Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Pomoc materialna na uczniów o charakterze socjalnym

Data dodania: 2021-09-14

STYPENDIUM SZKOLNE

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

 

 

 

KARTA USŁUG

 

 

STYPENDIUM SZKOLNE

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach

Białobrzegi 4

37-114 Białobrzegi

Stanowisko ds. świadczeń, sprawozdawczości i analiz- pok. 4

17-224-03-53 (wew.27), adres e-mail: gops@gmina-bialobrzegi.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

W każdy poniedziałek Ośrodek pełni dyżur do godz. 17:00

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

1. Art. 90b, art. 90c, art. 90d, art. 90m ust. 2, art. 90n, art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.);

2. Art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.);

3. Art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.);

4. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735 póżn.zm.); 

5. Uchwała nr XXIV/153/2013 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 25 lutego 2013 r. zmienioną uchwałą nr XI/71/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Białobrzegi.

 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

 

Przez wydanie decyzji administracyjnej.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

2. Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów, zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

 

Nabór wniosków jest prowadzony od 1. do 15. września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15. października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie w/w terminów.

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach, 37114 Białobrzegi 4, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje mieszkańcom Gminy Białobrzegi, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – obecnie wynosi ona 528,00zł netto. O stypendium szkolne mogą się ubiegać:

- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych

– do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

 

Zgodnie z art. 90 o ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.  1327 z późn. zm.), rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne, a także pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Sporządziła

Jadwiga Pasterska –Administrator Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białobrzegach

Zatwierdziła

Marzena Babiarz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Białobrzegach

Ostatnia aktualizacja

Sierpień – 2021 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył Marzena Babiarz 14.09.2021
Publikujący ALEKSANDRA CZARNY 14.09.2021 08:32

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
ALEKSANDRA CZARNY 14.09.2021 08:32 Publikacja 1