Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia i komunikaty

Data dodania: 2023-12-06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PN. PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE POSIŁKÓW DO OŚRODKA WSPARCIA W KORNIAKTOWIE POŁUDNIOWYM

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym”


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690007447
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 4A
1.5.2.) Miejscowość: Białobrzegi
1.5.3.) Kod pocztowy: 37-114
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@gmina-bialobrzegi.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-bialobrzegi.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8503edc-9376-11ee-ba3b-4e891c384685
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533566
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00533381/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.2 Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy


SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00533566/01 z dnia 2023-12-05


2023-12-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c8503edc-9376-11ee-ba3b-4e891c384685
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z regulaminem ezamowienia
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski


SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia posiłków (dwudaniowych obiadów wraz kompotem)
do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym, dla 28 osób, w okresie od 2.01.2024r. do 31.12.2024r
4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzula społeczna
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00533566/01 z dnia 2023-12-05
2023-12-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie


SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w
celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca wykaże, że:
a) posiada pozytywną decyzję właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą, że pojazd, który będzie
użyty do wykonania zamówienia, odpowiada wymaganiom sanitarnym transportu żywności,
b) posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, z treści którego wynika, że zakład został zatwierdzony do produkcji żywności i prowadzenia usług żywienia w
systemie cateringowym,
2) zdolności technicznej lub zawodowej w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że wykonał w
ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej 2 dostawy usługi o kwocie nie mniejszej niż 100 000 zł każda, w sposób ciągły przez okres min. 12
miesięcy,
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie


SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie


SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00533566/01 z dnia 2023-12-05
2023-12-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 05.12.2023
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 06.12.2023 10:09

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 06.12.2023 10:09 Publikacja 1