Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Zasiłek dla opiekuna

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna oraz pobierających zasiłek dla opiekuna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 12, art. 13 (RODO) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Białobrzegach reprezentowany przez kierownika zwanego dalej administratorem, z siedzibą: Białobrzegi 4a, 37-114 Białobrzegi.

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych u administratora:
e-mail: gops.rodo@gmina-bialobrzegi.pl, tel. 17 224 03 53.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa bądź na podstawie Pani/Pana zgody.

Odbiorcami danych mogą być osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych, np. pracownicy oraz podmioty uprawnione z mocy prawa, podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące pomoc prawną, lub inne podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, oraz prowadzące działalność pocztową i kurierską, a także podmioty świadczące działalność płatniczą, np. banki.

5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia i w zakresie danych, których zgoda dotyczy oraz w przypadkach określonych w RODO.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu realizacji wskazanego przez Panią/Pana zadania  jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu (forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych).

........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Marzena Babiarz 01.01.1970 01:00
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 01.08.2018 13:00
Modyfikacja Marzena Babiarz 06.04.2023 12:56

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 06.04.2023 12:56 Edycja 2
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 01.08.2018 13:00 Publikacja 1

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

 

 

 

KARTA USŁUG

 

 

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach

Białobrzegi 4a

37-114 Białobrzegi

Stanowisko ds. świadczeń, sprawozdawczości i analiz- pok. 17

17-224-03-53 (wew.27), adres e-mail: gops@gmina-bialobrzegi.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

  1. Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1297 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 390 t.j),
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz.1497),
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

 

 

Przez wydanie decyzji administracyjnej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.

2. W przypadku ubiegania się przez wnioskodawcę o objęcie ubezpieczeniem:

a) społecznym – należy dołączyć oświadczenie o posiadanych okresach ubezpieczeniowych składkowych i nieskładkowych uprawniających do otrzymania emerytury,

b) społecznym i zdrowotnym konieczne będzie wypełnienie druków zgłaszających do ubezpieczenia.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu.

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

 

 

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 

1. Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, której decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012 r . poz. 1548, z 2013 r . 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. i na tej podstawie miała ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna.

2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna składa się jedynie w przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja ustalająca prawo do zasiłku dla opiekuna w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. Zasiłek dla opiekuna przysługuje, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna zostanie złożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

4. W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym świadczenie to przysługuje odpowiednio:

a) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,

b) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego labo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym, Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

5. O każdej zmianie, mającej wpływ na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym również o przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej należy niezwłocznie powiadomić organ wypłacający zasiłek dla opiekuna

Sporządziła

Jadwiga Pasterska – Administrator Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach

Zatwierdziła

Marzena Babiarz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Białobrzegach

Ostatnia aktualizacja

Kwiecień-2023r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Marzena Babiarz 01.01.1970 01:00
Publikujący ALEKSANDRA CZARNY 14.09.2021 08:55
Modyfikacja Marzena Babiarz 06.04.2023 12:58

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 06.04.2023 12:58 Edycja 2
ALEKSANDRA CZARNY 14.09.2021 08:55 Publikacja 1