Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia i komunikaty

Data dodania: 2021-06-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PN "DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I WSPOMAGAJĄCEGO DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ"

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białobrzegach


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690007447
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Białobrzegi 4
1.5.2.) Miejscowość: Białobrzegi
1.5.3.) Kod pocztowy: 37-114
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski
1.5.7.) Numer telefonu: 172254953
1.5.8.) Numer faksu: 172240355
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@gmina-bialobrzegi.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-bialobrzegi.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Pomoc społeczna
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białobrzegach
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a784937c-c829-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00075133/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-08 10:50
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00049353/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Projekt na miarę
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Ofertę,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a
także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale XII ust. 1 1) oraz 2) SWZ składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą
w Białobrzegach 4, 37-114 Białobrzegi;
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: gops.rodo@gmina-bialobrzegi.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu,
rehabilitacyjnego i wspomagającego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pozn. zm.) dalej „ustawa Pzp”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 ustawy Pzp przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GOPS-OA.261.P1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacyjnego i
wspomagającego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach zgodnie z
wymogami określonymi w niniejszej SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-08-09 do 2021-08-12
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: komisyjny
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Doświadczenie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie polegające
na dostawie sprzętu , rehabilitacyjnego i wspomagającego o wartości zamówienia minimum 50.
000 tys brutto
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076, 1086), z innym Wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
Załącznik Nr 5 do SWZ
b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
jest krótszy–w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów –oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do
SWZ-w odniesieniu do warunku określonego w części VI pkt 2.4 a .SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
• Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy dotyczącej zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z wymienionych poniżej okoliczności oraz określa warunki tych zmian:
1) W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych
przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości
wynagrodzenia, określonego w § 4 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku.
2) W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron
Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany
sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji
Umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 4 Umowy, lub terminu zakończenia
realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy.
3) W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez
Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas
wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu
Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na:
a) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na
wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie,
b) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania,
c) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych,
d) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych,
e) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w § 4 Umowy
oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu
koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu
zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o
okres, o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach
będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla
Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie,
aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób
prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę
terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez
przedłużenie o okres takiego opóźnienia.
5) W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe,
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste
błędy pisarskie lub rachunkowe.
6) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy (nie
stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy).
2. Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do
wyrażenia takiej zgody.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-16 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-16 09:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył Marzena Babiarz 08.06.2021 11:20
Publikujący ALEKSANDRA CZARNY 08.06.2021 11:32

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
ALEKSANDRA CZARNY 08.06.2021 11:32 Publikacja 1