Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ośrodek Wsparcia

OŚRODEK WSPARCIA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

 

KARTA USŁUG

 

OŚRODEK WSPARCIA W KORNIAKTOWIE POŁUDNIOWYM

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4, piętro pierwsze, pok. 4, tel. (17) 225 49 53, fax (17) 224 03 56, adres e-mail: gops@gmina-bialobrzegi.pl, socjalni.gops-bialobrzegi@wp.pl godziny pracy: poniedziałek –piątek od 7:30 do 15:30,

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

(Dz.U.2020 poz. 1876 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.)

Uchwała Nr XVI/110/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.

Projekt EFS „Strefa NestoraII”  1.12.2020-31.12.2022

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przez wydanie decyzji administracyjnej (art. 104 K.P.A.)

WYMAGANE DOKUMRNTY

Skierowanie osoby do ośrodka wsparcia odbywa się  na wniosek rekrutacyjny (dostępny w GOPS w Białobrzegach) wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia osoby zainteresowanej potwierdzające że jest osobą niesamodzielną, czyli osobą która ze względu na stan zdrowia lub  niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Skierowanie osoby do ośrodka wsparcia jest poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego, który ustala sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny na podstawie następujących dokumentów:

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);

3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

7) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, kosztów uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

8) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

9) zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;

10) dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

11) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

12) zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;

15) zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

15a) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

15b) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;

16) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

17) zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8;

18) zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12;

19) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;

20) oświadczenia o stanie majątkowym.

OPŁATY

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia w Korniaktowie Południowym:

1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej, której dochód jako osoby samotnie gospodarującej przekracza kwotę kryterium dochodowego, wysokość miesięcznej odpłatności wynosi od 10% do 15% tego dochodu.

2. W przypadku osoby w rodzinie, której dochód jako osoby w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, wysokość miesięcznej odpłatności wynosi od 15% do 20% jej dochodu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wywiad przeprowadza się niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.

2. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu.

3. Ośrodek wsparcia w Korniaktowie Południowym zapewnia:

a) zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu;

b) usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;

c) możliwość skorzystania z urządzeń i przedmiotów służących do utrzymania higieny;

d) co najmniej jeden ciepły posiłek;

e) możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych, ruchowych oraz innych wspierających i aktywizujących uczestników;

f) dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich;

g) pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej;

h) pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiazywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;

4. Uczestnikiem w ośrodku wsparcia mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a) zamieszkują na terenie gminy Białobrzegi;

b) są osobami niesamodzielnymi, czyli osobą która ze względu na stan zdrowia lub  niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

c) osoby, które ukończyły 60 rok życia;

Sporządziła

Jadwiga Pasterska – Administrator Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białobrzegach

Zatwierdziła

Marzena Babiarz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Białobrzegach

Ostatnia aktualizacja

Sierpień – 2021r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył Marzena Babiarz 13.09.2021
Publikujący ALEKSANDRA CZARNY 13.09.2021 11:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
ALEKSANDRA CZARNY 13.09.2021 11:46 Publikacja 1