Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Data dodania: 2020-02-25

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0 – 17) 224-52-27, 224-52-95
ogłasza
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Białobrzegi

oznaczonych jako działki ewidencyjne:

  • nr 2582/149 o pow. 0,2899 ha położona w Białobrzegach objęta księgą wieczystą RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie - cena wywoławcza 126 164,00 zł; wadium – 13 000,00 zł,
  • nr 2582/150 o pow. 0,2498 ha położona w Białobrzegach objęta księgą wieczystą RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie - cena wywoławcza 108 713,00 zł; wadium – 11 000,00 zł.

Opis nieruchomości: teren płaski położony w centrum Białobrzeg przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej, kształt działek prostokątny. Położone są w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na którym wystąpienie powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat. Działki mają zapewniony do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Ustalenia planu miejscowego:  3 U/P (2582/149 i 2582/150) - Tereny zabudowy usługowej w tym usług komercyjnych oraz obiektów produkcyjnych, nie zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie przekraczających dopuszczalnych norm środowiska poza granicami własnych działek.

Przeznaczenie terenu: pod realizację mało uciążliwej działalności produkcyjno - usługowej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 4 lat od daty nabycia na cel określony w programie zagospodarowania nieruchomości.

Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 23%. Cena płatna jest przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży, najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • odebranie dokumentacji przetargowej w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi codziennie w godz. 7.3o do 15.3o lub pobranie ze strony internetowej lub BIP;
  • złożenie oferty, zgodnej z warunkami przedstawionymi w dokumentacji przetargowej;
  • przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium oddzielnie dla każdej z działek przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach najpóźniej do dnia 24 marca 2020 r. Datą wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. W tytule przelewu należy podać nr działki z dopiskiem wadium. Wadium wliczane jest do ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom, którzy odpadli w przetargu gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.

Oferty pisemne należy składać odrębnie dla każdej z działek w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy pok. 7 do dnia 24 marca 2020 r. do godz. 15.30. Na kopertach należy umieścić dopisek „Oferta na zakup działki 2582/149” Oferta na zakup działki 2582/150”

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 27 marca 2020 r. o godz. 10.oo w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 12. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferty będą otwierane w kolejności jak w ogłoszeniu o przetargu.

Wójtowi Gminy Białobrzegi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Klauzule umowne:

Gmina Białobrzegi zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w ciągu 5 lat od daty nabycia nieruchomości w przypadku niedotrzymania 4-ro letniego terminu zagospodarowania nieruchomości.

W razie wykonania odkupu cena odkupu zostanie ustalona jako suma ceny sprzedaży nieruchomości oraz poniesionych nakładów do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Gminę – o ile nakłady te zwiększą wartość nieruchomości. Prawo odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Umowa sprzedaży: O terminie zawarcia umowy kandydat na nabywcę zostanie zawiadomiony na piśmie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7  lub tel. 17 224 52 20.

Ogłoszenie wywiesza na tablicach ogłoszeń Urzędu w dniach od 25.02.2020 r.  do  27.03.2020 r. stronie internetowej Urzędu Gminy : www.gmina-bialobrzegi.pl oraz BIP.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń 25.02.2020 11:15
Publikujący Piotr Chudzik -Sekretarz 25.02.2020 11:54
Modyfikacja Piotr Chudzik 25.02.2020 12:07

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Piotr Chudzik -Sekretarz 25.02.2020 12:07 Edycja 2
Piotr Chudzik -Sekretarz 25.02.2020 11:54 Publikacja 1