Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia i komunikaty

Data dodania: 2019-12-17

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

37-114 BIAŁOBRZEGI 4

INFORMUJE O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA

 1. Stanowisko: opiekun w Ośrodku Wsparcia w Korniaktowie Południowym (1 etat)
 2. Wymagania wobec kandydatów:
  1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej;

lub

posiadanie doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowego, wolontariackiego lub osobistego wynikającego z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbycie minimum 80-godzinnego szkolenia z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej,

 1. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 4. Wymagane załączniki:
 5. życiorys zawodowy (CV),
 6. list motywacyjny,
 7. kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych i staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 8. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 9. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie, że osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 11. oświadczenie o stanie zdrowia,
 12. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 13. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy (w załączeniu wzór).
 14. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to między innymi:
 15. współpraca przy opracowywaniu i realizacji indywidualnego planu wsparcia każdego uczestnika,
 16. towarzyszenie uczestnikom w zajęciach organizowanych w OW,
 17. aktywne uczestnictwo w procesie aktywizacji i samodzielności życiowej uczestników,
 18. wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
 19. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej uczestników,
 20. pranie bielizny i odzieży lekkiej uczestników,
 21. prasowanie odzieży uczestnika,
 22. podawanie posiłków,
 23. utrzymywanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych oraz sprzętów  i pomieszczeń kuchennych,
 24. pomoc w załatwianiu spraw uczestnika.
 25. Informacje dodatkowe :

Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku oraz orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Przewidywany termin zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem: umowa o pracę na okres próbny 3 miesięcy od  stycznia 2020 r. z możliwością kontynuacji zatrudnienia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pok. 3 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Białobrzegi 37-114, Białobrzegi 4  lub pocztą z dopiskiem: „OPIEKUN - OW” w terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. do godziny 08.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji/przyszłych rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Iwona Kołcz 17.12.2019 10:50
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 17.12.2019 10:43

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 17.12.2019 10:43 Publikacja 1