Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Program rodzina 500+

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - PROGRAM "RODZINA 500+"

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz pobierających świadczenie wychowawcze.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 12, art. 13 (RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Białobrzegach reprezentowany przez kierownika zwanego dalej administratorem, z siedzibą: Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi.

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych u administratora:
e-mail: , tel. 17 224 03 53.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa bądź na podstawie Pani/Pana zgody.

Odbiorcami danych mogą być osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych, np. pracownicy oraz podmioty uprawnione z mocy prawa, podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące pomoc prawną, lub inne podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, oraz prowadzące działalność pocztową i kurierską, a także podmioty świadczące działalność płatniczą, np. banki.

5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia i w zakresie danych, których zgoda dotyczy oraz w przypadkach określonych w RODO.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu realizacji wskazanego przez Panią/Pana zadania  jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu (forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych).

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Świadczenie wychowawcze - w wysokości 500,00 zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.
 
Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie także na pierwsze dzieckojeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
Kwota świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu stanowiącego podstawę do otrzymywania innych świadczeń np.  rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, z  pomocy społecznej.
W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.
 
Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwało, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 
Jeśli osoba marnotrawi wypłacane jej świadczenie lub wydatkuje niezgodnie z przeznaczeniem, wówczas jest ono przekazywane w formie rzeczowej lub opłacenia usług.
 
Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białobrzegach lub innym ośrodku właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. Wniosek może być składany także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, albo systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, do dnia 30 września roku następnego.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia:

1 lipca danego roku w formie elektronicznej

1 sierpnia danego roku w formie papierowej
Świadczenie wychowawcze wypłacane będzie nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.

Link do wzoru wniosku:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Złóż wniosek:

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 01.01.1970 01:00
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 21.07.2017 08:25
Modyfikacja Marzena Babiarz 01.08.2018 11:34

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 01.08.2018 11:34 Edycja 18
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 01.08.2018 11:33 Edycja 17
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 01.08.2018 11:31 Edycja 16
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 31.07.2018 14:54 Edycja 15
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 31.07.2018 14:49 Edycja 14
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 31.07.2018 14:47 Edycja 13
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 31.07.2018 14:47 Edycja 12
Karolina Słysz Młodszy Referent ds. Rozwoju Lokalnego 31.07.2018 14:46 Edycja 11
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 31.07.2018 14:37 Edycja 10
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 31.07.2018 14:37 Edycja 9
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 31.07.2018 14:35 Edycja 8
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 31.07.2018 14:31 Edycja 7
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 31.07.2018 14:28 Edycja 6
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 31.07.2018 14:26 Edycja 5
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 31.07.2018 14:08 Edycja 4
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 31.07.2018 14:02 Edycja 3
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 31.07.2018 13:59 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1