Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia i komunikaty

Data dodania: 2018-01-04

DOTYCZY ZAMÓWIENIE PN. DOWÓZ UCZESTNIKÓW DO OŚRODKA WSPARCIA W KORNIAKTOWIE POŁUDNIOWYM

Ogłoszenie nr 500003041-N-2018 z dnia 04-01-2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach: Dowóz uczestników do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 630383-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach, Krajowy numer identyfikacyjny 69000744700000, ul. Białobrzegi  4, 37114   Białobrzegi, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 224 03 56, e-mail gops@gmina-bialobrzegi.pl, faks 17 224 03 55. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina-bialobrzegi.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dowóz uczestników do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

GOPS-OA.261.P2.2017

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiot zamówienia: 1) przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu obejmująca dowóz uczestników z miejsca zamieszkania (z miejsc wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji) do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym w godzinach 8.00 - 8.45, przy czym 8.00 to godzina, od której czynny jest Ośrodek Wsparcia, a następnie odwiezienie uczestników z Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym do miejsca zamieszkania (do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji) w godzinach od 15.15 do 16.00, przy czym 16.00 to godzina, do której czynny jest Ośrodek Wsparcia; Zamawiający wymaga, aby Wykonawca rozpoczął odbieranie uczestników z miejsca zamieszkania nie wcześniej niż o godzinie 7.00 i zakończył odwożenie do miejsc zamieszkania nie później niż o 17.00, 2) przewóz dotyczy maksymalnie 20 osób zamieszkałych na terenie Gminy Białobrzegi, 3) liczba osób dowożonych do Ośrodka Wsparcia i odwożonych do miejsc zamieszkania może ulegać zmianie; Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w zakresie liczby przewożonych osób i tras przewozu, 4) przewidywana dzienna długość trasy – ok.100 km, 5) przewidywana ilość dni dowozu – 251 dni, 6) Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od przewoźnika, odstępstwa od przyjętego czasu przewozu, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1 w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, czasowej zmiany organizacji ruchu lub uzasadnionych sytuacji losowych, 7) transport będzie realizowany od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, 8) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali optymalną trasę przejazdu mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania uczestnika w podróży; Wykonawca jest zobowiązany do opracowania grafiku odjazdów z poszczególnych przystanków (punktów odbioru osób) wskazanych przez Zamawiającego do dnia 27 grudnia 2017 r; Zamawiający ma prawo wniesienia uwag do przedłożonych grafików w terminie 2 dni od ich otrzymania. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do przedstawionych przez Zamawiającego uwag; jeśli w ciągu ww. czasu Zamawiający nie złoży żadnych uwag, przedstawione przez Wykonawcę grafiki uznaje się za zaakceptowane, 9) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wynikającą ze zmiany dowożonych osób oraz zmiany ich miejsca zamieszkania, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, 10) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem przez Wykonawcę o zmianę przebiegu trasy ustalonej wcześniej pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie nie będzie mniej korzystne dla Zamawiającego, 11) Wykonawca zapewni utrzymanie pojazdu/ów dowożących w należytym stanie technicznym, gwarantując sprawność pojazdów i bezpieczeństwo przewożonych osób; usunięcia usterek oraz wszelkie doposażenie pojazdów wykonawca zapewnia we własnym zakresie, 12) Wykonawca umożliwi przewożonym uczestnikom dostanie się do wnętrza pojazdu i wydostanie się z niego za pomocą wszelkich możliwych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, przy czym muszą to być co najmniej np. platformy najazdowe umożliwiające swobodne wjeżdżanie wózków inwalidzkich do wnętrza pojazdu bez konieczności ich podnoszenia, 13) Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w pojeździe nie znajdowały się inne osoby poza uprawnionymi przez Zamawiającego, 14) od Wykonawcy wymaga się dostosowania liczby i/lub wielkości pojazdów do liczby osób uprawnionych do dowozu z uwzględnieniem określonych wyżej zasad dotyczących wykonywania usługi dowozu, 15) pojazdy muszą być utrzymane w czystości, z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej, w okresie zimowym wyposażone w opony zimowe, muszą posiadać sprawne ogrzewanie, a na stopniach wejściowych do pojazdu nie może zalegać lód i śnieg (nie mogą być śliskie), 16) pojazdy dowożące uczestników muszą być przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim -zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, w tym w szczególności z ustawą o transporcie drogowym i ustawą prawo o ruchu drogowym, 17) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostosowania pojazdu lub pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych najpóźniej w dniu rozpoczęcia przewozu osób. Koszt przystosowania pojazdu/pojazdów do przewozu osób na wózkach inwalidzkich ponosi Wykonawca, 18) wszystkie dowożone osoby muszą mieć zapewnione miejsca siedzące, Zamawiający nie dopuszcza miejsc stojących w pojazdach, 19) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi przewozu osób; Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością lub zaniechaniem Wykonawcy, 20) Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi przewozowe przy zachowaniu przepisów , w tym w szczególności Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów dotyczących czasu pracy kierowców; Wykonawca musi posiadać uprawnienia niezbędne do realizowania co najmniej przewozów krajowych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1907 ze zm), aktualne i ważne ubezpieczenie pojazdu (polisa OC, NNW) oraz aktualne badania techniczne dopuszczające do ruchu, 21) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją pojazdu i uiszczaniem opłat oraz kar nałożonych na niego przez właściwe organy, 22) Wykonawca wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały przez wykonawcę lub podwykonawców zatrudnione na podstawie umowy o pracę jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy, 23) w przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych, w uzasadnionych przypadkach, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego i zorganizowania zastępstwa zapewniającego ciągłość dowozu oraz równorzędny poziom usług, 24) W przypadku zmiany trasy spowodowanej np. chorobą uczestnika Wykonawca zostanie powiadomiony przez pracownika zamawiającego najpóźniej w dniu dowozu, przed rozpoczęciem świadczenia usługi; rozpoczęcie świadczenia usługi stanowi czas wyznaczony na przybycie do pierwszego punktu odbioru danej osoby zgodnie z ustalonym grafikiem, o którym mowa w pkt 8. 25) Wykonawca będzie dokonywał comiesięcznych rozliczeń z wykonanej usługi na podstawie faktur; podstawę wystawienia faktury VAT, stanowić będzie miesięczny wykaz przejechanych kilometrów zatwierdzony przez Zamawiającego; należność na wystawionej fakturze VAT, stanowić będzie iloczyn przejechanych kilometrów oraz koszt jednostkowy za przejechanie 1 km wskazany w ofercie Wykonawcy; Wykonawca przedłoży fakturę za wykonaną usługę wraz z wykazem przejechanych kilometrów w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) po upływie danego miesiąca kalendarzowego; Zamawiający ma prawo wniesienia uwag do przedłożonego wykazu w terminie 3 dni od jego otrzymania; jeśli w ciągu ww. czasu Zamawiający nie złoży żadnych uwag, przedstawiony przez Wykonawcę wykaz uznaje się za zaakceptowany; płatność nastąpi w terminie 14 dni od momentu dostarczenia Zamawiającemu wystawionej poprawnie faktury VAT; Wykonawca w cenie ofertowej, musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 26) Zamawiający zastrzega, że nie dokonuje zwrotu kosztów dojazdu z siedziby Wykonawcy do pierwszego przystanku oraz z ostatniego przystanku do siedziby Wykonawcy, 27) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania warunków realizacji przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z SIWZ, umową oraz wymaganiami stawianymi przepisami prawa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 60000000-8

Dodatkowe kody CPV: 60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 65074.07 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: F.H.U. BRATPOL Tadeusz Ryfa 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Zmysłówka 137 
Kod pocztowy: 37-306 
Miejscowość: Grodzisko Dolne 
Kraj/woj.: podkarpackie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 47439.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 47439.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 216864.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Marzena Babiarz 04.01.2018 14:00
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 04.01.2018 13:57
Modyfikacja Marzena Babiarz 04.01.2018 13:58

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 04.01.2018 13:58 Edycja 2
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 04.01.2018 13:57 Publikacja 1