Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Przyłączenia

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

Warunki techniczne

wniosek o wydanie warunków technicznych

informacja o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

PROCEDURA WYDANIA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA ORAZ PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie jak, składa do Zakładu Komunalnego pisemny wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, który może zostać sporządzony odręcznie lub na mapie sytuacyjnej i musi określać usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Zaleca się sporządzenie planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego na mapie sytuacyjnej.
 2. Po wpłynięciu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, Zakład Komunalny potwierdza pisemnie jego złożenie przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, określając w szczególności datę jego złożenia.
 3. Po potwierdzeniu daty złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, Zakład Komunalny dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania. Zakład Komunalny wydaje warunki bądź odmawia ich wydania, w terminie:
 • 21 dni — od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
 • 45 dni — od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
 1. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie jest kompletny, Zakład Komunalny wysyła do podmiotu ubiegającego się o przyłączenie pismo, w którym wskazuje termin i zakres uzupełnienia wniosku. Informacja o potrzebie uzupełnienia wniosku może zostać przekazana podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. W takim przypadku sporządzana jest notatka służbowa.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zakład Komunalny może przedłużyć terminy rozpoznania wniosku, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
 3. Rozpoznanie merytoryczne kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci następuje w terminach określonych w pkt 3 poprzez wydanie warunków przyłączenia do sieci albo odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci .
 4. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci przed rozpoczęciem budowy i po sporządzeniu dla przyłączy planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej, przedkłada Zakładowi Komunalnemu sporządzony plan celem sprawdzenia przez Zakład Komunalny, czy uwzględnia wydane warunki przyłączenia do sieci.
 5. W przypadku, gdy Zakład Komunalny stwierdzi niezgodność planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci poinformuje o tym podmiot ubiegający się o przyłączenie celem usunięcia niezgodności.
 6. W przypadku stwierdzenia zgodności planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, podmiot ubiegający się o przyłączenie zleca Firmie zajmującej się wykonywaniem przyłączeń wod-kan z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie włączenia do sieci wodociągowej. Włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dokonuje podmiot ubiegający się o przyłączenie pod nadzorem Zakładu Komunalnego. Włączenia do sieci następują w terminie ustalonym z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie.
 7. Po wykonaniu przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej (przed zasypaniem wykopu) Inwestor zgłasza pisemnie lub telefonicznie gotowość do dokonania odbioru technicznego przyłączy.
 8. W terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, Zakład Komunalny dokonuje odbioru technicznego wykonanych przyłączy sprawdzając, czy przyłącza zostały wykonane zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do
 9. Po dokonaniu odbioru technicznego i zawarciu umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków w ciągu 5 dni roboczych następuje montaż przyrządów

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Krzysztof Skoczyński - Kierownik ZGK 01.01.1970 01:00
Publikujący Krzysztof Skoczyński - Kierownik ZGK 06.02.2015 12:41
Modyfikacja Krzysztof Skoczyński 28.09.2021 09:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Krzysztof Skoczyński - Kierownik ZGK 28.09.2021 09:46 Edycja 6
Krzysztof Skoczyński - Kierownik ZGK 28.09.2021 09:45 Edycja 5
Krzysztof Skoczyński - Kierownik ZGK 27.07.2020 13:52 Edycja 4
Krzysztof Skoczyński - Kierownik ZGK 21.05.2019 13:34 Edycja 3
Krzysztof Skoczyński - Kierownik ZGK 21.05.2019 13:27 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1