Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Pomoc materialna na uczniów o charakterze socjalnym

Data dodania: 2021-09-14

ZASIŁEK SZKOLNY

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

 

 

 

KARTA USŁUG

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach

Białobrzegi 4

37-114 Białobrzegi

Stanowisko ds. świadczeń, sprawozdawczości i analiz- pok. 4

17-224-03-53 (wew.27), adres e-mail: gops@gmina-bialobrzegi.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

W każdy poniedziałek Ośrodek pełni dyżur do godz. 17:00

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

1. Art. 90b, art. 90c, art. 90e, art. 90m ust. 2, art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.);

2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);

3. Uchwała nr XXIV/153/2013 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 25 lutego 2013 r. zmienioną uchwałą nr XI/71/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Białobrzegi

 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Przez wydanie decyzji administracyjnej.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 

1. Wypełniony wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

2. Dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną ucznia spowodowaną zdarzeniem losowym.

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie ul. Miedziana 4a, 35-102 Rzeszów za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu.

 

Zgodnie z art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. 1327z  późn. zm.), rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne, a także pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Sporządziła

Jadwiga Pasterska –Administrator Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białobrzegach

Zatwierdziła

Marzena Babiarz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Białobrzegach

Ostatnia aktualizacja

Sierpień – 2021 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył Marzena Babiarz 14.09.2021
Publikujący ALEKSANDRA CZARNY 14.09.2021 08:26

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
ALEKSANDRA CZARNY 14.09.2021 08:26 Publikacja 1