Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia i komunikaty

Data dodania: 2019-12-16

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia

                                                                                                                           Białobrzegi, 16.12.2019r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia –  dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Białobrzegi

Wartość szacunkowa zapytania ofertowego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

1.Zamawiający :

Gmina Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, NIP 8151203981 w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach reprezentowany przez: kierownika – mgr Marzenę Babiarz, z siedzibą 37-114 Białobrzegi 4, powiat łańcucki, woj. Podkarpackie, tel. 17 224-03-53; fax 17 224 03 56

2. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

1. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  Zamawiający zaprasza do złożenia oferty  na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Białobrzegi w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 4 części.

                                                                CZĘŚĆ 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia, tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności  i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiekt, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem Nr 2 do Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni ( Dz. U. z 16 maja 2017 r. poz. 953)

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie: 1 osoba (kobieta lub / i mężczyzna).

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia w/w ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

 Każdorazowe umieszczenie osoby w schronisku będzie odbywać się na podstawie skierowania do schroniska.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem lub telefonicznie  lub e-mailem, co zostanie potwierdzone  niezwłocznie skierowaniem.

Miejsce świadczenia usług: schronisko

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.   

                                                                CZĘŚĆ 2

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia, tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności  i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiekt, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem Nr 2 do Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni ( Dz. U. z 16 maja 2017 r. poz. 953)

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie: 1 osoba (kobieta lub / i mężczyzna).

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia w/w ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

 Każdorazowe umieszczenie osoby w schronisku będzie odbywać się na podstawie skierowania do schroniska.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem lub telefonicznie  lub e-mailem, co zostanie potwierdzone  niezwłocznie skierowaniem.

Miejsce świadczenia usług: schronisko

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

CZĘŚĆ 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego w noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących  ochronę życia i zdrowia. 

Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiekt, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem Nr 2 do Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni ( Dz. U. z 16 maja 2017 r. poz. 953)

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie: 1 osoba (kobieta lub / i mężczyzna).

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia w/w ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

Wykonawca oświadcza ,że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

 Każdorazowe umieszczenie osoby w noclegowni będzie odbywać się na podstawie skierowania do schroniska.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem lub telefonicznie  lub e-mailem, co zostanie potwierdzone  niezwłocznie skierowaniem.

Miejsce świadczenia usług: noclegownia

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

                                                                             CZĘŚĆ 4

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia umożliwiającego  interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu ( ogrzewalni), wyposażonej co najmniej w miejsca siedzące.

Standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiekt, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem Nr 2 do Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni ( Dz. U. z 16 maja 2017 r. poz. 953)

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie: 1 osoba (kobieta lub / i mężczyzna).

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia w/w ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

Wykonawca oświadcza ,że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

 Każdorazowe umieszczenie osoby w ogrzewalni będzie odbywać się na podstawie skierowania do schroniska.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem lub telefonicznie  lub e-mailem, co zostanie potwierdzone  niezwłocznie skierowaniem.

Miejsce świadczenia usług: ogrzewalnia

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

3. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudzień, za który rozliczenie następować będzie do 24 grudnia.

4. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Białobrzegach

a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia,

b) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

6. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. – do 31.12.2020 r.

3. Wymagania stawiane wobec Wykonawcy i wymagane dokumenty:

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom standardu podstawowych usług, kwalifikacji osób świadczących usługi oraz standardu obiektu o jakim mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni ( Dz. U. z 16 maja 2017 r. poz. 953)

1.Wymagania niezbędne : w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

2.Wymagania dotyczące lokalu schroniska, noclegowni i ogrzewalni : zgodnie w ww. Rozporządzeniem

3.Wymagane dokumenty :

a) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,

b) w przypadku fundacji i stowarzyszeń– aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

c) w przypadku pozostałych podmiotów‐ inny dokument właściwy dla podmiotu,

     d) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła  Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej

e) inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym  o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające :

  • upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
  • zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę porozumienia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białobrzegach,
  • upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

f) odpis statutu.

4. Warunki i zakres realizacji :

  1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia .
  2. Stawkę godzinową należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr1)
  3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania

4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 3)

5. Kryteria wyboru oferty:

a) najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta

6. Sposób przygotowania oferty :

a) wypełniony załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – wzór oferty

b) wypełniony  załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego- wzór oświadczenia

c) dokumenty niezbędne wymienione w pkt. 3

7. Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty można składać w następujący sposób :

a) drogą elektroniczną na adres e‐ mail : gops@gmina-bialobrzegi.pl ,

b) drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach 4, 37 – 114 Białobrzegi – oferta na świadczenie usług schronienia  dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Białobrzegi

Oferty należy składać do 24 grudnia 2019r.do godz. 12.00.

c) osobiście w siedzibie GOPS od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30 w zaklejonej kopercie z dopiskiem - oferta na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Białobrzegi

Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

8.Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

 Jadwiga Pasterska – Inspektor  GOPS – tel. 17 224-03-53

                                                                                               Kierownik GOPS                                                                                                                  Marzena Babiarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Iwona Kołcz 01.01.1970 01:00
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 16.12.2019 14:17
Modyfikacja Marzena Babiarz 30.12.2019 14:06

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 30.12.2019 14:06 Edycja 2
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 16.12.2019 14:17 Publikacja 1