Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Data dodania: 2018-03-14

PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0 – 17) 224-52-27, 224-52-95

ogłasza

P I E R W S Z Y   P R Z E T A R G   P I S E M N Y   N I E O G R A N I C Z O N Y
na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat  nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białobrzegi

 

oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 2170/85 i 2170/86 o łącznej pow. 0,8259 ha położone w Białobrzegach objęte księgą wieczystą RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie - cena wywoławcza 291 460,00 zł; wadium – 30 000,00 zł.

Opis nieruchomości: teren płaski położony w centrum Białobrzeg. Dostępność komunikacyjna z drogi gminnej lub powiatowej o nawierzchniach asfaltowych, kształt działki prostokątny.
Nieruchomość ma zabezpieczony dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i telefonicznej. Działka nie jest obciążona, położona jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na którym wystąpienie powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat.

Ustalenia planu miejscowego: Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 33 U/P - teren zabudowy usługowej w tym usług komercyjnych oraz obiektów produkcyjnych, nie zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie przekraczających dopuszczalnych norm środowiska poza granicami własnych działek.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: działalność produkcyjna.

Termin zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie inwestycji w terminie 1 roku i jej ukończenie w terminie 3 lat od daty zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w  użytkowanie wieczyste na cel określony w programie zagospodarowania nieruchomości.

Gminie Białobrzegi przysługuje prawo rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w przypadku niedotrzymania  terminu rozpoczęcia lub realizacji inwestycji wskazanej w ofercie. Obowiązek zagospodarowania nieruchomości oddanej w wieczyste użytkowanie w terminach wskazanych w umowie o oddanie w wieczyste użytkowanie przechodzi na następców prawnych wieczystego użytkownika wyłonionego w drodze niniejszego przetargu .

Prawo rozwiązania umowy użytkowania wieczystego zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena gruntu stanowić będzie podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Pierwsza opłata z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego stanowić będzie 15 % ww. ceny i zostanie powiększona o należny podatek VAT oraz pomniejszona o kwotę wadium, jest płatna nie później niż na 3 dni przed terminem podpisania umowy notarialnej o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Ponadto przez cały okres trwania użytkowania wieczystego wnoszone będą opłaty roczne wynoszące 3% ceny gruntu osiągniętej w przetargu plus należny podatek VAT. Opłaty te mogą być aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Opłaty roczne płatne są do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od 2019 roku.

W celu  przystąpienia do przetargu  można zapoznać się z dokumentacją przetargową określającą  dodatkowe warunki przetargu w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi codziennie w godz. 7.3o do 15.3o lub pobrać  ze strony internetowej lub BIP.

Ofertę należy złożyć, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu i dodatkowymi warunkami przedstawionymi w dokumentacji przetargowej.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2018 r. Datą wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Wadium zaliczane jest na poczet pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste. Pozostałym uczestnikom, którzy odpadli w przetargu gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku uchylenia się przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.

Oferty pisemne należy składać w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy pok. 7 do dnia 12 kwietnia 2018 r. do godz. 15.30 lub przesłać na adres Urzędu Gminy. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu w sekretariacie Urzędu Gminy. Na kopercie należy umieścić dopisek „Oferta przetargowa na działki 2170/85 i 2170/86”.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godz. 10.oo w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 12.

            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7 lub pod nr tel. 17 224 52 20.

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń 14.03.2018 07:46
Publikujący Piotr Chudzik -Sekretarz - pchudzik 14.03.2018 09:34
Modyfikacja Piotr Chudzik 14.03.2018 11:54

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Piotr Chudzik -Sekretarz 14.03.2018 11:54 Edycja 3
Piotr Chudzik -Sekretarz 14.03.2018 09:40 Edycja 2
Piotr Chudzik -Sekretarz 14.03.2018 09:34 Publikacja 1