Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia i komunikaty

Data dodania: 2021-12-07

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia

 GOPS-OA.261.43.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Białobrzegi, 07.12.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia –  dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Białobrzegi

Wartość szacunkowa zapytania ofertowego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł.

1.Zamawiający :

Gmina Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, NIP 8151632831 w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach reprezentowany przez: Kierownika – mgr Marzenę Babiarz, z siedzibą 37-114 Białobrzegi 4, powiat łańcucki, woj. podkarpackie,
tel. 17 225-49-53;

2. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

 1. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1843 ze zm.) Zamawiający zaprasza do złożenia ofertyna świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Białobrzegi w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 4 części.

                                                                CZĘŚĆ 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia, tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności  i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem Nr 2 do Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni ( Dz. U. z 14 maja 2018 r. poz. 896 ze zm.)

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie: 1 osoba (kobieta lub / i mężczyzna).

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia w/w ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Każdorazowe umieszczenie osoby w schronisku będzie odbywać się na podstawie skierowania do schroniska.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem lub telefonicznie  lub e-mailem, co zostanie potwierdzone  niezwłocznie skierowaniem.

Miejsce świadczenia usług: schronisko

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.   

                                                                CZĘŚĆ 2

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia, tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności  i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem Nr 2 do Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni ( Dz. U. z 14 maja 2018 r. poz. 896 ze zm.)

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie: 1 osoba (kobieta lub / i mężczyzna).

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia w/w ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Każdorazowe umieszczenie osoby w schronisku będzie odbywać się na podstawie skierowania do schroniska.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem lub telefonicznie  lub e-mailem, co zostanie potwierdzone  niezwłocznie skierowaniem.

Miejsce świadczenia usług: schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

                                                                      CZĘŚĆ 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego w noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących  ochronę życia i zdrowia. 

Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni ( Dz. U. z 14 maja 2018 r. poz. 896 ze zm.)

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie: 1 osoba (kobieta lub / i mężczyzna).

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia w/w ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Każdorazowe umieszczenie osoby w noclegowni będzie odbywać się na podstawie skierowania do noclegowni.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem lub telefonicznie  lub e-mailem, co zostanie potwierdzone  niezwłocznie skierowaniem.

Miejsce świadczenia usług: noclegownia

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

                                                                             CZĘŚĆ 4

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia umożliwiającego  interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalni), wyposażonej co najmniej w miejsca siedzące.

Standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się ogrzewalnia muszą być zgodne z załącznikiem Nr 3 do Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni ( Dz. U. z 14 maja 2018 r. poz. 896 ze zm.)

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie: 1 osoba (kobieta lub / i mężczyzna).

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia w/w ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

Wykonawca oświadcza ,że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Każdorazowe umieszczenie osoby w ogrzewalni będzie odbywać się na podstawie skierowania do ogrzewalni.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem lub telefonicznie  lub e-mailem, co zostanie potwierdzone  niezwłocznie skierowaniem.

Miejsce świadczenia usług: ogrzewalnia

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

3. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudzień, za który rozliczenie następować będzie do 24 grudnia. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

4. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Białobrzegach.

5. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

7. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022 r. – do 31.12.2022 r.

 

8. Wymagania stawiane wobec Wykonawcy i wymagane dokumenty:

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom standardu podstawowych usług, kwalifikacji osób świadczących usługi oraz standardu obiektu o jakim mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni ( Dz. U. z 14 maja 2018 r. poz. 896 ze zm.)

 1. Wymagania niezbędne : w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
 2. Wymagania dotyczące lokalu schroniska, noclegowni i ogrzewalni: zgodnie w ww. Rozporządzeniem
 3. Wymagane dokumenty :
 • dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do KościołaKatolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej
 • inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym  o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające :
 • upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
 • zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę porozumienia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białobrzegach,
 • upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń
  w tym zakresie.
 • odpis statutu.

9. Warunki i zakres realizacji :

 1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.
 2. Stawkę dobową należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1).
 3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.
 4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 3).

10. Kryteria wyboru oferty:

a) najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta

11. Sposób przygotowania oferty :

a) wypełniony załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – wzór oferty

b) wypełniony  załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego- wzór oświadczenia

c) dokumenty niezbędne wymienione w pkt. 8 ust. 3

12. Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty można składać w następujący sposób :

 • drogą elektroniczną na adres e‐ mail : – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
 • drogą pocztową na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach

37 – 114 Białobrzegi 4

 – z dopiskiem na kopercie: „Oferta na świadczenie usług schronienia  dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Białobrzegi”

c) osobiście w Punkcie Obsługi Klienta na parterze budynku Urzędu Gminy Białobrzegi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na świadczenie usług schronienia  dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Białobrzegi”.

 

Oferty należy składać do 23 grudnia 2021 r. do godz. 8.00.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się zmiany treści umowy w przypadku:

- zmiany przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia,

- gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Białobrzegach reprezentowany przez kierownika zwanego dalej administratorem, z siedzibą: Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi.

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych u administratora: e-mail: gops.rodo@gmina-bialobrzegi.pl, tel. 17 224 03 56.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty obligującej do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wykonawcy biorący udział w postępowaniu oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z klasyfikacją wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.).

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem wykonawcy (oferenta) z udziału w postepowaniu.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane organizacjom międzynarodowym.

10. Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będzie użyte zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.

13.Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

Jadwiga Pasterska – tel. 17 224 03 53

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem ramowych procedur udzielania zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 złotych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białobrzegach, wprowadzonym Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach Nr /2021 z dnia 04 stycznia 2021 r.

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Marzena Babiarz 01.01.1970 01:00
Publikujący ALEKSANDRA CZARNY 07.12.2021 14:49
Modyfikacja ALEKSANDRA 08.12.2021 15:16

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
ALEKSANDRA CZARNY 08.12.2021 15:16 Edycja 7
ALEKSANDRA CZARNY 08.12.2021 15:14 Edycja 6
ALEKSANDRA CZARNY 08.12.2021 15:13 Edycja 5
ALEKSANDRA CZARNY 07.12.2021 14:52 Edycja 4
ALEKSANDRA CZARNY 07.12.2021 14:51 Edycja 3
ALEKSANDRA CZARNY 07.12.2021 14:50 Edycja 2
ALEKSANDRA CZARNY 07.12.2021 14:49 Publikacja 1