Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia i komunikaty

Data dodania: 2018-11-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PN. DOWÓZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU "STREFA NESTORA" DO OŚRODKA WSPARCIA W KORNIAKTOWIE PŁD.

Ogłoszenie nr 654655-N-2018 z dnia 2018-11-28 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach: Dowóz uczestników projektu „Strefa Nestora” do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak
Nazwa projektu lub programu
Dowóz uczestników projektu „Strefa Nestora” do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach, krajowy numer identyfikacyjny 69000744700000, ul. Białobrzegi  4 , 37114   Białobrzegi, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 224 03 56, e-mail gops@gmina-bialobrzegi.pl, faks 17 224 03 55.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmin-bialobrzegi.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.gmina-bialobrzegi.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.gmina-bialobrzegi.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4 pokój nr 3
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczestników projektu „Strefa Nestora” do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym
Numer referencyjny: GOPS-OA.261.P44.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczestników projektu „Strefa Nestora” do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym z terenu całej gminy Białobrzegi, tj.: 1) przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu obejmująca dowóz uczestników projektu „Strefa Nestora” z miejsca zamieszkania (z miejsc wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji) do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym o godzinie 8.00 (8.00 to godzina, od której czynny jest Ośrodek Wsparcia), a następnie odwiezienie uczestników z Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym do miejsca zamieszkania (do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji) o godzinie 16.00 (16.00 to godzina, do której czynny jest Ośrodek Wsparcia); Zamawiający wymaga, aby Wykonawca rozpoczął odbieranie uczestników z miejsc zamieszkania nie wcześniej niż o godzinie 7.30 i zakończył odwożenie do miejsc zamieszkania nie później niż o 16.30, 2) przewóz dotyczy średnio 20 osób zamieszkałych na terenie Gminy Białobrzegi, 3) liczba osób dowożonych do Ośrodka Wsparcia i odwożonych do miejsc zamieszkania może ulegać zmianie; Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w zakresie liczby przewożonych osób i tras przewozu, 4) przewidywana dzienna długość trasy – ok.100 km, 5) przewidywana ilość dni dowozu – 504 dni, 6) Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od przewoźnika, odstępstwa od przyjętego czasu przewozu, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1 w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, czasowej zmiany organizacji ruchu lub uzasadnionych sytuacji losowych, 7) transport będzie realizowany od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, 8) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali optymalne trasy przejazdu mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania uczestnika w podróży; Wykonawca jest zobowiązany do opracowania grafiku odjazdów z poszczególnych przystanków (punktów odbioru osób) wskazanych przez Zamawiającego do dnia 28 grudnia 2018 r; Zamawiający ma prawo wniesienia uwag do przedłożonych grafików w terminie 2 dni od ich otrzymania. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do przedstawionych przez Zamawiającego uwag; jeśli w ciągu ww. czasu Zamawiający nie złoży żadnych uwag, przedstawione przez Wykonawcę grafiki uznaje się za zaakceptowane, 9) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wynikającą ze zmiany dowożonych osób oraz zmiany ich miejsca zamieszkania, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, 10) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem przez Wykonawcę o zmianę przebiegu trasy ustalonej wcześniej pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie nie będzie mniej korzystne dla Zamawiającego, 11) Wykonawca zapewni utrzymanie pojazdu/ów dowożących w należytym stanie technicznym, gwarantując sprawność pojazdów i bezpieczeństwo przewożonych osób; usunięcie usterek oraz wszelkie doposażenie pojazdów Wykonawca zapewnia we własnym zakresie, 12) Wykonawca umożliwi przewożonym uczestnikom dostanie się do wnętrza pojazdu i wydostanie się z niego za pomocą wszelkich możliwych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, przy czym muszą to być co najmniej np. platformy najazdowe umożliwiające swobodne wjeżdżanie wózków inwalidzkich do wnętrza pojazdu bez konieczności ich podnoszenia, 13) Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w pojeździe nie znajdowały się inne osoby poza uprawnionymi przez Zamawiającego, 14) od Wykonawcy wymaga się dostosowania liczby i/lub wielkości pojazdów do liczby osób uprawnionych do dowozu z uwzględnieniem określonych wyżej zasad dotyczących wykonywania usługi dowozu, 15) pojazdy muszą być utrzymane w czystości, z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej, w okresie zimowym wyposażone w opony zimowe, muszą posiadać sprawne ogrzewanie, a na stopniach wejściowych do pojazdu nie może zalegać lód i śnieg (nie mogą być śliskie), 16) pojazdy dowożące uczestników muszą być przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim -zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, w tym w szczególności z ustawą o transporcie drogowym i ustawą prawo o ruchu drogowym, 17) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostosowania pojazdu lub pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych najpóźniej w dniu rozpoczęcia przewozu osób. Koszt przystosowania pojazdu/pojazdów do przewozu osób na wózkach inwalidzkich ponosi Wykonawca, 18) wszystkie dowożone osoby muszą mieć zapewnione miejsca siedzące, Zamawiający nie dopuszcza miejsc stojących w pojazdach, 19) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi przewozu osób; Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością lub zaniechaniem Wykonawcy, 20) Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi przewozowe przy zachowaniu przepisów , w tym w szczególności Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów dotyczących czasu pracy kierowców; Wykonawca musi posiadać uprawnienia niezbędne do realizowania co najmniej przewozów krajowych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2200 ze zm), aktualne i ważne ubezpieczenie pojazdu (polisa OC, NNW) oraz aktualne badania techniczne dopuszczające do ruchu, 21) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją pojazdu i uiszczaniem opłat oraz kar nałożonych na niego przez właściwe organy, 22) Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały przez Wykonawcę lub Podwykonawców zatrudnione na podstawie umowy o pracę jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy, 23) w przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych, w uzasadnionych przypadkach, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego i zorganizowania zastępstwa zapewniającego ciągłość dowozu oraz równorzędny poziom usług, 24) W przypadku zmiany trasy spowodowanej np. chorobą uczestnika Wykonawca zostanie powiadomiony przez pracownika Zamawiającego najpóźniej w dniu dowozu, przed rozpoczęciem świadczenia usługi; rozpoczęcie świadczenia usługi stanowi czas wyznaczony na przybycie do pierwszego punktu odbioru danej osoby zgodnie z ustalonym grafikiem, o którym mowa w pkt 8. 25) Wykonawca będzie dokonywał comiesięcznych rozliczeń z wykonanej usługi na podstawie faktur; podstawę wystawienia faktury VAT, stanowić będzie miesięczny wykaz przejechanych kilometrów zatwierdzony przez Zamawiającego; należność na wystawionej fakturze VAT, stanowić będzie iloczyn przejechanych kilometrów oraz koszt jednostkowy za przejechanie 1 km wskazany w ofercie Wykonawcy; Wykonawca przedłoży fakturę za wykonaną usługę wraz z wykazem przejechanych kilometrów w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) po upływie danego miesiąca kalendarzowego; Zamawiający ma prawo wniesienia uwag do przedłożonego wykazu w terminie 3 dni od jego otrzymania; jeśli w ciągu ww. czasu Zamawiający nie złoży żadnych uwag, przedstawiony przez Wykonawcę wykaz uznaje się za zaakceptowany; płatność nastąpi w terminie 14 dni od momentu dostarczenia Zamawiającemu wystawionej poprawnie faktury VAT; Wykonawca w cenie ofertowej, musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 26) Zamawiający zastrzega, że nie dokonuje zwrotu kosztów dojazdu z siedziby Wykonawcy do pierwszego przystanku oraz z ostatniego przystanku do siedziby Wykonawcy, 27) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania warunków realizacji przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z SIWZ, umową oraz wymaganiami stawianymi przepisami prawa.

II.5) Główny kod CPV: 60000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

60100000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-02   lub zakończenia: 2020-12-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

24

 

2019-01-02

2020-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnianie tego warunku, jeżeli Wykonawca posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawa o transporcie drogowym.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnianie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, usług przewozu osób, których łączna wartość wyniosła minimum 50 000 zł. brutto. Ponadto wykonawca musi dysponować minimum dwoma pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 2. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że nie później niż na dzień składania ofert Wykonawca spełniał warunki określone w SIWZ. 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ wg reguły: spełnia/ nie spełnia. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W przypadku warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony: a) samodzielnie przez Wykonawcę, b) samodzielnie przez minimum jeden podmiot udostępniający doświadczenie (podwykonawcę), c) w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ), w tym dotyczące podmiotów trzecich, z których zasobów Wykonawca korzysta przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podwykonawców, 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ) w tym dotyczące podmiotów trzecich, z których zasobów Wykonawca korzysta przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany złożyć w/w oświadczenia odrębnie. 3. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. 5. Wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Do wykazu Wykonawca załączy kopię dokumentów potwierdzających, że każdy środek transportu posiada aktualne ubezpieczenie OC i NNW oraz aktualnego badania technicznego. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w cz. XII pkt 4 SIWZ (art. 86 ust. 5 ustawy), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (w oparciu o wzór stanowiący zał. nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. Zamawiający samodzielne dokona na podstawie art. 26 ust. 6 Ustawy weryfikacji w zakresie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w cz. VI pkt 2 ppkt 1 lit. a) za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych (CEIDG lub CI KRS), w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty

60,00

dysponowanie dwoma pojazdami, które spełniają warunki emisji spalin określone dla normy EURO5 lub wyższej

0,00

dysponowanie trzema pojazdami, które spełniają warunki emisji spalin określone dla normy EURO5 lub wyższej

20,00

dysponowanie czterema i więcej pojazdami, które spełniają warunki emisji spalin określone dla normy EURO5 lub wyższej

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-06, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:


Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-01-05 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Marzena Babiarz 28.11.2018 15:10
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 28.11.2018 15:14
Modyfikacja Marzena Babiarz 28.11.2018 15:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 28.11.2018 15:25 Edycja 2
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 28.11.2018 15:14 Publikacja 1