Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Program rodzina 500+

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - PROGRAM "RODZINA 500+"

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz pobierających świadczenie wychowawcze.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 12, art. 13 (RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Białobrzegach reprezentowany przez kierownika zwanego dalej administratorem, z siedzibą: Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi.

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych u administratora:
e-mail: , tel. 17 224 03 53.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa bądź na podstawie Pani/Pana zgody.

Odbiorcami danych mogą być osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych, np. pracownicy oraz podmioty uprawnione z mocy prawa, podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące pomoc prawną, lub inne podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, oraz prowadzące działalność pocztową i kurierską, a także podmioty świadczące działalność płatniczą, np. banki.

5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia i w zakresie danych, których zgoda dotyczy oraz w przypadkach określonych w RODO.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu realizacji wskazanego przez Panią/Pana zadania  jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu (forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych).

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Świadczenie wychowawcze - w wysokości 500,00 zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.
 
Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie także na pierwsze dzieckojeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
Kwota świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu stanowiącego podstawę do otrzymywania innych świadczeń np.  rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, z  pomocy społecznej.
W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.
 
Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwało, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 
Jeśli osoba marnotrawi wypłacane jej świadczenie lub wydatkuje niezgodnie z przeznaczeniem, wówczas jest ono przekazywane w formie rzeczowej lub opłacenia usług.
 
Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białobrzegach lub innym ośrodku właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. Wniosek może być składany także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, albo systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, do dnia 30 września roku następnego.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia:

1 lipca danego roku w formie elektronicznej

1 sierpnia danego roku w formie papierowej
Świadczenie wychowawcze wypłacane będzie nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.

Link do wzoru wniosku:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Złóż wniosek:

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 01.01.1970 01:00
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 21.07.2017 08:25
Modyfikacja Marzena Babiarz 01.08.2018 11:34

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 01.08.2018 11:34 Edycja 18
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 01.08.2018 11:33 Edycja 17
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 01.08.2018 11:31 Edycja 16
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 31.07.2018 14:54 Edycja 15
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 31.07.2018 14:49 Edycja 14
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 31.07.2018 14:47 Edycja 13
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 31.07.2018 14:47 Edycja 12
Karolina Słysz Młodszy Referent ds. Rozwoju Lokalnego 31.07.2018 14:46 Edycja 11
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 31.07.2018 14:37 Edycja 10
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 31.07.2018 14:37 Edycja 9
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 31.07.2018 14:35 Edycja 8
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 31.07.2018 14:31 Edycja 7
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 31.07.2018 14:28 Edycja 6
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 31.07.2018 14:26 Edycja 5
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 31.07.2018 14:08 Edycja 4
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 31.07.2018 14:02 Edycja 3
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 31.07.2018 13:59 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

 

 

 

KARTA USŁUG

 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach

Białobrzegi 4

37-114 Białobrzegi

Stanowisko ds. świadczeń, sprawozdawczości i analiz- pok. 4

17-224-03-53 (wew.27), adres e-mail: gops@gmina-bialobrzegi.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

W każdy poniedziałek Ośrodek pełni dyżur do godz. 17:00

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

 

1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm),

3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 924),

4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1177).

 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

1. Informacja o przyznaniu świadczenia wysyłana na adres e-mail.

2. Odmowa przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

 

 

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,

2. Karta pobytu –w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 35 z późn. zm.),

3. Karta pobytu i decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy,

4. Zaświadczenie Sądu Opiekuńczego lub Ośrodka Adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

5. Odpis prawomocnego orzeczenia Sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,

6. Orzeczenie Sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

7. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu.

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Nowy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r., wnioski  można składać  od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym  terminie do 3 miesięcy.


Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.
 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia , z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Ważne!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ul. Miedziana 4a, 35-102 Rzeszów za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo dyrektorowi domu pomocy społecznej do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

2. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

3. Okres świadczeniowy 2021/2022 będzie trwał do dnia 31.05.2022 r. 

4.Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na dziecko o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

5. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej. Urodzenie się kolejnego dziecka wymaga złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na to dziecko w okresie 3 miesięcy licząc od dnia urodzenia się dziecka. Tylko wtedy prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalone od miesiąca urodzenia się dziecka. W innym przypadku prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami

6. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka labo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.

7. W przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, dotychczasowy organ właściwy przekazuje wydaną decyzję lub informację o przyznanym świadczeniu wychowawczym wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze w celu ich dalszej realizacji. Organ właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, realizuje przyznane świadczenie wychowawcze bez konieczności wydawania kolejnej decyzji lub informacji.

 

Sporządziła

Jadwiga Pasterska – Administrator Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białobrzegach

Zatwierdziła

Marzena Babiarz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Białobrzegach

Ostatnia aktualizacja

Sierpień – 2021 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył Marzena Babiarz 13.09.2021
Publikujący ALEKSANDRA CZARNY 13.09.2021 13:13

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
ALEKSANDRA CZARNY 13.09.2021 13:13 Publikacja 1