nieruchomości: teren płaski położony w centrum Białobrzeg przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Działka ma zapewniony dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Klasoużytek Ps II.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Ustalenia planu miejscowego:  U/P - Tereny zabudowy usługowo – produkcyjnej. Nie dopuszcza się inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz na części terenu w 50 m strefie ochrony sanitarnej cmentarza oznaczonej na rysunku planu, zakazuje się: lokalizacji zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego, zakładów przechowujących artykuły żywności.

Przeznaczenie terenu: Preferowany sposób zagospodarowania na działalność produkcyjną.

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 4 lat od daty nabycia na cel określony w programie zagospodarowania nieruchomości.

Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 23%. Cena płatna jest przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży, najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • odebranie dokumentacji przetargowej w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi codziennie w godz. 7.3o do 15.3o lub pobranie ze strony internetowej lub BIP;
  • złożenie oferty, zgodnej z warunkami przedstawionymi w dokumentacji przetargowej;
  • przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2024 r. Datą wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. W tytule przelewu należy podać nr działki z dopiskiem wadium. Wadium wliczane jest do ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom, którzy odpadli w przetargu gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.

Oferty pisemne należy składać w zapieczętowanej kopercie w Urzędzie Gminy pok. 7 lub przesłać pocztą na adres urzędu do dnia 14 sierpnia 2024 r. do godz. 15.30. Na kopercie należy umieścić dopisek „Oferta na zakup działki 1811/15”.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2024 r. o godz. 10.oo w Sali Konferencyjnej Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, Białobrzegi 4 A. Oferty będą otwierane w kolejności wpływu do Urzędu Gminy.

Wójtowi Gminy Białobrzegi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Klauzule umowne:

Gmina Białobrzegi zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w ciągu 5 lat od daty nabycia nieruchomości w przypadku niedotrzymania 4-ro letniego terminu zagospodarowania nieruchomości.

W razie wykonania odkupu cena odkupu zostanie ustalona jako suma ceny sprzedaży nieruchomości oraz poniesionych nakładów do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Gminę – o ile nakłady te zwiększą wartość nieruchomości. Prawo odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Umowa sprzedaży: O terminie zawarcia umowy kandydat na nabywcę zostanie zawiadomiony na piśmie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7  lub tel. 17 224 52 20.

Ogłoszenie wywiesza na tablicach ogłoszeń Urzędu w dniach od 14.06.2024 r.  do  20.08.2024 r. stronie internetowej Urzędu Gminy : www.gmina-bialobrzegi.pl oraz www.bip.gmina-bialobrzegi.pl.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Piotr Chudzik 14.06.2024 09:11
Publikujący Piotr Chudzik -Sekretarz - pchudzik 14.06.2024 09:12
Modyfikacja Piotr Chudzik 02.07.2024 13:21

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Piotr Chudzik -Sekretarz 02.07.2024 13:21 Edycja 3
Piotr Chudzik -Sekretarz 14.06.2024 14:18 Edycja 2
Piotr Chudzik -Sekretarz 14.06.2024 09:12 Publikacja 1