Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Data dodania: 2017-06-26

Drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0-17) 224-52-27, 224-52-95
ogłasza
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Białobrzegi

położonych w Dębinie objętych księgą wieczystą RZ1A/00036193/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie oznaczonych jako działki ewidencyjne:

  1. 1047/26 o pow. 0,1001 ha - cena wywoławcza  25 876,00 zł; wadium – 2590,00 zł,
  2. 1047/29 o pow. 0,1034 ha - cena wywoławcza  26 729,00 zł; wadium – 2680,00 zł.

Cena wywoławcza jest ceną netto.
I przetarg odbył się w dniu 19.04.2017 r.

Opis nieruchomości: teren położony w centrum miejscowości Dębina przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej, przez działki przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telefoniczna. Działki nie są obciążone żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich. Położone są w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na którym wystąpienie powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat.
Ustalenia planu miejscowego: Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2014 terenu zabudowy mieszkaniowej położonego w miejscowości Dębina oznaczony jako 1 MN - teren zabudowy mieszkaniowej.
Sposób zagospodarowania nieruchomości: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Termin zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie budowy – 1 rok od dnia sporządzenia umowy notarialnej,  zakończenie budowy (data zgłoszenia obiektu do użytkowania)– 5 lat  od dnia sporządzenia umowy notarialnej.
Gminie Białobrzegi przysługuje prawo rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w przypadku niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości. Obowiązek zagospodarowania nieruchomości oddanej w wieczyste użytkowanie w terminach wskazanych w umowie o oddanie w wieczyste użytkowanie przechodzi na następców prawnych wieczystego użytkownika wyłonionego w drodze niniejszego przetargu.
Prawo rozwiązania umowy użytkowania wieczystego zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach w w/w wysokości najpóźniej do dnia 24 lipca 2017 r wskazując numer działki (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a pozostałym uczestnikom gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej poszczególnych działek z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 r. o godz. 10.oo w Sali Narad Urzędu Gminy Białobrzegi pok. 12.
Osiągnięta w wyniku przetargu cena gruntu stanowić będzie podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego stanowić będzie 20 % ww. ceny i zostanie powiększona o należny podatek VAT oraz pomniejszona o kwotę wadium, jest płatna nie później niż na 3 dni przed terminem podpisania umowy notarialnej o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Ponadto przez cały okres trwania użytkowania wieczystego wnoszone będą opłaty roczne wynoszące 1 % ceny gruntu osiągniętej w przetargu plus należny podatek VAT. Opłaty te mogą być aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Opłaty roczne płatne są do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od 2018 roku.
Szczegółowe informacje o działkach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7 lub tel. 17 224 52 20.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 26.06.2017
Publikujący Piotr Chudzik - Sekretarz Gminy Białobrzegi 26.06.2017 14:56
Modyfikacja Piotr Chudzik - Sekretarz Gminy Białobrzegi 28.06.2017 08:30

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1