Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Data dodania: 2019-05-20

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Białobrzegi, dnia 2019-05-20

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0 – 17) 224-52-27, 224-52-95
ogłasza

P I E R W S Z Y   P R Z E T A R G   P I S E M N Y   N I E O G R A N I C Z O N Y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białobrzegi

 

oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2626/2 o pow. 0,1937 ha położona w Białobrzegach objęta księgą wieczystą RZ1A/00065754/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie

- cena wywoławcza 101 460,00 zł; wadium – 10 200,00 zł.

Opis nieruchomości: teren płaski położony w centrum Białobrzeg przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej, kształt działki prostokątny. Na działce znajduje się sieć wodociągowa i gazowa. Położona jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na którym wystąpienie powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Ustalenia planu miejscowego:  28 U/P - teren obiektów usługowych w tym usług komercyjnych i obiektów produkcyjnych, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Przeznaczenie terenu: pod realizację mało uciążliwej działalności produkcyjno – handlowo – usługowej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 4 lat od daty nabycia na cel określony w programie zagospodarowania nieruchomości.

Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 23%. Cena płatna jest przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży, najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • odebranie dokumentacji przetargowej w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi codziennie w godz. 7.3o do 15.3o lub pobranie ze strony internetowej i BIP;
  • złożenie oferty, zgodnej z warunkami przedstawionymi w dokumentacji przetargowej;
  • przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach najpóźniej do dnia 19 czerwca 2019 r. Datą wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. W tytule przelewu należy podać nr działki
    z dopiskiem wadium. Wadium wliczane jest do ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom, którzy odpadli w przetargu gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.

Oferty pisemne należy składać w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy pok. 7 do dnia
19 czerwca 2019 r. do godz. 15.30. Na kopercie należy umieścić dopisek „Oferta na zakup działki 2626/2”.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 12.oo w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 12. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferty będą otwierane w kolejności wpływu do Urzędu Gminy.

Wójtowi Gminy Białobrzegi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Klauzule umowne:

Gmina Białobrzegi zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w ciągu 5 lat od daty nabycia nieruchomości w przypadku niedotrzymania 4-ro letniego terminu zagospodarowania nieruchomości.

W razie wykonania odkupu cena odkupu zostanie ustalona jako suma ceny sprzedaży nieruchomości oraz poniesionych nakładów do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Gminę – o ile nakłady te zwiększą wartość nieruchomości. Prawo odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Umowa sprzedaży: O terminie zawarcia umowy kandydat na nabywcę zostanie zawiadomiony na piśmie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7  lub tel. 17 224 52 20.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń 20.05.2019
Publikujący Piotr Chudzik -Sekretarz 20.05.2019 16:27

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Piotr Chudzik -Sekretarz 20.05.2019 16:27 Publikacja 1