Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Organizacje pozarządowe

Data dodania: 2021-03-03

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy w 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy w 2020 r.
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Wstęp

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy (rozumianymi w tym sprawozdaniu jako „organizacje pozarządowe”).  

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o art. 5a ust 3 ww. ustawy i przekazane zostanie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

1. Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Zgodnie z 5a ust 1 ww. ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi- program współpracy.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 prowadzone były w dniach 13 listopada – 21 listopada 2019 r.
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu Współpracy zostały umieszczone na stronie internetowej Gminy Białobrzegi  oraz na tablicy ogłoszeń. Zainteresowane podmioty mogły przekazać swoje uwagi i propozycje poczta tradycyjną lub elektroniczną. Żadna
z organizacji nie zgłosiła uwag.

Projekt Programu Współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 został przestawiony Radzie Gminy Białobrzegi w listopadzie 2019 r., a przyjęty został uchwałą  NR XIV/91/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
 o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

2. Formy współpracy Gminy Białobrzegi  z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Programem Współpracy Gminy Białobrzegi  z organizacjami pozarządowymi współpraca odbywała się przede wszystkim w formie zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, w formach powierzenia wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. W ramach tej formy współpracy na realizacje zadań publicznych w roku 2020 podpisano łącznie 8 poniżej tabelarycznie przedstawionych umów:

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa organizacji pozarządowej

Wysokość przyznanej dotacji w złotych

Wysokość wykorzystanej dotacji w złotych

Uwagi

1.

„Powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych w 2020 r. (I półrocze)

 

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy w Woli Dalszej

26 400,00 zł

14 400,00 zł

 Zwrot 12 000,00 zł wraz z odsetkami 13,10 zł za zwrot po terminie

2. 

Ludowy Klub Sportowy „BRZEG”

26 400,00 zł

24 461,00 zł

Zwrot 1939,00 zł wraz z odsetkami 5,52 zł za zwrot po terminie

3.

Ludowy Klub Sportowy „SITOWIANKA”

15 000,00 zł

13612,85 zł

Zwrot 1387,15 zł (zwrócone w terminie)

4.

Ludowy Klub Sportowy UNIA

15 000,00 zł

8 328,67 zł

Zwrot 6671,33 zł  wraz z odsetkami 29,24 zł za zwrot po terminie

5.

„Powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych w 2020 r. (II półrocze)

 

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy w Woli Dalszej

26 400,00 zł

26 400,00 zł

 

6.

Ludowy Klub Sportowy „BRZEG”

31 800,00 zł

31 800,00 zł

 

7.

Ludowy Klub Sportowy „SITOWIANKA”

15 000,00 zł

15 000,00 zł

 

8.

Ludowy Klub Sportowy UNIA

20 400,00 zł

17 224,39 zł

Zwrot 3175,61 zł wraz z odsetkami 22,27 zł

 

RAZEM

176 400,00 zł

151 226,91 zł

Suma zwrotów: 25 173,09 zł

Suma odsetek: 70,13 zł

 

Łącznie na realizację zadań zleconych w roku 2020 organizacjom pozarządowym przekazano kwotę 176 400,00 zł.

Wysokość wykorzystanej dotacji w złotych wyniosła 151 226,91 zł.

Nie wszystkie dotowane organizacje pozarządowe wykorzystały w pełni otrzymane dotacje:

Łączna kwota zwróconych dotacji to 25 173,09 zł:

  • W I półroczu organizacje zwróciły część dotacji, że względu na ogłoszony od 20.03.2020 roku stan epidemii, przez który to rozgrywki ligowe zostały zawieszone  
    w trakcie sezonu piłkarskiego i organizacje nie mogły trenować ani uczestniczyć
    w rozgrywkach ligowych. Dodatkowo LKS w Woli Dalszej dokonał zwrotu kwoty 12 000,00 zł ze względu na nieprawidłowe wydatkowanie dotacji.

 

  • W II półroczu,  zwrotu w kwoty 3175,61 zł  dokonał Ludowy Klub Sportowy UNIA Korniaktów Północny ze względu na nieprawidłowe wydatkowanie dotacji.

 

 

 

(-)

Franciszek Masłoń

WÓJT GMINY BIAŁOBRZEGI

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Alina Kud - Inspektor 03.03.2021 10:43
Publikujący Alina Kud - Inspektor 03.03.2021 12:59

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 03.03.2021 12:59 Publikacja 1