Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia i komunikaty

Data dodania: 2023-12-08

Ogłoszenie o zamówieniu „Dowóz osób z terenu gminy Białobrzegi do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym”

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Dowóz osób z terenu gminy Białobrzegi do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym”


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego: Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690007447
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 4A
1.5.2.) Miejscowość: Białobrzegi
1.5.3.) Kod pocztowy: 37-114
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@gmina-bialobrzegi.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-bialobrzegi.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne


SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: „Dowóz osób z terenu gminy Białobrzegi do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa5c58aa-95b1-11ee-ba3b-4e891c384685
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540635
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00533381/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 Dowóz osób do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00540635 z dnia 2023-12-08
2023-12-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fa5c58aa-95b1-11ee-ba3b-4e891c384685
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z regulaminem ezamowienia
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowozu osób z miejsca ich zamieszkania do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym, Korniaktów Południowy 3a, i odwozu z Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym, Korniaktów Południowy 3a do miejsca zamieszkania; w okresie od dnia 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00540635 z dnia 2023-12-08
2023-12-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie osób, kwalifikacji zawodowych – Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, kierowcami, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa tj. Ustawą z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U z 2023 poz 622 ze zm.),
b) w zakresie potencjału technicznego Wykonawca musi dysponować odpowiednimi środkami transportu minimum dwa pojazdy które spełniają warunki wskazane 3.3.1 SWZ,
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże ponadto że: Wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 usługi dowozu osób o kwocie nie mniejszej niż 100 000 zł każda, wykonywane w sposób ciągły przez okres min. 6 miesięcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszcza się zmiany treści umowy w przypadku:
a) zmiany przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia,
b) gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00540635 z dnia 2023-12-08
2023-12-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00540635 z dnia 2023-12-08
2023-12-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 08.12.2023
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 08.12.2023 12:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 08.12.2023 12:50 Publikacja 1