Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Fundusz alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 12, art. 13 (RODO) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Białobrzegach reprezentowany przez kierownika zwanego dalej administratorem, z siedzibą: Białobrzegi 4a, 37-114 Białobrzegi.

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych u administratora:
e-mail: gops.rodo@gmina-bialobrzegi.pl, tel. 17 224 03 53.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa bądź na podstawie Pani/Pana zgody.

Odbiorcami danych mogą być osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych, np. pracownicy oraz podmioty uprawnione z mocy prawa, podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące pomoc prawną, lub inne podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, oraz prowadzące działalność pocztową i kurierską, a także podmioty świadczące działalność płatniczą, np. banki.

5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia i w zakresie danych, których zgoda dotyczy oraz w przypadkach określonych w RODO.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu realizacji wskazanego przez Panią/Pana zadania  jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu (forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych).

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Link do wzoru wniosku:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Złóż wniosek:

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 01.01.1970 01:00
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 01.08.2018 11:43
Modyfikacja Marzena Babiarz 06.04.2023 12:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 06.04.2023 12:50 Edycja 2
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 01.08.2018 11:43 Publikacja 1

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

 

 

KARTA USŁUG

 

ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach

Białobrzegi 4a

37-114 Białobrzegi

Stanowisko ds. świadczeń, sprawozdawczości i analiz- pok. 17

17-224-03-53 (wew.27), adres e-mail: gops@gmina-bialobrzegi.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1205 z późn. zm.),

2. Art. 3 pkt 1,2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.),

3. Art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 35 z późn. zm.),

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1467).

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

 

Przez wydanie decyzji administracyjnej.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wniosek powinien zawierać:

 

1) dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile wnioskodawca posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu;

2) oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;

3) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny lub systemu teleinformatycznego wskazanego w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

W następujących przypadkach wnioskodawca dołącza dodatkowo do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - odpowiednio:

W przypadku, gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego przebywającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

a) brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

b) brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

W przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) kserokopia karty pobytu (oryginał do wglądu) wydanej na podstawie:

- zezwolenia na pobyt stały,

- zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

- zezwolenia na pobyt czasowy,

b) dokument potwierdzający uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej (oryginał do wglądu).

W przypadku, gdy członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny:

a) kserokopie przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów (oryginał do wglądu).

W przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub

b) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

W przypadku, gdy rodzina osoby uprawnionej posiada gospodarstwo rolne:

a) kserokopia zaświadczenia właściwego organu gminy, nakaz płatniczy (oryginał do wglądu) albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

b) kserokopia umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (oryginał do wglądu),

c) kserokopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną (oryginał do wglądu).

W przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18. rok życia:

a) oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej. W przypadku, gdy małżonek rodzica składającego wniosek o świadczenia zaginął, dołącza się:

a) zaświadczenie właściwej jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka, a w przypadku cudzoziemców - właściwej instytucji.

W przypadku, utraty dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy: a) dokument określający datę utraty dochodu.

W przypadku, uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy: a) dokument określający wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy: a) dokument określający wysokość i rodzaj uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, pracownik rozpatrujący sprawę może domagać się takiego dokumentu.  

Sporządziła

Jadwiga Pasterska – Administrator Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach

Zatwierdziła

Marzena Babiarz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Białobrzegach

Ostatnia aktualizacja

Kwiecień-2023r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Marzena Babiarz 01.01.1970 01:00
Publikujący ALEKSANDRA CZARNY 14.09.2021 08:44
Modyfikacja Marzena Babiarz 06.04.2023 12:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 06.04.2023 12:50 Edycja 2
ALEKSANDRA CZARNY 14.09.2021 08:44 Publikacja 1