Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Oferty pracy

Data dodania: 2017-10-23

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA NA STANOWISKO TERAPEUTY W OŚRODKU WSPARCIA W KORNIAKTOWIE POŁUDNIOWYM

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH 37-114 BIAŁOBRZEGI 4 INFORMUJE O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA

 

Stanowisko: terapeuta w Ośrodku Wsparcia w Korniaktowie Południowym (1 etat)

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w Ośrodku Wsparcia; preferowane kierunki: socjologia, praca socjalna, pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie, andragogika, edukacja artystyczna, terapia zajęciowa,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagane załączniki:

 • życiorys zawodowy (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe i staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to miedzy innymi:

 • współpraca przy opracowywaniu i realizacji indywidualnego planu wsparcia każdego uczestnika,
 • prowadzenie różnorodnych form terapii, w tym m. in. biblioterapii, ergoterapii, artreterapii, muzykoterapii,
 • opracowywanie i wdrażanie programów prozdrowotnych,
 • organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalno – oświatowych, turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, aktywizujących, imprez okolicznościowych,
 • inicjowanie i  podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do urozmaicenia zajęć.

Informacje dodatkowe :

Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

Przewidywany termin zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem: umowa o pracę na okres 6 miesięcy od 1 stycznia 2018 r. z możliwością kontynuacji zatrudnienia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pok. 3 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Białobrzegi 37-114, Białobrzegi 4  lub pocztą z dopiskiem: „TERAPEUTA - OW” w terminie do dnia 31 października 2017 r. do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r, poz. 922 ze zm.).

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Marzena Babiarz 23.10.2017 14:00
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 23.10.2017 13:58
Modyfikacja Marzena Babiarz 23.10.2017 14:05

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 23.10.2017 14:05 Edycja 2
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 23.10.2017 13:58 Publikacja 1