Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia i komunikaty

Data dodania: 2018-03-30

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PROWADZENIE ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO W WOLI DALSZEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zamówienia pn.

„ PROWADZENIE ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO W WOLI DALSZEJ GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH”

kod CPV 85000000-9 usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla uczestników projektu „RODZINA - WSPÓLNA PRZESTRZEŃ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego objętych wsparciem w Placówce Wsparcia Dziennego w Woli Dalszej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach w ilości 84 godziny zajęć w 2018 r, tj: 9 godzin średniomiesięcznie od kwietnia 2018 r. do grudnia 2018 r.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju osobistego i społecznego dzieci – uczestników projektu w oparciu o program psychoprofilaktyczny i psychokorekcyjny zawierający planowany zakres wsparcia, stosowane metody i przewidywane rezultaty. W ramach zajęć dzieci będą się uczyły miedzy innymi technik pracy umysłowej, rozpoznawania emocji i mechanizmów uzależnienia, pełnienia różnych ról społecznych, rozwiazywania konfliktów. Zajęcia mają stać się okazją do poznania samego siebie, swoich mocnych stron, zdolności, wypróbowania nowych sposobów zachowań, nabycia umiejętności interpersonalnych (asertywność, umiejętność podejmowania decyzji, brania odpowiedzialności, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, poszukiwanie wsparcia i pomocy),odreagowania napiec i negatywnych emocji, przyswojenia umiejętności społecznie akceptowanych

Wykonawca winien posiadać:

  1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia lub socjoterapia,
  2. minimum półroczne doświadczenie w pracy w charakterze psychologa lub terapeuty.

Wykonawca będzie dokumentował realizowane działania.

Wykonawca udostępni dane wykorzystywane w procesie rozliczania projektu i komunikacji z Instytucja Pośredniczącą w ramach systemu SL2014.

 

Termin wykonania zamówienia: IV-XII 2018 r (84 godz.).

Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego

Łańcut 37-100, Wola Dalsza 149

Białobrzegi 37-114, Budy Łańcuckie 291

Termin składania ofert: 6 kwietnia 2018 r. do godziny 13.30. (decyduje data wpływu do GOPS); Oferty niekompletne oraz takie, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 37-114 Białobrzegi 4, pok. Nr 3

Forma składania ofert:

- osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białobrzegach , Białobrzegi 4, pok. Nr 3

- drogą pocztową: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4,

- pocztą elektroniczną na adres: (skan wymaganych dokumentów)

Wymagane załączniki:

1) życiorys zawodowy (CV),

2) dokumenty potwierdzające wykształcenie (odpis dyplomu),

3) dokumenty potwierdzające minimum półroczne doświadczenie w pracy w charakterze psychologa lub terapeuty,

4) cenę oferty przedstawionej, jako cenę brutto za godzinę zegarową prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych uwzględniającą wszelkie koszty pracy.

Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny:

- cena ofertowa (100%)

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Marzena Babiarz 01.01.1970 01:00
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 30.03.2018 13:52
Modyfikacja Marzena Babiarz 30.03.2018 13:53

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 30.03.2018 13:53 Edycja 2
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 30.03.2018 13:52 Publikacja 1