Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Karta dużej rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony,

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia,

3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce,

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia,

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

6) osobie w wieku powyżej 18 roku życia pozostającego dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej– odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku o Kartę:

  • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Zniżki przysługujące posiadaczom karty

Link do dokumentu https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył Marzena Babiarz 19.03.2018
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 19.03.2018 12:21

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 19.03.2018 12:21 Publikacja 1

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

 

 

 

KARTA USŁUG

 

 

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach

Białobrzegi 4

37-114 Białobrzegi

Stanowisko ds. świadczeń, sprawozdawczości i analiz- pok. 4

17-224-03-53 (wew.27), adres e-mail: gops@gmina-bialobrzegi.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

W każdy poniedziałek Ośrodek pełni dyżur do godz. 17:00

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2020 poz. 1348 z poźn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019r. poz. 99).

 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

 

1. Przez wydanie Karty Dużej Rodziny lub duplikatu Karty Dużej Rodziny.

2. Przez wydanie decyzji administracyjnej o odmowie wydania Karty Dużej Rodziny.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny:

1) wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość oraz przedstawia się w szczególności:

2) w przypadku rodzica – oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej na formularzu stanowiącym załącznik do wniosku, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz ma lub miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w przypadku, kiedy wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest składany dla rodziny, w której rodzic nie jest rodzicem co najmniej trojga dzieci składa on oświadczenie tylko w stosunku do swoich dzieci); oraz

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do wniosku o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma zostać umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach, wskazującego rodzinę, w której dziecko jest umieszczone;

5) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka) – oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do wniosku o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku cudzoziemców – dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać Kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych, na formularzu stanowiącym załącznik do wniosku (dotyczy wyłącznie osób wnioskujących o Kartę w formie elektronicznej).

Uwaga:

1) oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 2, 3 i 5 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

2) w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się dodatkowo oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności: dokument tożsamości członka rodziny wielodzietnej lub akt urodzenia (w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia), akt małżeństwa (w przypadku małżonka rodzica);

3) w przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Wójta Gminy Białobrzegi informacji niezbędnych do ustalenia prawa do Karty, z przyczyn nieleżących po stronie właściwego organu wzywa się wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje.

Dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatkowej Karty Dużej Rodziny:

Przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy członek rodziny wielodzietnej posiada ważną Kartę. Jeżeli członek rodziny wielodzietnej posiada Kartę tradycyjną (plastikową), może wnosić o przyznanie Karty w formie elektronicznej, a jeśli posiada Kartę elektroniczną, może wnosić o przyznanie Karty tradycyjnej (plastikowej).

1. Dokument potwierdzający tożsamość – wyłącznie do wglądu;

2. Wniosek wypełniony zgodnie z objaśnieniami w nim zawartymi. We wniosku nie trzeba już wypełniać danych służących do weryfikacji prawa do posiadania Karty, a jedynie imię (imiona), nazwisko, numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia, a w przypadku wnioskowania o Kartę w formie elektronicznej – także numer telefonu, adres e-mail oraz informację o osobach, które będą mogły wyświetlać Kartę tego członka rodziny wielodzietnej, o której mowa w pkt 3 (poniżej).

3. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać Kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych, na formularzu stanowiącym załącznik do wniosku (dotyczy wyłącznie osób wnioskujących o dodatkową Kartę w formie elektronicznej). Dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny:

1. Dokument potwierdzający tożsamość – wyłącznie do wglądu;

2. Wniosek o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny;

3. W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona - oświadczenie o braku możliwości zwrotu Karty wraz ze wskazaniem powodu jej utraty;

4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu składany jest w formie elektronicznej, do wniosku dołącza się:

1) wymagane oryginały dokumentów w postaci elektronicznej lub

2) elektroniczne kopie wymaganych dokumentów po ich uwierzytelnieniu.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

 

Do 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Ostateczny termin wydania Karty Dużej Rodziny może ulec wydłużeniu, gdyż produkcję blankietów kart oraz ich personalizację zapewnia minister właściwy do spraw rodziny. Spersonalizowane karty przekazywane są do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach celem ich wydania.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 

1. Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień wynikających z programu Karty Dużej Rodziny. Karta wydawana jest w formie dokumentu z tworzywa sztucznego tzw. „karta tradycyjna” lub jest realizowana przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień, tzw. „karta elektroniczna”.

2. Wnioskodawca we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub elektronicznej. W przypadku wniosku o przyznanie karty elektronicznej wnioskodawca wskazuje członków rodziny wielodzietnej, których usługa ma dotyczyć oraz jest obowiązany przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać.

3. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek,

4. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania, o których mowa w pkt 5. 5. Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem;

3) bez ograniczeń wiekowych − w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

6. Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko – przez, które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

7. Prawo do Karty przysługuje niezależnie od dochodów rodziny wielodzietnej.

8. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

1) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 z późn. zm.), posiadającym prawo pobytu lub prawo pobytu stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. W przypadku, gdy Karta Dużej Rodziny zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wydawany jest jej duplikat. 10. Karta Dużej Rodziny oraz jej duplikat są przyznawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

11. Wniosek o Kartę Dużej Rodziny lub jej duplikat składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

12. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej, członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

13. Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, Wójt Gminy Białobrzegi może, na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty za wydanie duplikatu.

14. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub danych zawartych w Karcie lub adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, a obowiązek ich podania wynika z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu który przyznał kartę. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu, który przyznał Kartę, chyba, że członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty w nowym miejscu zamieszkania.

15. W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ utraty uprawnień do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.

16. W przypadku, gdy po złożeniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą prawa do posiadania Karty.

17. Karta Dużej Rodziny oraz jej duplikat nie podlegają wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, a przed ich wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty.

18. Wykaz uprawnień wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie internetowej: www.gov.pl/web/rodzina.

 

Sporządziła

Jadwiga Pasterska – Administrator Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach

Zatwierdziła

Marzena Babiarz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Białobrzegach

Ostatnia aktualizacja

Sierpień – 2021 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył Marzena Babiarz 13.09.2021
Publikujący ALEKSANDRA CZARNY 13.09.2021 12:03

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
ALEKSANDRA CZARNY 13.09.2021 12:03 Publikacja 1