Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Dodatki energetyczne

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o ustalenie prawa do dodatku energetycznego oraz pobierających dodatek energetyczny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 12, art. 13 (RODO) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Białobrzegach reprezentowany przez kierownika zwanego dalej administratorem, z siedzibą: Białobrzegi 4a, 37-114 Białobrzegi.

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych u administratora: gops.rodo@gmina-bialobrzegi.pl, tel. 17 224 03 53.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa bądź na podstawie Pani/Pana zgody.

Odbiorcami danych mogą być osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych, np. pracownicy oraz podmioty uprawnione z mocy prawa, podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące pomoc prawną, lub inne podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, oraz prowadzące działalność pocztową i kurierską, a także podmioty świadczące działalność płatniczą, np. banki.

5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia i w zakresie danych, których zgoda dotyczy oraz w przypadkach określonych w RODO.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu realizacji wskazanego przez Panią/Pana zadania  jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu (forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych).

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 01.01.1970 01:00
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 01.08.2018 12:00
Modyfikacja Marzena Babiarz 06.04.2023 12:59

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 06.04.2023 12:59 Edycja 2
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 01.08.2018 12:00 Publikacja 1

DODATEK ENERGETYCZNY

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

 

 

 

KARTA USŁUG

 

 

PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach

Białobrzegi 4a

37-114 Białobrzegi

Stanowisko ds. świadczeń, sprawozdawczości i analiz pok. 17

17-224-03-53 (wew.27), adres e-mail: gops@gmina-bialobrzegi.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 295),

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

 

 

Przez wydanie decyzji administracyjnej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1. Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

2. Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu).

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

 

 

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, ul. Miedziana 4a, 35-102 Rzeszów za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1. wnioskodawca ma przyznany dodatek mieszkaniowy,

2. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

3. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw energii, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

Sporządziła

Jadwiga Pasterska – Administrator Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach

Zatwierdziła

Marzena Babiarz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Białobrzegach

Ostatnia aktualizacja

Kwiecień-2023r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Marzena Babiarz 01.01.1970 01:00
Publikujący ALEKSANDRA CZARNY 13.09.2021 12:42
Modyfikacja Marzena Babiarz 06.04.2023 13:02

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 06.04.2023 13:02 Edycja 2
ALEKSANDRA CZARNY 13.09.2021 12:42 Publikacja 1