Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Data dodania: 2017-06-14

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0 – 17) 224-52-27, 224-52-95
 ogłasza

PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat  nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białobrzegi oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2582/146 o pow. 0,2235 ha 

PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat  nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białobrzegi oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2582/146 o pow. 0,2235 ha położona w Białobrzegach objęta księgą wieczystą RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie - cena wywoławcza 70  648,00 zł; wadium – 7 100,00 zł.

Opis nieruchomości: teren płaski położony w centrum Białobrzeg. Dostępność komunikacyjna z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej, kształt działki prostokątny. Położona jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na którym wystąpienie powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.
Ustalenia planu miejscowego:  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 3 U/P - Teren zabudowy usługowej w tym usług komercyjnych oraz obiektów produkcyjnych, nie zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie przekraczających dopuszczalnych norm środowiska poza granicami własnych działek.
 
Sposób zagospodarowania nieruchomości: na działalność produkcyjno–handlowo–usługową.
 
Termin zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie inwestycji w terminie 1 roku i jej ukończenie w terminie 3 lat od daty zawarcia umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na cel określony w programie zagospodarowania nieruchomości.
 
Gminie Białobrzegi przysługuje prawo rozwiązania umowy użytkowania wieczystego  nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia lub realizacji inwestycji wskazanej w ofercie. Obowiązek zagospodarowania nieruchomości oddanej w wieczyste użytkowanie w terminach wskazanych w umowie o oddanie w wieczyste użytkowanie przechodzi na następców prawnych wieczystego użytkownika wyłonionego w drodze niniejszego przetargu .
Prawo rozwiązania umowy użytkowania wieczystego zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.
Osiągnięta w wyniku przetargu cena gruntu stanowić będzie podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
Pierwsza opłata z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego stanowić będzie 20 % ww. ceny i zostanie powiększona o należny podatek VAT oraz pomniejszona o kwotę wadium, jest płatna nie później niż na 3 dni przed terminem podpisania umowy notarialnej o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Ponadto przez cały okres trwania użytkowania wieczystego wnoszone będą opłaty roczne wynoszące 3% ceny gruntu osiągniętej w przetargu plus należny podatek VAT. Opłaty te mogą być aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Opłaty roczne płatne są do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od 2018 roku.
W celu  przystąpienia do przetargu  można zapoznać się z dokumentacją przetargowa określającą  dodatkowe warunki przetargu w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi codziennie w godz. 7.3o do 15.3o lub pobrać  ze strony internetowej Gminy Białobrzegi.
Oferty należy złożyć, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu i dodatkowymi warunkami przedstawionymi w dokumentacji przetargowej;
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach najpóźniej do dnia 17 lipca 2017 r. Datą wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Wadium zaliczane jest na poczet pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste. Pozostałym uczestnikom, którzy odpadli w przetargu gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku uchylenia się przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.
Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy pok. 7 do dnia 17 lipca 2017 r. do godz. 15.30 w zapieczętowanych kopertach. Na kopercie należy umieścić dopisek „Oferta przetargowa na działkę 2582/146”.
Część jawna przetargu na działkę 2582/146 odbędzie się w dniu 20 lipca 2017 r. o godz. 10.oo w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 12.
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 
Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7 lub tel. 17 224 52 20.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 14.06.2017
Publikujący Piotr Chudzik - Sekretarz Gminy Białobrzegi 14.06.2017 15:26
Modyfikacja Piotr Chudzik - Sekretarz Gminy Białobrzegi 14.06.2017 21:38

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1