Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Data dodania: 2021-05-12

Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4

tel. (0 – 17) 224-52-27, 224-52-95

ogłasza

D R U G I    P R Z E T A R G   P I S E M N Y   N I E O G R A N I C Z O N Y

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białobrzegi

 

oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2582/153 o pow. 0,2545 ha położona w Białobrzegach objęta księgą wieczystą RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie - cena wywoławcza 130 380,00 zł; wadium – 13 100,00 zł.

Opis nieruchomości: teren płaski położony w centrum Białobrzeg przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Działka ma zapewniony dostęp do sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Ustalenia planu miejscowego:  3 U/P - Tereny zabudowy usługowej w tym usług komercyjnych oraz obiektów produkcyjnych, nie zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie przekraczających dopuszczalnych norm środowiska poza granicami własnych działek.

Przeznaczenie terenu: pod realizację mało uciążliwej działalności usługowo - produkcyjnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 4 lat od daty nabycia na cel określony w programie zagospodarowania nieruchomości.

Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 23%. Cena płatna jest przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży, najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • odebranie dokumentacji przetargowej w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi codziennie w godz. 7.3o do 15.3o lub pobranie ze strony internetowej lub BIP;
  • złożenie oferty, zgodnej z warunkami przedstawionymi w dokumentacji przetargowej;
  • przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2021 r. Datą wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. W tytule przelewu należy podać nr działki z dopiskiem wadium. Wadium wliczane jest do ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom, którzy odpadli w przetargu gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.

Oferty pisemne należy składać w zapieczętowanej kopercie do skrzynki podawczej Urzędu Gminy do dnia 11 czerwca 2021 r. do godz. 15.30 lub przesłać pocztą na adres urzędu. Na kopercie należy umieścić dopisek „Oferta na zakup działki 2582/153”

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 r. o godz. 12.oo w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach parter.. Oferty będą otwierane w kolejności wpływu do Urzędu Gminy.

Wójtowi Gminy Białobrzegi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Klauzule umowne:

Gmina Białobrzegi zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w ciągu 5 lat od daty nabycia nieruchomości w przypadku niedotrzymania 4-ro letniego terminu zagospodarowania nieruchomości.

W razie wykonania odkupu cena odkupu zostanie ustalona jako suma ceny sprzedaży nieruchomości oraz poniesionych nakładów do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Gminę – o ile nakłady te zwiększą wartość nieruchomości. Prawo odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Umowa sprzedaży: O terminie zawarcia umowy kandydat na nabywcę zostanie zawiadomiony na piśmie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7  lub tel. 17 224 52 20.

Wójt

mgr inż. Franciszek Masłoń

 

Białobrzegi dnia 2021-05-13.

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0 – 17) 224-52-27, 224-52-95

 

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

D R U G I    P R Z E T A R G   P I S E M N Y   N I E O G R A N I C Z O N Y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białobrzegi
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2582/153 o pow. 0,2545 ha położona w Białobrzegach objęta księgą wieczystą RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie

 

Ze względu na omyłkę pisarską prostuje się zapis zawarty w ogłoszeniu o przetargu opublikowanym w dniu 12.05.2021 r. w ten sposób, że przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach najpóźniej do dnia 12 czerwca 2021 r.

 

Wójt

mgr inż. Franciszek Masłoń

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń 12.05.2021 14:10
Publikujący Piotr Chudzik -Sekretarz 12.05.2021 14:52
Modyfikacja Piotr Chudzik 13.05.2021 15:19

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Piotr Chudzik -Sekretarz 13.05.2021 15:19 Edycja 8
Piotr Chudzik -Sekretarz 13.05.2021 09:30 Edycja 7
Piotr Chudzik -Sekretarz 13.05.2021 09:25 Edycja 6
Piotr Chudzik -Sekretarz 13.05.2021 09:14 Edycja 5
Piotr Chudzik -Sekretarz 13.05.2021 09:14 Edycja 4
Piotr Chudzik -Sekretarz 12.05.2021 16:08 Edycja 3
Piotr Chudzik -Sekretarz 12.05.2021 15:10 Edycja 2
Piotr Chudzik -Sekretarz 12.05.2021 14:52 Publikacja 1